Konkret klima- og miljøarbeid i Risør kommune

Her ligger oversikt over planlagt, under arbeid eller gjennomført tiltak for Risør kommune. Her finner du både små og store tiltak. Lista er ikke uttømmende, men er ment for å gi et innblikk i hva det jobbes med innen for dette feltet i Risør kommune. Lista er ikke i prioritert rekkefølge. 

Planlagte tiltak og tiltak under arbeid
Planlagte tiltak og tiltak under arbeid
TiltakGjennomføres
Rullering av Energi- og klimaplan2017
Miljøfyrtårnsertifisert- hovedkontormodell2017
Miljøfyrtårnsertifisering av skolene2017
Flere ladestasjoner for elbil, ligger i handlingsprogrammet2015/16/17/18
Etablere SD-anlegg (sentral driftskontroll) i kommunale byggVed rehabilitering
Innfase elbiler i kommunens bilparkJfr. budsjettvedtak for 2015
Forbereder overgang til flisfyring ved varmesentralen i SirisveiVinter 2017
Ryddepatrulje på Søndeled skole hver fredagSkolestart 2015 - kontinuerlig
Kontinuerlig oppfølging av Grønt Punkt-avtalen
Arbeid med å utforme et Innkjøpsreglement med fokus på klima og miljø2017
Risør kommune tar i bruk digital forsendelse - Digipost / eBoksVåren 2016
Utreder kjøp av elbil til kommunehuset2017
Utarbeider Rutine for avfallssortering og sorteringsinstruksVåren 2017
Planlegger Strandryddedagen i samarbeid med RTA as2017
Rydding av skolegården på Risør barneskole - klasser med ryddeansvarVår 2016-kontinuerlig
Ukentlig rydding av uteområdet på Risør ungdomsskole - rullerer på klassetrinn2016 - kontinuerlig
Risør bystyre vedtok at det skal fremlegges sak for politisk behandling om å bli Klimanøytral kommune2. halvår 2017
Etablere avfallsortering på kjøkkene på Frydenborgsenteret2017
Etablere ladestasjoner for elbil ved Risørhallen2. halvår 2017
Isolere og skifte vinduer på brannstasjonen for å hindre varmelekkasjeHøsten 2017
Utrede konsekvenser ved nullhus og passivhus ved rehabilitering og nybygg i kommunal regi2. halvår 2017
Kontroll av avløpsvann fra bolig-, fritids- og næringseiendommerOppstart november 2017
Gjennomførte tiltak for klima og miljø Gjennomførte klima og miljøtiltak, i tilfeldig rekkefølge.
Gjennomførte tiltak for klima og miljø
TiltakGjennomført
Etablert sivbed til slambehandling2002
Vedtatt Energi og klimaplan 20102010
Vedtatt Hovedplan for vann og avløp, sanering av gammelt ledningsnett2012
Etablert 5 ladepunkt for el-bil2011
Ipad til politikere- redusert papirbruk2013
Oppgradert kirkene for å redusere energiforbruket2013
Oppgradert Risørhuset, energireduksjon2013
Oppgradert Søndeled skole2014
Oppgradert Risør barneskole2015
Fjernet restavfallsbøttene på mange kontorer på kommunehuset2012
Deleier i Moland fjernvarmeanlegg2010
Kontrollmedlemsskap i Grønt Punkt Norge2014
Medlem i Klimapartnere2013
Inngått regionavtale med Arendal og Grimstad for MIljøfyrtårnsertifisering2013
Klima og miljødag i bystyret30. april 2015
Mottatt diplom for 80 % oljefri kommune2015
Lånt 2 el-sykler av IntersportVår/sommer 2015
Etablert Forum for klima og miljø, med månedlige møterHøst 2015
Gjennomført Strandryddedagen2015, 2016, 2017
Risør kommune støtter Earth Hour2013,2014,2015, 2016
Mobilitetsuka og *Kom deg på jobben uten bilen* - aksjon2014, 2015
Vedtatt vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2015-17Kontinuerlig
I saksmalen for saker til politisk behandling er klima og miljø eget punkt2015
Deleier i avfallsselskapet RTA
Utvidet kildesortering på kommunehuset2011/2016
Beskrivelse for gjennomføring av videokonferanse- se ansattportalen
Kjøpt elsykkel til kommunehuset2015 vinter
Kjøpt 2 elsykler til omsorgsenheten2015
Gjennomført flåte-analyse av kommunens bilpark - Grønn BilDesember 2014
Renholdsavdelingen har byttet ut helsefarlig rengjøringsspray med dynkeflasker, som fører til mindre luftspredning av kjemikalier.Våren 2016
Kjøttfritt alternativ tilbys i kantina på kommunehusetMars 2016
Avtale inngått med CO2fokus om klimaregnskap (samarbeid med Tvedestrand)April 2016
Kjøpt 2 elsykler til tursykling med pasienter i omsorgsenhetenMai 2016
Utarbeidet Klimaregnskap for 2015 www.klimapartnere.noApril 2016
Gjennomført rydding av marin forsøpling i Indre Havn utført av Risør Akvariet, Undervannsklubben og Risør kommuneJuli 2016
Ny elbil til enhet for eiendom og tekniske tjenester (Nissan Leaf)August 2016
Installasjon av renholdssoner på kommunehuset, Søndeled skole, Risør barneskole, Fargeskrinet bhg og Linken arbeidssenter2016
Alle restavfallsdunkene er fjernet fra kontorene på de fleste kommunale bygg, for å redusere restavfallsmengden og øke fokus på kildesortering.Høsten 2016
Signert rammeavtale om innkjøp av ladestasjoner for elbilDesember 2016
Vedtatt Retningslinjer for reise i regi av Risør kommuneDesember 2016
Vedtatt sak om Bærekraftig mat i kommunen PS/197/162017
Avfallssortering på store deler av FrydenborgsenteretJanuar 2017
Etablert ladestasjoner for elbil på Tjenna og ved kommunehusetMars 2017
Gjennomført energimerking av kommunale bygg over 1000 m2, og utleieboliger i hht EnergimerkeforskriftenFerdig desember 2016
Innkjøpt elsykler til bruk i Hjemmetjenesten til pasientbesøkVåren 2017
Sanert vann og avløpsledninger i Buvikbakken, Sirisvei og ved BrannstasjonenVår/sommer 2017
Enhet for eiendom og tekniske tjenester har kjøpt el-varebil til eiendomsavdelingenMai 2017
Enhet for Plan og byggesaker har kjøpt el-varebil til oppmålingsavdelingen.Juli 2017
Sist endret 30.09.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Lise Frøyna

Saksbehandler
Telefon :37 14 96 33
Mobil :995 33 845
E-post :Lise.Froyna@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering