Utviklingsarbeid

Kommunen driver utviklingsarbeid på flere nivåer i organisasjonen. Risør kommune er også involvert i regionalt og nasjonalt utviklingsarbeid. Mye av dette skjer som en del av den daglige tjenesteytingen, mens annet er organisert som tidsavgrensede prosjekt, ofte med eksterne tilskuddsmidler. En del av disse prosjektene presenteres her.

Logo: Nye veier

-befolkningen inviteres til å medvirke!  Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier og deres rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

AKS Alternativ Kompetanse Stige.jpg

Prosjektet Alternativ Kompetanse Stige (AKS) var for ca. 10 år siden i vinden med stor aktivitet i Risør kommune. Universitetet i Agder (UiA) som bedrev veiledning og følgeforskning, betegnet AKS på denne måten:

 • Ledere som tør – og ansatte som vil
 • En modell for kompetansemobilisering nedenfra og opp
 • En modell som har skapt et bakrom for refleksjon

De var også opptatt av at viktige ferdigheter i fremtidig arbeidsliv vil være relasjonskompetanse og refleksjonskompetanse.

BTI logo.JPG

Risør kommune er i ferd med å ta i bruk BTI-modellen i arbeidet med barn og unge det knyttes bekymringer til. BTI-modellen skal sikre god informasjonsflyt, brukermedvirkning, dokumentasjon og samordning av tjenester. Viktige ledd i dette er en samlet oversikt over hjelpetilbud til barn og unge (PDF, 409 kB),  BTI-handlingsveiledere og verktøy og BTI kompetanseutvikling.

Sentrumsutvalget Foto Risør kommune

Bystyret har vedtatt at det skal etableres et Sentrumsutvalg for Risør. Dette skal være et adhoc-utvalg som legger fram anbefalinger og forslag til tiltak som fører til en positiv utvikling av Risør sentrum.

Her er link til ordførers notat om sentrumsutvalget etter bystyrevedtaket 24. oktober 2017 (PDF, 470 kB)

Sentrumsutvalget ble konstituert 21. november 2017 og har følgende medlemmer:

 • Ragnhild Sigurdsøn, historiker, kommunikasjonssjef Grimstad kommune - LEDER
 • Rune Hansen, Miljøpartiet de Grønne (MDG),
 • Elen Lauvhjell, Arbeiderpartiet
 • Dag Songe, Høyre,
 • Line Granjord Paulsen, Venstre
 • Unni Olimb Norman, daglig leder Risør By AS
 • Andreas G. Stensland, arkitekt og planlegger Tvedestrand kommune
 • Terje H. Henriksen, næringsdrivende restaurantbransjen
 • Hans Ellef Høie, talsperson for Tangen Vel

 

Risør By as

Risør kommune har i samarbeid med Risør Gårdeierforening, Risør Reiselivslag og Risør Handelstand  etablert et felles selskap for besøksnæringene i Risør - Risør By AS.

Selskapet skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom besøksnæringene i Risør og fremme Risør som en sterk opplevelsesdestinasjon.  

Selskapet ble formelt stiftet 18. mai 2015. Her er stiftelsesprotokollen. (PDF, 99 kB)

På nettsiden risorby.no  kan du lese mer om arrangementer og nyheter i Risør sentrum. Her finner du også nyttig informasjon om åpningstider og andre gode tilbud.

I tillegg drifter Risør By as reiselivssiden www.visitrisor.no

Du kan kontakte Risør By as ved å sende en e-post til post@risorby.no eller ringe 3715 2270

Du kan også følge selskapet og selskapets aktiviteter på Facebook

Parkeringsbilde fra Tangen

Risør bystyre vedtok Parkeringsplan for Risør sentrum, 25. januar 2018

Her kan du lese den vedtatte planen (PDF, 4 MB)

Trykk her for å se kartet (PDF, 2 MB)

 

Hovedmålsettingen er at planen skal bidra til at Risør sentrum blir et mer attraktivt sted for beboere, besøkende og næringsdrivende.

Her er link til planutkastet (PDF, 4 MB)

Her er link til kartet over tiltak (PDF, 2 MB) (lurt å printe i minimum A3-format, gjerne A2)

HØRINGSFRISTEN gikk ut 13. november.

Planen skal nå godkjennes i styringsgruppa før den behandles politisk (miljø og teknisk komite 13. desember, bystyret 14. desember)

Det var åpent medvirkningsmøte mandag 30. oktober kl 18 - 20, på kommunehuset i Risør. Ca 40 personer møtte opp, og det kom mange konstruktive innspill og tilbakemeldinger.

Trykk her for å se presentasjonen som ble holdt av prosjektleder i mai 2017 (PDF, 3 MB)

Trykk her for å se presentasjonen som ble holdt av prosjektleder i oktober 2017 (PDF, 2 MB)

Velferdsteknologisenter 2 Åpning

Risør Kommune og Risør By AS arbeider sammen om byutvikling for å skape mer aktivitet og liv i Risør sentrum.

Risør har en ambisjon om å være ledende innen brukerstyrt velferdsteknologi, og har åpnet et velferdsteknologisenter i Risør sentrum.Prosjektet har fått 200 000,- kr fra DOGAs tilskuddsordning ”Levende lokaler”, som gir økonomisk støtte til fremtidsrettede møteplasser.

Senteret er åpent hver dag kl. 12 til 14, og driftes av frivillige.

Hollenderhagen

Risør kommune kjøpte eiendommen "Hollenderskjæret" i 2015. Hensikten er at området skal blir et annerledes og grønt byrom i Risør sentrum. Hollenderskjæret er en gammel hage som forteller en spennende historie.

Feste Landskap/Arkitektur har i samarbeid med Risør kommune laget en plan om hvordan hagen skal utvikles.

Planen ble behandlet i Risør bystyre 30. november. Bystyret vedtok følgende:

Risør bystyre vedtar at den framlagte planen (Hagehistorisk plan, nov. 2017) legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling og drift av Hollenderhagen, innenfor vedtatte økonomiske rammer. 

Her er link til Hagehistorisk plan (PDF, 8 MB)

 

 

Randvik-RUV

Risør Utvikling og Vekst (RUV) er et prosjekt opprettet i henhold til bystyrevedtak 29. januar 2015, sak 3/15. RUV skal fremme utvikling og vekst gjennom å jobbe for økt boligbygging, eventuelt næringsutvikling i hele kommunen. Prosjektet er organisert internt i kommuneadministrasjonen og består av en tverrfaglig prosjektgruppe med egen prosjektleder. Prosjektet ble ved behandling av handlingsprogrammet 2017-2020 vedtatt opprettholdt.  

Regional koordineringsgruppe E-helse og velf.tekn

IKT- miljøene på Agder besluttet på en samling onsdag 13. april å danne et felles IKT- nettverk innen e-helse og velferdsteknologi. Nettverket vil fungere som en referansegruppe til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder.

Båtbyggeriene på Moen Kystens dag

Risør Kystkultursenter har som målsetting å samle, formidle og bevare kommunens båt- og skipsbyggerhistore med utgangspunkt i båtbyggeriene på Moen.

FRITEK.

Velferdsteknologi som støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge med utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelser og deres familier. 

Forside boligutredning Risør sentrum 2016

Konsulentfirmaet Feste Grenland AS har nylig levert sin boligundersøkelse om Risør sentrum. I rapporten blir det sett på hvorfor det bor færre mennesker i byen, men også på hvilke tiltak som kan bidra til økt trivsel, flere beboere og mer besøk. Rapporten kommer til behandling i bystyret i februar / mars 2017.

Friluftsrådet Sør

Risør kommune hadde økt fokus på tilrettelegging for et mer aktivt friluftsliv i forbindelse med Friluftslivets år 2015. Selv om Friluftslivets år 2015 er omme, vil det jevnlig bli lagt ut forslag til nye turer og andre artikler som kan inspirere til mer friluftsliv her på kommunens hjemmeside.

Tilrettelegging for et mer aktivt friluftsliv i Risør kommune

Logo Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for personer som har behov for å komme i gang med livsstilsendringer knyttet til endret kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt eller mestring av faktorer som bidrar til fysiske eller psykiske helseplager. Det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet, et variert og sunt kosthold samt røykeslutt har store gevinster for helsa. Frisklivssentralen er et tilbud for dem som trenger ekstra drahjelp for å komme i gang med gode vaner. Man vil få oppfølging en periode, inntil man vil være “klar til å stå på egne ben” i forhold til å opprettholde en varig forandring. Tilbudene er varierte, enkle og passer alle!

Risør Indre havn trebåtfestival 2015

Byantikvaren skal arbeide med å lage og følge opp kulturminneplaner og andre planer som fremmer kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Byantikvaren skal drive formidling overfor huseiere, utbyggere, politikerne og allmenheten innen forskjellige temaer som kulturminneverdiene, om lån- og tilskuddsordninger og veilede ved planlagte tiltak på fredete og bevaringsverdige bygninger både innenfor verneområder og på verneverdige enkeltobjekter. Byantikvaren er en 2 årig prosjektstilling med delt arbeidssted mellom Risør og Kragerø kommune, med arbeidssted i Risør i oddetallsuker.  

Bufetat

Risør kommune ønsker å legge til rette for effektive og gode tjenetser til sine innbyggere. Et godt tiltak er å samordne noen av helsetjenestene, slik at tilgjengeligheten blir bedre, men også fordi det bidrar til faglig utvikling og effektivisering. 

Risør kommune har jobbet målrettet for å få samlokalisert helsetjenester i et helsehus. En samlokalisering av fastlegene, fysioterapeutene, helsestasjonen, psykolog m.fl. kan gi store gevinster, både bedre helsetjenester til befolkningen, mer sømløse tjenester, effektivisering, kompetanseheving og økonomiske og personellmessige besparelser. Det har imidlertid vært utfordrende å finne den beste plasseringen av helsehuset. 

Risør bystyre vedtok 22. juni 2017 at det skal  utarbeides et forprosjekt om etablering av helsehus på Tjenna i Risør sentrum. Den politiske saken samt vedlegg kan leses her:

Bystyrets vedtak 22. juni (protokoll) (PDF, 1004 kB)

Rådmannens saksframlegg, inkludert (PDF, 3 MB):

 • Mulighetsstudie for Tjenngata 9 ("NAV-bygget", rapport utarbeidet av Rambøll)
 • Mulighetsstudie for Sørlandet Helsepark (rapport utarbeidet av Rambøll)
 • Tilbakemelding fra legene, helsestasjonen, Tannhelsetjenesten, Fysioterapeutene, NAV, Sørlandet Helsepark.

I bystyremøtet 29. september 2017 ble prosjektbeskrivelsen for forprosjektfasen vedtatt i bystyret. Prosjektbeskrivelsen kan lese her (PDF, 787 kB).I forprosjektfasen skal det sees nærmere på grunnforhold, økonomi, romprogram/arkitektur, framtidige helsetjenester osv.

Disse vedtakene bygger på flere rapporter utarbeidet i 2015 og 2016:

Kommunesammenslåing.JPG

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 

Kvello-modellen rapport 2014

Prosjekt for utprøving av Kvello-modellen i barnehager er evaluert og en grundig rapport ble presentert for Komite for barnehage, skole og voksenopplæring og Helse- og omsorgskomiteen 13. november. Kvello- modellen ble utviklet for å jobbe systematisk på individ- og systemnivå i barnehager for å sikre tilrettelagte barnehagetilbud. Hensikten med å innføre modellen var å prøve ut om vi er i stand til å tilby bistand til barn i en tidlig fase av en mulig utvikling av vansker. 

Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge

Levekårsutfordringer følger ikke kommunegrensene. Risør kommune har bl.a. felles utfordringer med en del andre kommuner i Aust-Agder. Levekårsutfordringer er heller ikke av ny dato, og vil være noe det må jobbes kontinuerlig med. Dette krever en grad av tålmodighet og langsiktighet i arbeidet. Prosjektet Likeverdig samhandling har vist at det er viktig å holde fast på noen tiltak over noe tid, så får heller annet vente. Det er ikke automatikk i at tiltak som fungerer ett sted også skal fungere i Risør.

Samhandlingsreformen logo HOD

For forberedelser og iverksetting av tiltak i forbindelse med Samhandlingsreformen samarbeider Risør kommune med de øvrige kommunene i Østre Agder. Se hjemmesiden via linken til høyre for aktuell informasjon om kommunesamarbeidet.

BeyondRisør 2014

I 2005 arrangerte Risør kommune det første designtreffet - 100% Risør. Året etter kom industridesigner Johan Verde inn som kunstnerisk leder, og bidro til at designsatsningen fikk et nasjonalt gjennombrudd. Den første designbiennalen ble arrangert i 2006.

Prosjektet er et samarbeid mellom VIRK & NAV og vant 2. premien på 45.000,- i IMDIs prosjektkonkurranse Intro/arbeid.

Vestlandstykket bokollektiv

Høsten 2010 tok Risør kommune imot 6 enslige mindreårige flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi.) Etter dette har flere gutter og jenter fra Afghanistan, Somalia, Kongo og Eritrea vært bosatt hos oss. Det er Risør bystyre som vedtar hvor mange flyktninger (deriblant enslige mindreårige) som skal bosettes i kommunen hvert år.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering