Møte for hyttefolk og feriegjester 2017

Det var få ledige plasser i Rådhusets store sal da ordfører Per Kristian Lunden inviterte hyttefolk og feriegjester til dialog tirsdag 1. august. De to timene som var avsatt til møtet ble fylt med mange relevante spørsmål og gode tips til kommunen. Daglig leder Tor Georg Hagane i Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap (RTA) svarte på spørsmål som gjaldt hytterenovasjon, mens ordføreren og kommunalsjef Nils Martin Andersen, avdelingsleder for tekniske tjenester Einar Werner Frøyna, næringssjef Kamilla Solheim og rådgiver Malin Paust svarte på spørsmål om brygger og bryggekapasitet, offentlig vann og avløp til hytteområder, fartsbegrensninger på sjøen, vannscootere, trafikksikkerhet og andre temaer som kom opp. Daglig leder Unni Olimb Norman i Risør By AS presenterte pågående arbeid og inviterte til å tegne aksjer i selskapet som skal jobbe for positiv utvikling i Risør sentrum. 

Renovasjon

Tor Georg Nybø Hagane fra Risør og Tvedestrand Avfallsselskap (RTA) informerte om den store omlegginga som har vært gjennomført de siste par åra. Det er fortsatt noen områder igjen hvor det ikke er etablert renovasjonsboder, og i Risør sentrum er det ekstra utfordringer med hensyn til brannfare, plassmangel og estetikk. RTA har derfor planer om å etablere løsninger nede i bakken (som ved fergeleiet til Øysang) i deler av sentrum, i samarbeid med Risør kommune. Forventer å få dette på plass i 2018-19. Øvrige områder hvor det nå ikke er etablert sorteringsbu, vil forhåpentlig være klart til neste sommer. Etter spørsmål fra salen:

 • Ekstra nøkler (systemnøkler) kan fås mot depositum (kr. 500,-).
 • På Øysang er det kjente utfordringer og RTA vil invitere til møte med utbygger, kommunen og foreningen for å finne gode løsninger.
 • Hold Norge Rent-kampanjen og strandrydding omfattes ikke av renovasjonsordningene, men RTA kan hente sekker med avfall etter henvendelse. Risør By har ekstra hansker og søppelsekker som kan hentes om noen trenger utstyr til rydding. Risør Venstre arrangerer strandryddedag lørdag 19. august, og det tas også andre initiativ av kommunen og andre aktører, som gjerne annonseres på Facebook.
 • Organisk avfall i papirposer lekker (bruk to!), men fungerer bedre enn organiske plastposer i komposteringsprosessen. Tilrettelegging for egen kompostering kan bli tilgjengelig litt fram i tid.
 • På Hammerlia hyttefelt er det dialog om bedre løsninger for glass og metall.

Det oppfordres til å levere avfall på Hestemyr, nå er det også kveldsåpent til kl. 20 på torsdager.

Kontakt Tor Georg Hagane på telefon 37 14 36 03 eller e-post torgeorg@rta.no ved behov, gjerne med kopi til ordføreren som er medlem av Generalforsamlingen.

Aktuelle saker ved ordfører

Parkering i Risør sentrum, behov for sirkulering og god parkeringsapp

 • Behov for langtidsparkering i nærheten av sentrum (benytter Holmen i dag), hvor en kan betale for å stå over lengre tid (1-2 uker) vil inngå i parkeringsplan for sentrum, som er under arbeid.
 • Båtparkering ved handlebrygga i Indre Havn er ofte vanskelig, store båter opptar mye plass og mange fortøyer longside. Størrelsen på åpninga er retningsgivende på båtstørrelse. Det er med vilje laget trangt for å sikre lav fart. Havnevertene kan bortvise større båter – og veilede hvor de kan legge til i stedet. Maksgrense og forbud mot longsidefortøyning kan skiltes.
 • Benytter brygga på Stangholmen og reiser med Agnes inn til byen. Det er ikke umiddelbare planer om å øke bryggekapasiteten på Stangholmen. Den kommunale steinmoloen som ble anlagt i fjor demper draget i sjøen. Det er ønskelig med skarp kant og fortøyningsmulighet, men det er et kostnadsspørsmål. Driver av restauranten, Dag Eikeland, har ansvar for flytebryggene, og etablering av utstikkere for mer effektiv bruk av flytebryggene tas opp med ham.

Hvordan oppleves fartsbegrensninger på sjøen og vannscooterbruk?

Flere innspill på at det er for stor fart og mye støy fra båttrafikken, og særlig vannscootere. Ønske om regulering av, eller forbud mot vannscooterbruk. Mangelfull skilting og håndhevelse av fartsgrense uten patruljerende politibåt er likevel hovedproblemet. Benytt anledningen i Sommermagasinet til å oppfordre alle til å vise hensyn! Dette blir politisk sak til høsten, blant annet med erfaringer fra sommeren.

Ordførers og Rådmannens respons på øvrige innspill fra salen

 • Kommunen vil snarest gjennomføre sikkerhetstiltak på brygga i Hødnebøkilen. Utskifting av råtne bord er allerede delvis iverksatt, og det vil søkes en løsning for stige og redningsbøye. Kommunen vil etablere belysning opp til veien. Det er gitt klarsignal til at bryggeforeningen setter opp lys. Videoovervåking vil kommunen ikke prioritere, men det kan settes opp av bryggeforeningen dersom det er ønskelig.
 • Asfaltering på Barmen helt fram til rundkjøringa er ønskelig, eller bedre vedlikehold av grusveien. Det er imidlertid behov for oppgradering flere steder og asfaltering skjer etter en prioritering.
 • Fartsgrensa forbi innkjøringa ved Hammerlia hyttefelt ønskes redusert fra 70 km/t og ønske om redusert hastighet over bakketoppen ved Sørlandet feriesenter og hyttefelt er spørsmål for Vegvesenet. Sikkerhetshensyn vurderes opp imot hensyn til total reisetid og annet. Diverse trafikksikkerhetstiltak skal opp i Bystyret til høsten, og det oppfordres til å sende skriftlige innspill i denne forbindelse. Et politisk vedtak vil kunne påvirke utfall av behandling i Vegvesenet.
 • Kommunen vil jobbe for å få redningsbøye på plass ved Jettegrytene på Fie.
 • Båthavna med 100 plasser ved Bommyr på Gjernes er med i Kommuneplan 2014-25, men reguleringsplan for hytteområde og båthavn er så langt ikke sendt på høring. Det blir mulighet til å uttale seg i den forbindelse.
 • Er det riktig at en hytte uten veiforbindelse eller annen infrastruktur skal utløse kommunal eiendomsskatt? Politiet ville ikke rykke ut etter innbrudd, med henvisning til manglende veiforbindelse og tilgang til politiradio i bilen. Ordfører vil ta opp spørsmål om utrykning og responstid med politiet. Spørsmål om eiendomsskatt er så omfattende at det bør være tema for et eget møte. Det ble også nevnt fra salen at det ikke er urimelig at hytteeiere betaler eiendomsskatt, med tanke på alle de kommunale tjenester en får tilgang til (på lik linje med andre besøkende), og at en ikke betaler inntektsskatt til kommunen hvor en har hytte.
 • Strømledninger i sentrum legges i bakken når det grøftes av andre årsaker og alle aktører er enige. Ofte bestemmer kostnadene om strømledningene legges i grøft.
 • Næringssjef Kamilla Solheim inviterte til å ta kontakt med tanker om næringsutvikling.
 • Etablering av kommunalt vann på Gjernes svarer til forventningene og har ført til at hyttene brukes mer. Ønske om avgift kun for sommervann er et spørsmål som enda ikke er avklart, hvor det er en del juridiske avveininger. Ønske fra eiere om at kommunen overtar ansvaret for private ledningsnett imøtekommes ikke.Dette fordi det er vanlig at kommunen eier hovedledningsnettet, fram til et fast punkt. Dette etableres med høyere standardkrav, noe som gir mindre vedlikeholdskostnader. Fram til hus-/hytte benyttes ofte rimeligere løsninger, som gir lavere investeringskostnad for eier, men kan gi mer vedlikeholdsbehov.

Risør By AS

Unni Olimb Norman presenterte Risør By AS sin virksomhet (PDF, 5 MB), og oppfordret de frammøtte til å tegne aksjer i selskapet for å på den måten støtte utviklinga i Risør. På spørsmål om det er mulig med større variasjon av butikker og vareutvalg, svarte Norman at blant annet netthandel og plassbehov legger noen begrensninger på hva som kan etableres i sentrum, men at det jobbes med utvikling av ulike konsept. Det vil gjennomføres brukerundersøkelse til høsten og en vil se mer på hva som kan være gode løsninger med tanke på innhold, åpningstider med mer.

Ta gjerne kontakt med ordfører eller kommunen

Kontaktopplysninger finnes her på kommunens hjemmeside.

Risør kommune blir også å treffe på eget stand under Risør Trebåtfestival 3.-5. august. Ordføreren vil invitere til tilsvarende møte på omtrent samme tid neste år.

Malin Paust, referent 

Hyttemøte 2017. Foto Tore Myrberg iRisør - Klikk for stort bilde Tore Myrberg, iRisør

Sist endret 02.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering