Planstrategi 2016-2020

Planstrategi for 2016-2020 ble enstemmig vedtatt av Risør bystyre 27. oktober 2016 (sak 176/16). Planstrategien gir en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides de neste årene. 

 

I januar 2018 presenterte Rådmannen status for Planstrategi 2016-2020 (PS 8/18): 

"Kommuneadministrasjonen har problemer med å utarbeide alle planene i tråd med vedtatt planstrategi 2016-2020. Etter rådmannens oppfatning er dette ikke et nytt og heller ikke et forbigående fenomen. Etter rådmannens vurdering er det også krevende å utarbeide planer som er korte og presise nok til at de blir relevante og aktivt i bruk, både av administrasjonen og av politikerne.

Rådmannen varsler samtidig at han i forbindelse med behandlingen av planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen (2018/2019), vil vurdere å foreslå endringer i plansystemet ved at antall planer reduseres og at områdene/temaene i stedet inngår i kommuneplanens samfunnsdel. Etter rådmannens vurdering vil dette kunne bidra til at vi får et enklere, mer oversiktlig og mer anvendelig planverk. Med dette oppnår vi blant annet mer rasjonell bruk av ressurser og et bedre politisk beslutningsgrunnlag."