Risør kommune er klimapartner

Klimapartnere

I juni 2014 undertegnet Risør kommune avtale med Klimapartnere. Målet med Klimapartnere er å støtte og stimulere til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Agder. I praksis betyr det at miljøhensyn skal legges til grunn for framtidig planlegging og vedtak.

Som medlem forplikter Risør kommune seg til aktivt å støtte formålet til Klimapartnere.

Klimaregnskap

Risør kommune fører et eget klimaregnskap for kommunens virksomhet som viser det samlede utslipp av klimagasser.

Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer, satt opp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette er en internasjonal standard for beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO. Summen av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk.

Her finner du Risør kommunes klimaregnskap 2019 og 2020 (PDF, 95 kB).

Energi- og klimaplan