Reguleringsplaner

Reguleringsplaner kan finnes ved å søke på gårds-/bruksnummer eller adresse i kartet (Gisline webinnsyn). Velg karttype "Regulerings-/Bebyggelses-planer" fra nedtrekksmenyen.
 

Risør kommune har, med støtte fra Riksantikvaren og Aust-Agder fylkeskommune, startet arbeidet med å lage en strategisk plan for kulturminner. Planen behandles som en kommunedelplan og legges nå ut til offentlig ettersyn/høring i seks uker.

Ravneberget Pukkverk Driftsplan.JPG

Planen gjelder utvidelse at det eksisterende pukkverket ved Ravneberget, Søndeled. Dagens brudd nærmer seg fullført på det nivået eier ønsker, og det planlegges en utvidelse med tilnærmet samme størrelse på Regårdsheia. Tidsperspektivet for bruddet er fram til 2080.

Miljø og teknisk komité skal ta stilling til om planen kan legges ut til offentlig ettersyn eller ikke, evt. på vilkår, i sitt møte 23. august 2017. Vedlegg til saksforarbeidet finnes nedenfor.

I kommuneplanen som ble vedtatt 24.09.14, ble utvidelse av pukkverket på Ravneberget godkjent utvidet. Det ble forutsatt at detaljreguleringsplan skulle utarbeides. Oppstart av planarbeidet ble varslet i januar 2015, men arbeidet har lagt på is i en lengre periode hos forslagsstiller. Nå foreligger altså et planforslag.

Rådmannen innstiller på at planen kan legges ut til ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven på vilkår av noen mindre endringer.

Holmen - Reguleringsplan bilde.JPG

Utbyggingsavtale for Holmen legges ut til offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4. Formålet med avtalen er å regulere partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre ved utbygging av planområdet. Avtalen gjelder teknisk og grønn infrastruktur og andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

Merknader/kommentarer til avtalen sendes Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak, P.b. 158, 4953 Risør innen 02.01.2017

Vestlandsstykket

Utbyggingsavtale for Vestlandsstykket legges ut til offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4. Formålet med avtalen er å regulere partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre ved utbygging av planområdet. Avtalen gjelder teknisk og grønn infrastruktur, grunnerverv og andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

Holmen - Reguleringsplan bilde.JPG

Risør bystyre egengodkjente endring av detaljreguleringsplan for Holmen den 27. oktober 2016. Endringen innebærer ny organisering av bebyggelsen (ca. 100 enheter) med interne veier, nye bestemmelser om utforming, flytting av småbåthavn til østsiden av Holmen, bolig/fritidsformål på hoveddelen av øya, noen områder for bebyggelse til bolig/fritid/næring/forretning, en mindre badeplass på vestsiden, opprettholdelse av fiskemottak og fiskerihavn samt fortau og brygge/liggekai langs Buvikveien.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering