Reguleringsplaner

Reguleringsplaner kan finnes ved å søke på gårds-/bruksnummer eller adresse i kartet (Gisline webinnsyn). Velg karttype "Regulerings-/Bebyggelses-planer" fra nedtrekksmenyen.
 

Miljø og teknisk komité vedtok 07.03.18, sak 12/18, å legge detaljreguleringsplan for Lunheim ut til offentlig ettersyn. 

 

Risør bystyre vedtok 22.03.18 (sak 32/18) å godkjenne reguleringsplan for Bommyr. Planen åpner bl.a. for utbygging av inntil 63 nye hytter, 36 uleieenheter, kafé- og servicebygg, uteaktivitetsområder og tre båthavner med tilsammen 110 plasser. Vedtaket er hjemlet i § 12-12 i plan- og bygningsloven.

 

Reguleringsplan for utvidelse av Ravneberget Pukkverk legges herved ut på høring i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planforslaget innebærer en utvidelse mot vest og vil forlenge driften i området med 60 år. Terrenget rundt masseuttaket skal bevares. Det er laget konsekvensutredning for tiltaket. Utvidelsen er i samsvar med kommuneplanen. Plandokumenter kan sees nedenfor og i skranken på Kommunehuset. Innspill skal være skriftlig og sendes til Risør kommune, P.b. 182, 4952 Risør eller til post@risor.kommune.no.

Høringsfrist: 14.05.18 

Risør bystyre har i sak 5/18 den 25.01.18, godkjent kommunedelplan for kulturminner i medhold av § 11-5 i plan- og bygningsloven. 

Bjørnhola.jpg

 

Risør Bystyre har i sak 19/18 den 01.03.18, godkjent reguleringsplan for Bjørnehola, gnr. 4 bnr.5, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Planen legger til rette for etablering av 17 ny hyttetomter med tilhørende anlegg. Eksisterende våningshus på eiendommen reguleres til boligformål. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering