Reguleringsplaner

Reguleringsplaner kan finnes ved å søke på gårds-/bruksnummer eller adresse i kartet (Gisline webinnsyn). Velg karttype "Regulerings-/Bebyggelses-planer" fra nedtrekksmenyen.
 

Ravneberget Pukkverk

 

Risør bystyre vedtok 06.09.18 (sak 67/18) å godkjenne reguleringsplan for Ravneberget pukkverk. Planen innebærer utvidelse av nåværende pukkverk mot nordvest og gir en forlenget levetid på ca. 60 år (1,8 mill m3) med tilsvarende produksjon som i dag. Vedtaket er hjemlet i § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Miljø og teknisk komité vedtok 07.03.18, sak 12/18, å legge detaljreguleringsplan for Lunheim ut til offentlig ettersyn. 

 

Risør bystyre vedtok 22.03.18 (sak 32/18) å godkjenne reguleringsplan for Bommyr. Planen åpner bl.a. for utbygging av inntil 63 nye hytter, 36 uleieenheter, kafé- og servicebygg, uteaktivitetsområder og tre båthavner med tilsammen 110 plasser. Vedtaket er hjemlet i § 12-12 i plan- og bygningsloven.

 

Reguleringsplan for utvidelse av Ravneberget Pukkverk legges herved ut på høring i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planforslaget innebærer en utvidelse mot vest og vil forlenge driften i området med 60 år. Terrenget rundt masseuttaket skal bevares. Det er laget konsekvensutredning for tiltaket. Utvidelsen er i samsvar med kommuneplanen. Plandokumenter kan sees nedenfor og i skranken på Kommunehuset. Innspill skal være skriftlig og sendes til Risør kommune, P.b. 182, 4952 Risør eller til post@risor.kommune.no.

Høringsfrist: 14.05.18 

Risør bystyre har i sak 5/18 den 25.01.18, godkjent kommunedelplan for kulturminner i medhold av § 11-5 i plan- og bygningsloven. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering