Sluttbehandling. Reguleringsplan for Caspersensvei 81

 

Risør bystyre fattet 14.12.2017, sak 120/17, vedtak om å godkjenne ny reguleringsplan for Caspersens vei 81 i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. I området kan det bygges ut boliger, ca. 40 enheter, fordelt på frittliggende og kjedet boligbebyggelse samt leiligheter. Innenfor planområdet er det også regulert til lekeplasser, internt veinett, parkering, faresone for høyspent, grøntområder og plass for renovasjon. 

For ovennevnte vedtak gjelder: Risør bystyres endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune. 

Dokumenter i saken:

Sist endret 20.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering