Kommunereformprosess i Risør kommune

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 

 

Ny kommune.JPG Veileder.JPG

 

 

I regi av Østre Agder-samarbeidet har Risør kommune  deltatt i kommunereformutredninger og -forhandlinger. Arbeidet har resultert i signert intensjonsavtale, innbyggerundersøkelse og folkeavstemming om kommunesammenslåingsalternativet 4K-Øst, mellom Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad kommuner. I folkeavstemmingen 30. mai 2016 ble det tydelig resultat mot sammenslåingsalternativet 4K-Øst.

I Gjerstad kommunes kommunestyremøte 21. april (sak 16/47) ble følgende vedtatt:

Gjerstad kommune tar initiativ til en formell henvendelse til Vegårshei kommune, Risør kommune og Tvedestrand kommune, om muligheten for å lage en intensjonsavtale for tre eller fire kommuner.

Ordfører Inger Løite rettet etter dette en formell henvendelse til Risør kommune. Ordfører Per Kr. Lunden presenterte henvendelsen i bystyremøtet 28. april.I bystyremøtet 28. april (sak 81/16) ble det gjort følgende vedtak (utdrag):

Risør bystyre støtter initiativ fra Gjerstad kommune om muligheten for å lage en intensjonsavtale for tre eller fire kommuner, uten Arendal kommune.

I bystyremøtet 22.juni 2016 ble det vedtatt at Risør kommune ikke går videre med forhandlinger med Gjerstad kommune. Risør kommune vil dermed fortsette som egen kommune.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil skrive sin innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. september.

Stortinget vil vedta saken om kommunestruktur våren 2017.

Utredningsarbeid

Det er laget en utredning som beskriver Risør kommune i dag og utfordringer fram mot 2040. Utredningen er laget etter den felles malen som kommunene i Østre Agder har blitt enige om å bruke. Utredningen ble vedtatt i bystyret 28. mai 2015 (sak 82/15). Utredningen kan leses her. (PDF, 2 MB)  Det er også utarbeidet utredninger andre kommunealternativ (se artikler nedenfor):

 • 6K (Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Arendal)
 • Østregionen (Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand)
 • E18-kommunen (Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad)

Kommunereformen - Rapportering til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder oversendt 1. juli 2016.

For og mot.jpg

Kommunestyrene i Risør og Gjerstad kommuner har gjort vedtak om at de ønsker å se på muligheten for å lage en intensjonsavtale om sammenslåing. 

Stemmeseddel

I forbindelse med kommunereformen ble det avholdt folkeavstemning om 4K-øst, sammenslåing av kommunene Arendal, Tvedestrand, Gjerstad og Risør mandag 30. mai. Det var 5 724 stemmeberettigede. Valgdeltakelsen endte på 27,5 prosent, med en klar overvekt av stemmer til alternativet "Jeg stemmer for at Risør kommune skal bestå som egen kommune". Hele protokollen til valgstyret finnes her.

Stemmeseddel

I forbindelse med kommunereformen avholdes det folkeavstemning om 4K-øst, sammenslåing av kommunene Arendal, Tvedestrand, Gjerstad og Risør. Ordføreren oppfordrer alle til å stemme ved folkeavstemningen. Velg blant de to oppgitte alternativene eller du kan avgi en blank stemme som et signal om at du mener temaet er viktig, men at ingen av de to alternativene er det du ønsker.

Resultat innbyggerundersøkelse Risør

Den store innbyggerundersøkelsen for kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal (4K-Øst) viser til dels stor skepsis til sammenslåing av de fire kommunene. Totalt 2807 innbyggere i de fire kommunene er spurt av TNS Gallup i løpet av de siste ukene. Det gir et rimelig representativt utvalg av befolkningen fra 16 år og oppover. 

For og mot.jpg

Kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal inviterer til felles kommunestyremøte på Risørhuset 23. mai kl. 18-21. Temaet er kommunereformen og 4K-øst. Hvert politiske parti er utfordret til å presentere sitt syn på reformen. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil presenteres.

Møtet er åpent for alle. I Risør kommune skal det være rådgivende folkeavstemming 30. mai.

Kommunereform Illustrasjonsbilde

I forbindelse med kommunereformprosessen inviterer Risør kommune til åpne folkemøter på følgende steder og tidspunkt: Hope skole tirsdag 24. mai klokka 17.00-19.00. Siste nytt i utbyggingsplanene på Rønningsåsen (RUV) blir presentert fra kl. 19.00; Søndeled skole tirsdag 24. mai klokka 20.00-22.00 og Risør rådhus onsdag 25. mai klokka 18.00-20.00.

For og mot.jpg

By- og kommunestyrene i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal har vedtatt å gå videre med arbeidet for en mulig kommunesammenslåing mellom de fire kommunene, 4K-Øst. En endelig beslutning om kommunesammenslåing vil bli tatt i by- og kommunestyrene 23. juni.

For og mot.jpg

Kommunereformsamarbeidet 5K-øst har utarbeidet en felles informasjonsbrosjyre; "Ti spørsmål som kommunereformen". Den skal sendes til alle husstandene i de fem kommunene.

Signering av intensjonsavtale for 5K-øst

I går signerte ordførerne i de fem kommunene Arendal, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør intensjonsavtale for 5k-øst. Avtalen trer først i kraft om samtlige fem kommunestyrer vedtar likelydende avtaler.

For og mot.jpg

Valgstyret vedtok i sitt møte 31. mars detaljer rundt rådgivende folkeavstemning som skal gjennomføres i forbindelse med den pågående kommunereformprosessen. Mandag 30. mai holdes stemmelokalene i Risør, Søndeled og Hope åpne i tidsrommet klokka 12.00-20.00. Det er også anledning til å brevstemme i perioden 9.-20. mai, og forhåndsstemme på kommunehuset mandag til fredag fra klokka 9.00-15.00 i perioden 9. – 27. mai. Åpent også lørdag 21. mai klokka 11.00-14.00 og utvidet åpningstid til klokka 18.00 torsdag 26. mai.

5K kommunereform illustrasjon

De politiske forhandlingsutvalgene i kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Arendal har nå klart et første utkast til en intensjonsavtale om eventuelt å gå sammen i en ny kommune. Forhandlingsutvalget i Risør kommune består av ordfører Per Kr. Lunden (AP), varaordfører Elen R. Lauvhjell (AP) og Mona Stray Rambo (H) fra opposisjonen. Forhandlingsutvalgene var samlet på Strand hotell Fevik fra onsdag 16. til torsdag 17. mars. Klokka 12.00 på dag 2 ble det enighet om et første utkast. Dette skal nå drøftes i de enkelte kommunene før forhandlingsutvalget igjen møtes til en sluttforhandling 6. og 7. april.

Nedenfor følger vedtaket som ble fattet i Risør bystyre 28.jan 2016 vedrørende videre arbeid med kommunereformen.

 

Forslag fra Per. Kr. Lunden (AP)

 

 1. Risør bystyret vil på et åpent grunnlag  delta i arbeidet med å utarbeide og forhandle fram  en intensjonsavtale om etablering av en ny kommune som omfatter kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Arendal og eventuelt Åmli (6K).

Vedtatt med 19 mot 10 stemmer

 

 1. Risør bystyret vil på et åpent grunnlag  ta initiativ til og delta i arbeidet med å utarbeide og forhandle fram en intensjonsavtale om etablering av en ny kommune som omfatter kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei. (4K). Dette arbeidet gjennomføres parallelt med 6K-arbeidet.

Enstemmig vedtatt

 

 1. Det opprettes et forhandlingsutvalg som består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder samt en referansegruppe med representanter fra alle partier og de tillitsvalgte. Bystyret vedtar mandat for forhandlingsutvalg og referansegruppe.

Enstemmig vedtatt

 

 1. Det lages en plan for en omfattende medvirkningsprosess.

Enstemmig vedtatt

 

 1. Det avholdes en rådgivende folkeavstemning med valg mellom å bestå som dagens kommune og de alternativer for kommunesammenslåing det foreligger intensjonsavtaler for. Folkeavstemningen bygger på intensjonsavtaler behandlet av bystyret.

Enstemmig vedtatt

 

 1. Risør bystyre beklager den store usikkerheten rundt nytt inntektssystem for kommunene og at kommunene må ta stilling til endring i kommunestruktur før vet effektene av framtidig inntektsmodell. Det er avgjørende for en god videre prosess i kommunereformarbeidet å få klarlagt inntektssystemet for kommunene så raskt som mulig. Alternativt bør frist for endelig beslutning om endring av kommunestruktur utsettes.

