Handlingsprogram og økonomiplan 2018-21: Ettersyn

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 ble behandlet i formannskapet 22. juni 2017. Formannskapets innstilling ligger ute til alminnelig ettersyn. Komiteene gis anledning til å uttale seg innenfor sine ansvarsområder før bystyrets endelige behandling av formannskapets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2018-21. Dato for bystyrets møte er forskjøvet fra 31. august til 7. september.  Innspill fra partiene i formannskapet 22. juni legges ved programmet i høringsrunden i tillegg til vedtak fra bystyret 22. juni som har økonomiske konsekvenser.

Saksprotokoll i Formannskapet 22.06.2017 i politisk sak 40/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021

Per Kristian Lunden (A) fremmet følgende forslag:

Handlingsprogram og økonomiplan for 2018-2021 vedtas og legges til grunn for planperioden.

Innspill fra partiene i formannskapet 22. juni legges ved programmet i høringsrunden i tillegg til vedtak fra bystyret 22. juni som har økonomiske konsekvenser.

Innspill fra Arbeiderpartiet og Høyre som legges ved Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 i høringsrunde

 

Innspill fra Ragni MacQueen Leifson (A):

Investeringer:

Bredbåndssatsing: Det settes av et fond på 3 millioner kroner til fiber-prosjektet. Dette fordeles på et utrednings- og planleggingsfase til 250 000 kr i 2018 og en gjennomføring over tre år (2018, 2019 og 2020). Det forutsettes et nært samarbeid med leverandører av bredband og fiber, Det Digitale Agder (DDA) og lokale velforeninger. Fiber-prosjektet forutsetter lokalt engasjement og dugnadsinnsats. Prosjektet styres av et adhoc-utvalg.

Veilys Moen: Veilysutbyggingen på Moen fortsetter med lys opp til byggefeltet Kalveknatten og ned til Hammeråker. Pris?

Kyststi: Fjernes fra investeringsbudsjettet

Drift:

Lærlinger: Satsing på flere lærlinger i kommunen. Minst 25 læringer, flere fagområder. Hva koster dette?

Hrimfaxi Hesteklubb: Støttes med 1 million ekstra til hestesenter i 2018

Rønningsåsen: Midler til opparbeiding av boligområde. Hvor mye?

Byantikvar: Legges inn fra 2018 og årene framover. Salg av tjenester.

Skole – tidlig innsats, styrket antall lærere pr elevgruppe. Hva gir effekt? Hvor mye koster det?

Trygge skoleveier: sykkelsti og satsing på å øke sykkelandel for elever til barne og ungdomsskole. Skille sykkel/ gangsti fra veibane til skolen, redusere foreldres kjøring av barn og i det hele tatt gjøre byen sykkelvennlig! Sykkelstativer, sykkelutleie mm. Risør bysykkel. Trafikksikkkerhet, folkehelse, forskuttering av gang og sykkelveier. Redusere foreldrekjøring. Kvernvikveien, Grønningveien, Caspersensvei osv.

Integrering: Styrke innsatsen på integreringsområdet, som et eksempel: satsing på samspillsprosjekt for barn (Sang i Øst osv). Biblioteket, møteplasser osv.

Likestilling: Viktig å styrke andelen menn i grunnskole og barnehage. Flere heltidsstillinger i helsesektoren. Punkt 6.7.28 står med 1,5 mill.

Miljø- klima: 6.7.17: El-biler omsorgstjeneste, går inn 100 000 kr.

Bobilparkering: Sette av mer penger for å gjøre det mer attraktivt for en viktig gruppe turister. Tenke på dem som båtturister.

Innspill fra Petter Emil Gundersen (H):

Grusvei fra Leideren til Randvikstranda utbedres permanent for å unngå årlig utvasking.

Votering:

Per Kristian Lundens forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til bystyret:

Handlingsprogram og økonomiplan for 2018-2021 vedtas og legges til grunn for planperioden.

Innspill fra partiene i formannskapet 22. juni legges ved programmet i høringsrunden i tillegg til vedtak fra bystyret 22. juni som har økonomiske konsekvenser.

Rådmannens innstilling:

Handlingsprogram og økonomiplan for 2018- 2021 vedtas og legges til grunn for planperioden.

Vedtak fra bystyret møte 22. juni

Saksframlegg til politisk sak 40/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 i Formannskapet 22.06.2017

Sist endret 16.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering