Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. Den er nå under revidering. Forslag til ny Regionplan Agder 2030 og tilhørende handlingsprogram er nå på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Den generelle høringsfristen er 1. april 2019 (gjelder statlige etater, organisasjoner, interesseforeninger, private m.m.). For kommunene i Agder er høringsfristen 26. april 2019. Mer informasjon finnes på http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/

Regionale planer og dokumenter

Hensikten med Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling. De fem hovedmålene er:

 • Klima: Høye mål, lave utslipp
 • Det gode livet: Agder for alle
 • Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap
 • Kommunikasjon: De viktige veivalgene
 • Kultur: Opplevelser for livet

Risør kommune vil bidra til at de regionale målsettingene nås gjennom eget planarbeid og aktiv medvirkning i regionalt samarbeid, i og utover Østre Agder-samarbeidet.

Planer og strategier i forlengelse av Regionplan Agder 2020

Finnes via hjemmesiden til Regionplan Agder 2020

 • LIM-planen
 • Likestilt arbeidsliv
 • Regional transportplan
 • VINN Agder
 • FoUoI-strategi Agder
 • Besøksstrategi Agder
 • Internasjonal strategi
 • Strategi for grønne datasentre
 • Strategi for ladeinfrastruktur
 • Strategisk notat Utdanning
 • Strategisk notat Klima
 • Strategisk notat Kultur
 • Strategisk notat Folkehelse og levekår

Andre regionale planer og dokumenter

Strategisk rammeplan for velferdsteknologi 2015-2018 (PDF, 2 MB)