Enstemmig vedtatt

Ad hoc-utvalget for kommunereform i Risør kommune hadde møte 11. januar. Referatet kan leses i linken her. (PDF, 283 kB)

Østre Agder-samarbeidet har utredet ulike kommunesammenslåingsalternativ. 

 

Følgende er utredet:

 • Utredning om 6K (Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Arendal)
 • Utredning om Østregionen (Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand)
 • Utredning om E18-kommunen/kystkommunen (Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad)
 • Vedlegg om økonomiske konsekvenser, levert av Telemarksforskning.

Trykk her for å lese utredningen. (PDF, 5 MB)

Dette skal drøftes på felles formannskapsmøte i Arendal gamle rådhus onsdag 20. januar 2016 kl 14 - 20.

Trykk her for å lese tentativt program for samlingen. (PDF, 208 kB)

Det vil bli politisk behandling av kommunereform-saken og veien videre på bystyremøtet i februar/mars.

Grønt 6K-bilde.JPG

Styret i Østre Agder-samarbeidet har vedtatt at det skal lages et forprosjekt om å etablere en ny kommune bestående av Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Arendal kommuner (6K). Rådmannen i Risør kommune, Trond Aslaksen, har vært prosjektleder for utredningen. Telemarksforskning har gjort en økonomisk analyse av alternativet, se vedlegg A.

Forprosjektet ble fredag 13. november behandlet i styret i Østre Agder.

I linkene nedenfor er utredningen samt vedlegg A-G.

Utredningsrapport (november 2015) (PDF, 3 MB)

Vedlegg A - Økonomiske konsekvenser (PDF, 641 kB)(levert av Telemarksforskning)

Vedlegg B - Interkommunale samarbeid Østre Agder 2009 (PDF, 2 MB)

Vedlegg C - Historisk gjennomgang av saker i Østre Agder (PDF, 2 MB)

Vedlegg D - Fakta om kommunene, fra nykommune.no (PDF, 142 kB)

Vedlegg E - Politisk organisering og de siste kommunestyrevedtakene fra kommunene (PDF, 297 kB)

Vedlegg F - Oppgavemeldinga (2015). Oversiktsdokument fra fylkesmannen (PDF, 460 kB)

Vedlegg G - Østre Agder samfunnsanalyse (2014) (PDF, 900 kB)

Kommunesammenslåing.JPG

Innbyggerne i Risør er splittet i synet på kommunesammenslåing. 48 prosent av de som er spurt i den store innbyggerundersøkelsen svarer ja til sammenslåing. Nøyaktig like mange svarer nei. Hele 74 prosent av de spurte vil slå seg sammen med Gjerstad om det blir kommunesammenslåing. Bare 17 prosent ønsker en storkommune i Østre Agder.

Østre Agder kommuneutredning

I forbindelse meed kommunereformarbeidet er det laget en enkel utredning om kommunene og samarbeidet i Østre Agder (skrevet av Arendal kommune). Det gis informasjon om status, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter. Utredningen kan leses ved å trykke på lenken: Utredning om Østre-Agder kommunene (PDF, 723 kB).

For mer informasjon om Østre Agder og kommunereformarbeidet der, se www.ostreagder.no

Linda Hye

Torsdag 28. mai var det konferanse om kommunereformen på Risør rådhus. Konferansen var bystyrets temadag om kommunereformen, men alle kommunene i Østre Agder-samarbeidet var invitert.

Kommunereform Puslespill

Kommunesamarbeidet Østre Agder og Risør kommune inviterer til kommunereform-konferanse på Risør Rådhus torsdag 28. mai kl. 14 - 17.

Vi får presentasjoner fra professor Morten Øgaard og stipendiat Linda Hye (UIA), Siri Mathisen (NHO), Morten Næss (Grenlandssamarbeidet) og Kjetil Lie (Telemarksforskning).

Møtet er åpent for alle. Det serveres kaffe og kake.

Velkommen til en spennende dag med gode diskusjoner!

Klikk her for fullstendig program (PDF, 208 kB)

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)

Ordfører
Telefon :37 14 96 35
Mobil :916 48 522
E-post :Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no
Per Kristian Lunden (Ap)

Sigrid Hellerdal Garthe

Samfunnsplanlegger
Telefon :37 14 96 11
Mobil :938 15 929
E-post :Sigrid.Garthe@risor.kommune.no
Sigrid Hellerdal Garthe
Login for redigering Login for redigering