Totalforbudet på aktivitet i skog/utmark oppheves

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt.

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

På vegne av brannsjefer på Agder,

Med vennlig hilsen
Dag Svindseth
Brannsjef ØABV

Hjemmeside: www.oabv.no

 

Publisert tidligere i sommer

30. juli

Totalforbud og dispensasjonssøknader

Brannsjefene har i dag hatt møte angående totalforbudet. Siden det er begynt å bli forskjell på hvordan skogbrannindeksen ser ut, er det nå åpnet for dispensasjonssøknader.

Dersom det skal søkes dispensasjon må dette gjøres skriftlig og for hvert område det søkes om, det er ikke mulig å søke om en generell dispensasjon for driften. En slik søknad sendes til det brannvesenet som dekker området dispensasjonen gjelder.  

Viser også til videre aktsomhet.

www.110agder.no e-post: post@110agder.no

 

Vi minner om skogbrannfaren og stans i all skogsdrift

På grunn av den ekstreme tørken besluttet brannsjefene på Agder tidligere denne måneden å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og at store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli og videre. 

I Aust-Agder ble dispensasjonene opphevet med umiddelbar virkning da pressemeldingen ble sendt, 9. juli. I Vest-Agder ble de opphevet fra fredag 13.7 kl. 06.00.

Vi minner også om innført totalforbud 4. juli mot aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder).

Pressemelding mottatt 9. juli:

På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

I Aust-Agder oppheves dispensasjonene umiddelbart. I Vest-Agder oppheves dispensasjonene fra fredag 13.7 kl. 06.00.

Vi minner om innført totalforbud 4. juli mot aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder).

Publisert 5. juli

Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 første ledd omhandler den alminnelige aktsomhetsplikten. Forskrift om brannforebygging § 3 har nærmere presisering av reglene.

I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann og ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen. I denne vurderingen må man ta hensyn til selve aktiviteten og til brannfaren i omgivelsene. Forholdsreglene skal være slik at risikoen blir liten. Dersom risikoen er for stor, skal aktiveten stoppes.

Med dagens situasjon vil det ikke være aktsomt å gjøre opp ild eller utføre aktivitet som kan medføre brann.

Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

Forbudet er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14 juni 2002 nr 20 § 37. Det vises videre til presiseringer i forskrift om brannforebygging § 3.

Eventuell søknad om dispensasjon må tas opp med lokalt brannvesen.
For kommunene Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Froland, rettes slike henvendelser til vakthavende brannsjef i Østre Agder Brannvesen på telefon: 476 00 576

 

Østre Agder brannvesen logo.JPG - Klikk for stort bilde

Sist endret 10.08.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering