Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Kjempesteinsmyra

Formannskapet behandlet kommunedirektørens forslag i møte 17. november. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og Økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 4 uker, fram til endelig behandling i kommunestyret 15. desember.

Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for Sørlandet feriesenter, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Vi inviterer til åpent folkemøte i Kommunehuset tirsdag 15. november kl 18-00-20.00

Miljø- og teknisk utvalg vedtok i møtet 12.10.2022 å sende forslag til Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2027 med Handlingsplan på høring og offentlig ettersyn. 

Risør kommunestyre har, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, vedtatt reguleringsplan for Hasalen i sak 22/70 den 29.9.2022.

Risør kommunestyre har, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, vedtatt reguleringsplan for Risør sentrum i sine møter 30.06.22/01.07.22 og 29.09.22.

Risør kommunestyre vedtok i kommunestyremøte 29.09.2022 å oppheve lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 - bopliktforskriften. Endring eller oppheving av forskriften skal legges ut på høring jf forvaltningsloven § 37.  Høringsfristen er satt til 14. november 2022.

Risør kommune ønsker å utforske muligheten for å etablere en sommerscene i Urheia fra juni 2023. I første omgang ønskes det å sette opp en enkel scene, enten en midlertidig, eller en scene som danner grunnlag for videre utvikling.