Tittel Publisert Type
2018.09.12 Kommuneplanrullering - Planprogram PDF, 478 kB

14.09.2018 Filtype
2018.09.06 Helse- og omsorgsdag - Analyser helse og velferd - Agenda Kaupang PDF, 8 MB

11.09.2018 Filtype
2018.08.23 Dialogrunde med R2030 Klimaveikart og Levekår Risør PDF, 4 MB

27.08.2018 Filtype
2018.06.21 Ny E-18 og FV416 PDF, 2 MB

Bård Vestøl Birkedal

22.06.2018 Filtype
2018.06.21 Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 - RM forslag PDF, 2 MB

05.07.2018 Filtype
2018.03.22 Reguleringsarbeid ny E18.pdf PDF, 2 MB

27.03.2018 Filtype
2018.03.22 Legevakt Arendal.pdf PDF, 2 MB

27.03.2018 Filtype
2017.11.15 NAV - fra minus til pluss PDF, 355 kB

05.01.2018 Filtype
2017.11.15 Innføring av velferdsteknologi PDF, 2 MB

05.01.2018 Filtype
2017.11.15 Bufetat - Agder barne- og familiesenter PDF, 203 kB

05.01.2018 Filtype
2017.10.31 Arne Holte: konkrete grep kommunen kan ta PDF, 52 MB

Tung fil!

06.11.2017 Filtype
2017.08.23 - Digitalisering - Ulike veier inn til NAV.pdf PDF, 2 MB

31.08.2017 Filtype
2017.04.05 Årsmelding 2016 - Enhet habilitering PDF, 366 kB

12.04.2017 Filtype
2017.03.30 Utsikter og innsikter for Risør PDF, 4 MB

30.06.2017 Filtype
2017.03.30 Status næringsarbeid 2017 PDF, 3 MB

30.06.2017 Filtype
2017.03.30 Presentasjon av Risør By AS PDF, 6 MB

30.06.2017 Filtype
2017.03.30 Kyststi i Risør - et OFU prosjekt PDF, 621 kB

30.06.2017 Filtype
2017.03.15 Løpende oversikt over folkehelsen og videre arbeid etter funn i UngData undersøkelsen 2016.pdf PDF, 2 MB

27.03.2017 Filtype
2017.03.15 Av-og-til.pdf PDF, 973 kB

27.03.2017 Filtype
2017.02.01 Årshjul 2016 Helse og omsorgskomiteen.pdf PDF, 533 kB

06.02.2017 Filtype
2017.02.01 Virksomhetsplan 2017 Enhet for habilitering.pdf PDF, 332 kB

06.02.2017 Filtype
2017.02.01 Utredning Helsehus.pdf PDF, 814 kB

06.02.2017 Filtype
2017.02.01 Kommunale tjenester i NAV-kontoret.pdf PDF, 213 kB

06.02.2017 Filtype
2016.11.09 Barneverntjenesten Øst i Agder PDF, 322 kB

10.11.2016 Filtype
2016.10.12 Hjelpetilbud til barn og unge i Risør kommune PDF, 743 kB

18.10.2016 Filtype
2016.09.14 Østre Agder Krisesenter PDF, 656 kB

15.09.2016 Filtype
2016.09.14 Planstrategi 2016-2020 PDF, 818 kB

15.09.2016 Filtype
2016.09.14 BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats PDF, 311 kB

15.09.2016 Filtype
2016.06.09 Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 PDF, 576 kB

27.06.2016 Filtype
2016.06.09 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme PDF, 107 kB

27.06.2016 Filtype
2016.05.27 Lisand Industrier PDF, 4 MB

21.06.2016 Filtype
2016.05.12 N.K.S veiledningssenter for pårørende.pdf PDF, 565 kB

01.07.2016 Filtype
2016.04.28 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder PDF, 3 MB

02.05.2016 Filtype
2016.03.16 Steds- og boligutvikling i Risør kommune PDF, 2 MB

17.03.2016 Filtype
2016.03.16 Kommunens forståelse av fattigdom og fattigdomsgrense PDF, 565 kB

18.03.2016 Filtype
2016.02.18 Bystyrets næringsdag ved Vincent Fleischer PDF, 4 MB

19.02.2016 Filtype
2016.02.18 Bystyrets næringsdag ved Kamilla Solheim PDF, 2 MB

19.02.2016 Filtype
2016.02.18 Bystyrets næringsdag ved jordbrukssjef Liv Kirsten Eide PDF, 119 kB

19.02.2016 Filtype
2016.02.18 Bystyrets næringsdag Risør By AS PDF, 5 MB

19.02.2016 Filtype
2016.01.14 SLT-ordningen i Risør kommune PDF, 459 kB

25.01.2016 Filtype
2016.01.14 Barneverntjenesten Øst i Agder PDF, 271 kB

08.02.2016 Filtype
2015.12.16 Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning PDF, 3 MB

16.12.2015 Filtype
2015.12.03 En lett innføring i konsesjonslova PDF, 572 kB

04.12.2015 Filtype
2015.11.12 Rådmannens forslag til budsjett 2016 PDF, 1017 kB

13.11.2015 Filtype
2015.11.12 Presentasjon av NAV Risør PDF, 609 kB

30.11.2015 Filtype
2015.11.12 Presentasjon av avdeling Helse PDF, 172 kB

30.11.2015 Filtype
2015.11.12 Folkehelseoversikt 2015 PDF, 562 kB

13.11.2015 Filtype
2015.11.11 Presentasjon av enhet for plan og byggesak PDF, 228 kB

30.11.2015 Filtype
2015.11.11 Presentasjon av enhet for eiendom og teknisk PDF, 709 kB

01.12.2015 Filtype
2015.11.11 Plan og planprosess PDF, 486 kB

30.11.2015 Filtype
2015.09.10 Oversikt over folkehelsen- Status PDF, 259 kB

11.09.2015 Filtype
2015.09.10 Kriminalomsorgen Region Sørvest PDF, 72 kB

14.09.2015 Filtype
2015.09.10 Bosetting av flyktninger 2015 PDF, 125 kB

11.09.2015 Filtype
2015.08.27 Helse- og omsorgsdag i Bystyret PDF, 2 MB

10.11.2015 Filtype
2015.08.13 Virksomhetsplan Samhandling Helse og omsorg i Østre Agder 2015-2016 PDF, 553 kB

28.08.2015 Filtype
2015.08.13 KØH-prosjektet i Østre Agder - Harry Svendsen PDF, 2 MB

28.08.2015 Filtype
2015.06.04 Foreløpig oversikt over folkehelsen PDF, 550 kB

05.06.2015 Filtype
2015.05.29 Østre Agder PDF, 939 kB

15.07.2015 Filtype
2015.05.29 Telemarksforskning - Grenland og Østre Agder - utviklingstrekk PDF, 936 kB

15.07.2015 Filtype
2015.05.29 St.rep. Aasland - Hvorfor og hvordan se de to regionene sammen PDF, 346 kB

15.07.2015 Filtype
2015.05.29 Jernbaneforum Sør - Hvordan fremme utvikling og vekst PDF, 2 MB

15.07.2015 Filtype
2015.05.29 Grenlandssamarbeidet - Kommunereformarbeid PDF, 201 kB

15.07.2015 Filtype
2015.05.29 Grenlandssamarbeidet - Hva skjer i Grenlandsregionen PDF, 374 kB

15.07.2015 Filtype
2015.05.28 NHO - Møte med Øst-regionen om kommunestruktur PDF, 2 MB

11.09.2015 Filtype
2015.05.07 Oversikt over helsetilstanden PDF, 564 kB

08.05.2015 Filtype
2015.04.30 Klima- og miljødag - Miljøfyrtårn og Klimapartnere PDF, 2 MB

08.05.2015 Filtype
2015.04.30 Klima- og miljødag - Klimasatsing i Arendal kommune PDF, 3 MB

08.05.2015 Filtype
2015.04.30 Klima- og miljødag - Handlingsprogram og virksomhetsplaner PDF, 2 MB

08.05.2015 Filtype
2015.04.30 Klima- og miljødag - Energiforbruk i bygg PDF, 211 kB

08.05.2015 Filtype
2015.04.30 Klima- og miljødag - Energi- og klimaplan PDF, 811 kB

08.05.2015 Filtype
2015.04.16 Årsmelding 2014 Område helse og omsorg PDF, 2 MB

27.04.2015 Filtype
2015.04.16 Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge - status PDF, 143 kB

11.09.2015 Filtype
2015.04.16 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner PDF, 5 MB

27.04.2015 Filtype
2015.03.26 Skolens dag - Seniorrådgiver KS Agder Torbjørn Torblå PDF, 944 kB

20.04.2015 Filtype
2015.03.26 Skolens dag - Kommunalsjef Inger Bømark Lunde PDF, 184 kB

20.04.2015 Filtype
2015.03.26 Skolens dag - Utdanningsdirektør Karen Junker PDF, 707 kB

20.04.2015 Filtype
2015.03.12 Friluftsrådet Sør PDF, 93 kB

25.03.2015 Filtype
2015.02.05 Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskriving av pasienter.pdf PDF, 380 kB

19.02.2015 Filtype
2015.02.05 OSS fagutvalg e-helse og velferdsteknologi PDF, 403 kB

19.02.2015 Filtype
2015.02.05 Kommunal Øyeblikkelig Hjelp døgnopphold og interkommunal legevakt.pdf PDF, 431 kB

19.02.2015 Filtype
2015.02.05 Kilandsenteret PDF, 4 MB

06.02.2015 Filtype
2015.02.05 Frisklivssentralen Risør PDF, 593 kB

06.02.2015 Filtype
2015.01.29 Fylkesmannen om kommunereformen PDF, 2 MB

02.02.2015 Filtype
2015.01.15 Østre Agder krisesenter PDF, 552 kB

27.02.2015 Filtype
2015.01.15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsrapport 2014 PDF, 396 kB

19.01.2015 Filtype
2015.01.15 Boligkoordinerende enhet BKE PDF, 545 kB

26.01.2015 Filtype
2014.11.13 Opptrappingsplan KØH i Østre Agder 2014, rapport PDF, 2 MB

14.11.2014 Filtype
2014.11.13 Evaluering og videreføring av Kvello-modellen PDF, 636 kB

20.11.2014 Filtype
2014.11.13 Caspersensvei ved Erik Grorud PDF, 5 MB

20.11.2014 Filtype
2014.11.13 Arendal interkommunale legevakt, rapport PDF, 605 kB

14.11.2014 Filtype
2014.11.06 Budsjett 2015 PDF, 915 kB

10.11.2014 Filtype
2014.09.24 Helse- og sosialdagen i bystyret PDF, 4 MB

26.09.2014 Filtype
2014.09.11 Samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune? PDF, 2 MB

22.09.2014 Filtype
2014.06.26 Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 PDF, 461 kB

27.06.2014 Filtype
2014.06.05 Konsulent og saksbehandler i enhet for habilitering PDF, 472 kB

20.06.2014 Filtype
2014.06.05 Kommuneplan 2014-2025 - begrenset høring PDF, 551 kB

05.06.2014 Filtype
2014.06.05 Helsestasjonen - Hva gjør vi egentlig PDF, 644 kB

06.06.2014 Filtype
2014.05.08 Psykisk helse PDF, 382 kB

09.05.2014 Filtype
2014.05.08 Frisklivssentral PDF, 452 kB

14.05.2014 Filtype
2014.05.08 Boligutredning PDF, 2 MB

14.05.2014 Filtype
2014.05.08 Alternativ til vold PDF, 259 kB

14.05.2014 Filtype
2014.04.24 Enhet for eiendom og tekniske tjenester PDF, 557 kB

09.05.2014 Filtype
2014.04.10 Næring: Trender og utviklingstrekk i sentrumshandelen PDF, 633 kB

30.04.2014 Filtype
2014.04.10 Næring: Ståle Økland PDF, 719 kB

30.04.2014 Filtype
2014.04.10 Næring: Risør By - Visit Risør PDF, 2 MB

30.04.2014 Filtype
2014.04.03 Utredning om KØH tilbud i Østre Agder PDF, 2 MB

22.09.2014 Filtype
2014.04.03 Arbeid med oversikt over helsetilstanden PDF, 2 MB

22.04.2014 Filtype
2014.03.13 Utredning om kommunale boliger PDF, 2 MB

20.03.2014 Filtype
2014.03.13 Ungdata PDF, 501 kB

20.03.2014 Filtype
2014.03.13 Skolens dag: Risør ungdomsskole PDF, 761 kB

21.03.2014 Filtype
2014.03.13 Skolens dag: PPT PDF, 2 MB

24.03.2014 Filtype
2014.03.13 Skolens dag: Kommunalsjef Inger Bømark Lunde PDF, 558 kB

20.03.2014 Filtype
2014.03.13 Skolens dag: Grunnskole for voksne PDF, 2 MB

28.03.2014 Filtype
2014.02.27 Næringsdag: Næringssjefens presentasjon PDF, 3 MB

11.03.2014 Filtype
2014.02.27 Næringsdag: Lars U. Kobro, Telemarksforskning PDF, 4 MB

11.03.2014 Filtype
2014.02.20 Næringsarbeid i Risør kommune 2014 PDF, 2 MB

21.02.2014 Filtype
2014.02.13 Lisand Industrier PDF, 4 MB

12.02.2014 Filtype
2013.11.14 Stortingsmelding 45 Frihet og likeverd PDF, 169 kB

- om mennesker med utviklingshemming

02.12.2013 Filtype
2013.11.07 Rådmannens forslag til budsjett 2014 PDF, 579 kB

08.11.2013 Filtype
2013.10.10 2. tertialrapport PDF, 479 kB

14.10.2013 Filtype
2013.09.18 Rådmannens forslag til kommuneplanens samfunnsdel PDF, 2 MB

19.09.2013 Filtype
2013.06.20 Utdanningssjef Stein Kristiansen, AAFK PDF, 2 MB

03.07.2013 Filtype
2013.06.14 Utredning skolestruktur i Styremøte Østre Agder .pdf PDF, 448 kB

04.07.2013 Filtype
2013.06.14 Agder kolletivtrafikk i Styremøte Østre Agder.pdf PDF, 697 kB

04.07.2013 Filtype
2013.05.02 BrukerPlan full rapport PDF, 156 kB

31.05.2013 Filtype
2013.05.02 BrukerPlan PDF, 2 MB

31.05.2013 Filtype
2013.03.07 Folkehelse, oversikt over helsetilstanden PDF, 173 kB

11.03.2013 Filtype
2013.03.06 Skolens dag: VIRK PDF, 6 MB

13.03.2013 Filtype
2013.03.06 Skolens dag: Søndeled skole PDF, 2 MB

13.03.2013 Filtype
2013.03.06 Skolens dag: Risør Ungdomsskole PDF, 2 MB

13.03.2013 Filtype
2013.03.06 Skolens dag: Risør barneskole PDF, 950 kB

13.03.2013 Filtype
2013.03.06 Skolens dag: LP-arbeid ved Risør barneskole PDF, 273 kB

13.03.2013 Filtype
2013.03.06 Skolens dag: Hope oppvekstsenter PDF, 2 MB

13.03.2013 Filtype
2013.03.06 Skolens dag: enhetsleders presentasjon PDF, 400 kB

13.03.2013 Filtype
2013.01.13 Næringsdag: Knut Vareide om Risør PDF, 3 MB

31.05.2013 Filtype
2013.01.13 Næringsdag: designutdanning i Risør PDF, 2 MB

31.05.2013 Filtype
2013.01.13 Næringsdag: BeyondRisør og INDEX Award PDF, 3 MB

31.05.2013 Filtype
2012.09.13 Linken og Orreveien Ressurssenter PDF, 120 kB

31.05.2013 Filtype
2012.04.12 Omsorgsenheten PDF, 322 kB

19.02.2013 Filtype
2012.02.09 Kvalifiseringsenheten PDF, 326 kB

19.02.2013 Filtype
Login for redigering Login for redigering