Høring av forslag til kandidater til meddommerverv og skjønnsmedlemmer 2025-2028

Kommunedirektørens forslag til kandidater til meddommerverv behandles i formannskapets møte 6. juni og kommunestyret 13. juni. Det mangler to kandidater av hvert kjønn til Tingretten, som de folkevalgte bes få på plass ved behandling i formannskapet før saken går til endelig behandling i kommunestyret.

Formannskapet og kommunestyret står for øvrig fritt til å gjøre endringer på listene ved behandling av Kommunedirektørens forslag:

Domstolloven § 68 angir ikke en eksplisitt frist for når formannskapet skal ha forberedt valget. Indirekte ligger det en frist i at formannskapets eller utvalgets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før kommunestyrets valg. Av tidshensyn offentliggjør Kommunedirektøren sin innstilling i forkant av Formannskapets behandling for å tilfredsstille krav om 2 uker før Kommunestyrets siste møte før sommeren, 13. juni. 

Eventuelle innspill og merknader sendes post@risor.kommune.no. Merk forsendelsen “sak 24/562 Meddommer”

Mer informasjon: Meddommar | Norges domstoler