Utviklingsarbeid

Kommunen driver utviklingsarbeid på flere nivåer i organisasjonen. Risør kommune er også involvert i regionalt og nasjonalt utviklingsarbeid. Mye av dette skjer som en del av den daglige tjenesteytingen, mens annet er organisert som tidsavgrensede prosjekt, ofte med eksterne tilskuddsmidler. En del av disse prosjektene presenteres her.

Randvik-RUV

Risør Utvikling og Vekst (RUV) er et prosjekt opprettet i henhold til bystyrevedtak 29. januar 2015, sak 3/15. RUV skal fremme utvikling og vekst gjennom å jobbe for økt boligbygging, eventuelt næringsutvikling i hele kommunen. Prosjektet er organisert internt i kommuneadministrasjonen og består av en tverrfaglig prosjektgruppe med egen prosjektleder. Prosjektet ble ved behandling av handlingsprogrammet 2017-2020 vedtatt opprettholdt.  

BTI logo.JPG

Risør kommune er i ferd med å ta i bruk BTI-modellen i arbeidet med barn og unge det knyttes bekymringer til. BTI-modellen skal sikre god informasjonsflyt, brukermedvirkning, involvering av foresatte, dokumentasjon og samordning av tjenester. Ett viktig ledd i dette er en samlet oversikt over hjelpetilbud til barn og unge (PDF, 392 kB).

Parkeringsplan for Risør sentrum

Risør kommune er i gang med å utarbeide en helhetlig parkeringsplan for Risør sentrum. Hovedmålsettingen er at planen skal bidra til at Risør sentrum blir et mer attraktivt sted for beboere, besøkende og næringsdrivende.

Regional koordineringsgruppe E-helse og velf.tekn

IKT- miljøene på Agder besluttet på en samling onsdag 13. april å danne et felles IKT- nettverk innen e-helse og velferdsteknologi. Nettverket vil fungere som en referansegruppe til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder.

Båtbyggeriene på Moen Kystens dag

Risør Kystkultursenter har som målsetting å samle, formidle og bevare kommunens båt- og skipsbyggerhistore med utgangspunkt i båtbyggeriene på Moen.

FRITEK.

Velferdsteknologi som støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge med utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelser og deres familier. 

Forside boligutredning Risør sentrum 2016

Konsulentfirmaet Feste Grenland AS har nylig levert sin boligundersøkelse om Risør sentrum. I rapporten blir det sett på hvorfor det bor færre mennesker i byen, men også på hvilke tiltak som kan bidra til økt trivsel, flere beboere og mer besøk. Rapporten kommer til behandling i bystyret i februar / mars 2017.

Friluftsrådet Sør

Risør kommune hadde økt fokus på tilrettelegging for et mer aktivt friluftsliv i forbindelse med Friluftslivets år 2015. Selv om Friluftslivets år 2015 er omme, vil det jevnlig bli lagt ut forslag til nye turer og andre artikler som kan inspirere til mer friluftsliv her på kommunens hjemmeside.

Tilrettelegging for et mer aktivt friluftsliv i Risør kommune

Risør By as

Risør kommune har i samarbeid med Risør Gårdeierforening, Risør Reiselivslag og Risør Handelstand  etablert et felles selskap for besøksnæringene i Risør - Risør By as.

Selskapet skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom besøksnæringene i Risør og fremme Risør som en sterk opplevelsesdestinasjon.  

Selskapet ble formelt stiftet 18. mai 2015. Her er stiftelsesprotokollen. (PDF, 99 kB)

På nettsiden risorby.no  kan du lese mer om arrangementer og nyheter i Risør sentrum. Her finner du også nyttig informasjon om åpningstider og andre gode tilbud.

I tillegg drifter Risør By as reiselivssiden www.risor.no

Du kan kontakte Risør By as ved å sende en e-post til post@risorby.no eller ringe 3715 2270

Du kan også følge selskapet og selskapets aktiviteter på Facebook

Logo Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud for personer som har behov for å komme i gang med livsstilsendringer knyttet til endret kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt eller mestring av faktorer som bidrar til fysiske eller psykiske helseplager. Det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet, et variert og sunt kosthold samt røykeslutt har store gevinster for helsa. Frisklivssentralen er et tilbud for dem som trenger ekstra drahjelp for å komme i gang med gode vaner. Man vil få oppfølging en periode, inntil man vil være “klar til å stå på egne ben” i forhold til å opprettholde en varig forandring. Tilbudene er varierte, enkle og passer alle!

Risør Indre havn trebåtfestival 2015

Byantikvaren skal arbeide med å lage og følge opp kulturminneplaner og andre planer som fremmer kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Byantikvaren skal drive formidling overfor huseiere, utbyggere, politikerne og allmenheten innen forskjellige temaer som kulturminneverdiene, om lån- og tilskuddsordninger og veilede ved planlagte tiltak på fredete og bevaringsverdige bygninger både innenfor verneområder og på verneverdige enkeltobjekter. Byantikvaren er en 2 årig prosjektstilling med delt arbeidssted mellom Risør og Kragerø kommune, med arbeidssted i Risør i oddetallsuker.  

Bufetat

Risør kommune ønsker å legge til rette for effektive og gode tjenetser til sine innbyggere. Et godt tiltak er å samordne noen av helsetjenestene, slik at tilgjengeligheten blir bedre, men også fordi det bidrar til faglig utvikling og effektivisering. 

Risør bystyre vedtok 28. april 2016 at det skal utvikles et samordnet helsesenter i forbindelse med Kragsgate 48, med et offentlig/privat samarbeid med Rose Eiendom AS.

Kommunesammenslåing.JPG

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 

Kvello-modellen rapport 2014

Prosjekt for utprøving av Kvello-modellen i barnehager er evaluert og en grundig rapport ble presentert for Komite for barnehage, skole og voksenopplæring og Helse- og omsorgskomiteen 13. november. Kvello- modellen ble utviklet for å jobbe systematisk på individ- og systemnivå i barnehager for å sikre tilrettelagte barnehagetilbud. Hensikten med å innføre modellen var å prøve ut om vi er i stand til å tilby bistand til barn i en tidlig fase av en mulig utvikling av vansker. 

Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge

Levekårsutfordringer følger ikke kommunegrensene. Risør kommune har bl.a. felles utfordringer med en del andre kommuner i Aust-Agder. Levekårsutfordringer er heller ikke av ny dato, og vil være noe det må jobbes kontinuerlig med. Dette krever en grad av tålmodighet og langsiktighet i arbeidet. Prosjektet Likeverdig samhandling har vist at det er viktig å holde fast på noen tiltak over noe tid, så får heller annet vente. Det er ikke automatikk i at tiltak som fungerer ett sted også skal fungere i Risør.

Samhandlingsreformen logo HOD

For forberedelser og iverksetting av tiltak i forbindelse med Samhandlingsreformen samarbeider Risør kommune med de øvrige kommunene i Østre Agder. Se hjemmesiden via linken til høyre for aktuell informasjon om kommunesamarbeidet.

BeyondRisør 2014

I 2005 arrangerte Risør kommune det første designtreffet - 100% Risør. Året etter kom industridesigner Johan Verde inn som kunstnerisk leder, og bidro til at designsatsningen fikk et nasjonalt gjennombrudd. Den første designbiennalen ble arrangert i 2006.

Prosjektet er et samarbeid mellom VIRK & NAV og vant 2. premien på 45.000,- i IMDIs prosjektkonkurranse Intro/arbeid.

Vestlandstykket bokollektiv

Høsten 2010 tok Risør kommune imot 6 enslige mindreårige flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi.) Etter dette har flere gutter og jenter fra Afghanistan, Somalia, Kongo og Eritrea vært bosatt hos oss. Det er Risør bystyre som vedtar hvor mange flyktninger (deriblant enslige mindreårige) som skal bosettes i kommunen hvert år.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering