Reguleringsplaner

Reguleringsplaner kan finnes ved å søke på gårds-/bruksnummer eller adresse i kartet (Gisline webinnsyn). Velg karttype "Regulerings-/Bebyggelses-planer" fra nedtrekksmenyen.
 

Holmen - Reguleringsplan bilde.JPG

Utbyggingsavtale for Holmen legges ut til offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4. Formålet med avtalen er å regulere partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre ved utbygging av planområdet. Avtalen gjelder teknisk og grønn infrastruktur og andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

Merknader/kommentarer til avtalen sendes Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak, P.b. 158, 4953 Risør innen 02.01.2017

Vestlandsstykket

Utbyggingsavtale for Vestlandsstykket legges ut til offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4. Formålet med avtalen er å regulere partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre ved utbygging av planområdet. Avtalen gjelder teknisk og grønn infrastruktur, grunnerverv og andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

Holmen - Reguleringsplan bilde.JPG

Risør bystyre egengodkjente endring av detaljreguleringsplan for Holmen den 27. oktober 2016. Endringen innebærer ny organisering av bebyggelsen (ca. 100 enheter) med interne veier, nye bestemmelser om utforming, flytting av småbåthavn til østsiden av Holmen, bolig/fritidsformål på hoveddelen av øya, noen områder for bebyggelse til bolig/fritid/næring/forretning, en mindre badeplass på vestsiden, opprettholdelse av fiskemottak og fiskerihavn samt fortau og brygge/liggekai langs Buvikveien.  

plan_roe.png

Miljø- og teknisk komité vedtok 12.10.2016 å legge detaljreguleringsplanen for Rønningsåsen på Hope ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Det reguleres for 13 eneboligtomter og et større område for konsentrert bebyggelse. Til sammen opp mot 30 boligenheter. Planområdet består også av et areal for småbåthavn med sjøboder som skal knyttes direkte til boligenhetene. I tillegg reguleres kjøreveier, fortau, friområder, lekeplass, stier og snarveier. Oppvekstsenteret og idrettslagets tennisbane inngår i planområdet.

Randvik II - kart

Risør Bystyre egengodkjente detaljreguleringsplan for Randvik II den 15.09.16, sak 153/16, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen regulerer for endring fra barnehage til seks leiligheter med tilhørende uteområde, atkomstvei og parkeringsplasser. Sti til statlig sikret friluftsområde ivaretas. Vedtak og plandokumenter kan sees her.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering