Risør Utvikling og Vekst (RUV)

Risør Utvikling og Vekst (RUV) er et prosjekt opprettet i henhold til bystyrevedtak 29. januar 2015, sak 3/15. RUV skal fremme utvikling og vekst gjennom å jobbe for økt boligbygging, eventuelt næringsutvikling i hele kommunen. Prosjektet er organisert internt i kommuneadministrasjonen og består av en tverrfaglig prosjektgruppe med egen prosjektleder. Prosjektet har i utgangspunktet en varighet på to år, med mulighet for forlengelse dersom det viser seg at dette er en vellykket arbeidsform. 

Klastadheia

Risør kommune søker profesjonell bistand til å selge boligtomter på Kalstadheia ved Søndeled og inviterer derfor til anbudskonkurranse. Området har nylig vært igjennom en omreguleringsprosess der hensikten har vært å legge til rette for større tomter, og større valgfrihet i utnyttelse og valg av hustype for å kunne tilpasse seg forespørselen i boligmarkedet.

Rønningåsen

Revidert planforslag for Rønningsåsen sendes nå på ny begrenset høring til statlige- og regionale innstanser, direkte berørte naboer, Hope oppvekstsenter og OSS vel. Av hensyn til saksgangen ber vi om en snarlig tilbakemelding og senest innen 22.mai 2017, dersom det er merknader til planforslaget.

Klastadheia

Risør bystyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 egengodkjent endring av detaljreguleringsplanen for Kalstadheia i møte 30.03.2017, sak 17/17. Planendringen innebærer økt utnyttelsesgrad, endring i regulerte tomtegrenser, endring i formålsgrenser, bestemmelser om størrelse og høyder, og garasjer.

Randheia med området rundt

Risør kommune v/ Risør utvikling og vekst har utarbeidet detaljreguleringsplanen for Randheia. Planområdet selges nå for utbygging til private aktører. Frist for å gi skriftlig tilbud på området er satt til 24.februar. Tilbudet skal inneholde pris, finansieringsløsning og fremdriftsplan.

Klastadheia

Miljø- og teknisk komitè vedtok 30.11.2016 å legge endring av detaljreguleringsplanen for Kalstadheia ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Forslaget til planendring innebærer økt utnyttelsesgrad, endring i regulerte tomtegrenser, endring i formålsgrenser, bestemmelser om størrelse og høyder, og garasjer.

Kalstadheia

I forbindelse med omregulering av detaljreguleringsplanen for Kalstadheia, ønsker Risør Utvikling og Vekst (RUV) å invitere til et informasjonsmøte mandag 7.november kl. 18.00-20.00 på Søndeled skole.

plan_roe.png

Miljø- og teknisk komité vedtok 12.10.2016 å legge detaljreguleringsplanen for Rønningsåsen på Hope ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Det reguleres for 13 eneboligtomter og et større område for konsentrert bebyggelse. Til sammen opp mot 30 boligenheter. Planområdet består også av et areal for småbåthavn med sjøboder som skal knyttes direkte til boligenhetene. I tillegg reguleres kjøreveier, fortau, friområder, lekeplass, stier og snarveier. Oppvekstsenteret og idrettslagets tennisbane inngår i planområdet.

Rev. Randheia

Risør bystyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjent detaljreguleringsplanen for Randheia i møte 22.06.2016 sak. 111/16. Det reguleres for tolv nye tomter for frittliggende småhusbebyggelse og fire større områder for konsentrert bebyggelse med tilhørende infrastruktur og friområder.

Rønningsåsenhogst

I disse dager pågår det hogst innenfor planområdet på Rønningsåsen ved Hope. Formålet med dette er å gjøre arealplanlegginga enklere ved å ta ut den tette skogen, slik at man får orientert seg bedre i terrenget. Samtidig åpner man opp området og får sett boligfeltets potensial med flott utsikt. Hogsten blir utført på en skånsom måte i de områdene der det er gjort funn av kulturminner.

Landli

Det varsles om oppstart av reguleringsplanen for Landli i.h.t. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven. Planområdet ligger på Moen og er i kommuneplanen avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Formålet med reguleringsplanen er å fortette en større boligtomt med 4-6 nye boligenheter som skal benyttes til kommunale boliger.

Kalstadheia

Det varsles om oppstart av endring av reguleringsplanen for Kalstadheia i.h.t §§ 12-3 og 12-8, jmf. § 12-11 i plan- og bygningsloven. Planområdet ligger på Søndeled og reguleringsendringen vil omfatte endringer i tomtestørrelser, utnyttelsesgrad, høyder på enkelte tomter, størrelse på garasjer og mindre endringer i bestemmelsene.

Rønningåsen

I forbindelse med planene for boligutbygging på Rønningsåsen og utforming av detaljreguleringsplanen, ønsker Risør Utvikling og Vekst (RUV) å invitere til et informasjonsmøte på Hope skole tirsdag 24.mai kl. 19:00 - 20:00, i forlengelse av folkemøtet om kommunereformen.

Kulturminne

På Rønningsåsen har det bodd folk før! Innenfor planområdet er det nylig registrert tre bosettings- og aktivitetsområder fra eldre steinalder, i tillegg til et eldre funn av bearbeidet flint som er registrert i Askeladden. Dette viser at Rønningsåsen har vært et historisk attraktivt bosettingsområde.

Randheia 16.03.2016

Risør bystyre vedtok 31.03.2016 å legge detaljreguleringsplanen for Randheia ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Det reguleres 12 tomter for frittliggende småhusbebyggelse og 4 større områder for konsentrert bebyggelse. Planområdet består av store arealer avsatt til friområder. I tillegg reguleres det for kjørevei med fortau, gangveier, samt lekeplasser og stier.

Ny oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 varsles med dette ny oppstart av planarbeid for Rønningsåsen. Bakgrunnen for at det varsles ny oppstart, er behovet for utvidelse av planområdet for å kunne etablere en avkjøring til boligfeltet fra Fv. 1, Åkvågveien. Dermed blir også oppvekstsenteret med tilhørende anlegg tatt med i reguleringsplanen.

Utsikt Rønningåsen

RUV - Risør Utvikling og Vekst har nylig avsluttet en anbudskonkurranse om veiprosjektering til reguleringsplanen for Rønningsåsen på Hope. I dag har vi hatt oppstartsmøte og befaring i planområdet med Asplan Viak AS som er tildelt oppdraget.   

Randvik-RUV

Det er mange spennende oppgaver som utføres av RUV denne våren, og det er ønskelig å gi en oppdatering av de ulike prosjektene det arbeides med. Etter noen endringer fra den opprinnelige prosjektplanen i høst, arbeides det nå med utvikling og regulering av tre boligområder i kommunen. I tillegg skal det gjennomføres et forprosjekt for kyststien mellom Flisvika og Randvik.

Rønningåsen

Risør kommune har invitert fem aktuelle tilbydere til en begrenset anbudskonkurranse for å få utarbeidet veiprosjekteringa til detaljreguleringsplanen for Rønningsåsen på Hope. Kommunen skal selv regulere området, men mangler nødvendig veikompetanse for å kunne utføre denne delen av planarbeidet selv. Det skal faglig vurderes og kartlegges ulike muligheter for interne veier og gangveier i planområdet, samt muligheter for avkjøring fra fylkesveien. Tilhørende veiprosjekteringa skal det også utarbeides en kostnadskalkyle for den tekniske infrastrukturen i boligfeltet.

Den enkleste måten å få oversikten over boliger til salgs eller leie er å bruke søketjenesten Finn.no. Meglerhusene kan også kontaktes direkte (lenker til høyre).

Rønningsåsen

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Rønningsåsen, gnr. 6 bnr. 18 og 136. Området er i kommuneplanen fra 2014 avsatt til fremtidig boligområde. Det skal reguleres for boligbebyggelse med tilhørende båtplasser og sjøboder.

Kart

Risør Utvikling og Vekst (RUV) ønsker å komme med en oppdatering av de ulike prosjektene det arbeides med for tiden, og samtidig avklare ulike begreper og noen prosesser.

03.
november
3D modell

I forbindelse arealanalysen som vurderer muligheten for boligbebyggelse mellom Utsikten og Leideren (felt B7 og B6 i kommuneplanens arealdel) og muligheten for en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik, er det laget en 3D modell som viser bebyggelsen og kyststien i forhold til landskap, terreng, synlighet fra sjøen og i forhold til øvrig bebyggelse.

30.
oktober
Randvik-RUV

Asplan Viak AS har på vegne av RUV utarbeidet en arealanalyse som vurderer muligheten for boligbebyggelse mellom Utsikten og Leideren (felt B7 og B6 i kommuneplanens arealdel) og muligheten for en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik.

Randvik-RUV

Asplan Viak AS har på vegne av RUV fått i oppdrag å utarbeide en arealanalyse som vurderer muligheten for boligbebyggelse mellom Utsikten og Leideren (felt B7 og B6 i kommuneplanens arealdel) og muligheten for en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik. Resultatet av arbeidet presenteres for bystyret 29.10.2015 kl. 13.00.  

Randheia

I forbindelse med planene for boligutbygging på Randheia og utforming av detaljreguleringsplanen, ønsker Risør Utvikling og Vekst (RUV) å invitere til et informasjonsmøte 20.oktober kl. 18.00-20.00 i kantina på kommunehuset.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tine Karlsvik

Prosjektleder RUV
Telefon :37 14 96 80
Mobil :995 58 653
E-post :tine.karlsvik@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering