Reguleringsplaner

Reguleringsplaner kan finnes ved å søke på gårds-/bruksnummer eller adresse i kartet (Gisline webinnsyn). Velg karttype "Regulerings-/Bebyggelses-planer" fra nedtrekksmenyen.
 

 

Reguleringsplan for utvidelse av Ravneberget Pukkverk legges herved ut på høring i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planforslaget innebærer en utvidelse mot vest og vil forlenge driften i området med 60 år. Terrenget rundt masseuttaket skal bevares. Det er laget konsekvensutredning for tiltaket. Utvidelsen er i samsvar med kommuneplanen. Plandokumenter kan sees nedenfor og i skranken på Kommunehuset. Innspill skal være skriftlig og sendes til Risør kommune, P.b. 182, 4952 Risør eller til post@risor.kommune.no.

Høringsfrist: 14.05.18 

Risør bystyre har i sak 5/18 den 25.01.18, godkjent kommunedelplan for kulturminner i medhold av § 11-5 i plan- og bygningsloven. 

Bjørnhola.jpg

 

Risør Bystyre har i sak 19/18 den 01.03.18, godkjent reguleringsplan for Bjørnehola, gnr. 4 bnr.5, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Planen legger til rette for etablering av 17 ny hyttetomter med tilhørende anlegg. Eksisterende våningshus på eiendommen reguleres til boligformål. 

 

Risør bystyre fattet 14.12.2017, sak 120/17, vedtak om å godkjenne ny reguleringsplan for Caspersens vei 81 i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. I området kan det bygges ut boliger, ca. 40 enheter, fordelt på frittliggende og kjedet boligbebyggelse samt leiligheter. Innenfor planområdet er det også regulert til lekeplasser, internt veinett, parkering, faresone for høyspent, grøntområder og plass for renovasjon. 

Sørbudalen - oversiktsbilde

 

Risør bystyre har i sak 121/07 den 14.12.17, godkjent reguleringsplan for eiendommen Sørbudal på Åkvåg, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen regulerer bl.a. til 27 nye og 20 eksisterende hytter, båtplasser, interne veier og parkeringsplasser, område til renovasjonsbu og turstier. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering