Kommuneplan 2023 - 2035

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Risør kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommunestyret vedtok 31.03.2022 å melde oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og legge planprogrammet  ut på offentlig høring og ettersyn. 

Planprogrammet gjør rede for formålet med kommuneplanrevisjonen, planprosessen med frister og deltagere, opplegg for medvirkning, aktuelle temaer og behov for utredninger.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035 (PDF, 2 MB)

Saksutskrift Risør kommunestyre (PDF, 629 kB)

Høringsfristen er 23. mai 2022.

Innspill sendes til post@risor.kommune.no eller Risør kommune, Pb 158, 4952 Risør.

Spørsmål kan rettes til Risør kommune ved samfunnsplanlegger Berit Weiby Gregersen.

Innkomne innspill:

Agder fylkeskommune

Bane Nor (PDF, 65 kB)

Direktoratet for mineralforvaltning (PDF, 685 kB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (PDF, 156 kB)

Eldrerådet (PDF, 275 kB)

Fiskeridirektoratet region Sør (PDF, 154 kB)

Forum for natur og friluftsliv (PDF, 433 kB)

Kystverket (PDF, 191 kB)

Mattilsynet (PDF, 299 kB)

Norges vassdrags- og energidirektorat (PDF, 318 kB)

Råd for personer med funksjonsnedsettelser (PDF, 197 kB)

Statsforvalteren i Agder (PDF, 159 kB)

Ungdomsrådet (PDF, 644 kB)

Østre Agder brannvesen (PDF, 439 kB)