Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Risør bystyre har i sak 90/18 den 29.11.18, godkjent reguleringsplan for eiendommen Lunheim, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen regulerer bl.a. til 5 nye og 1 eksisterende hytte, småbruk med landbruksformål og eksisterende brygge samt atkomstvei og parkeringsplasser.

Miljø- og teknisk komité vedtok i sak 45/18, den 14.11.18, at forsalg til lokal forskrift for nedgravde oljetanker, skal legges ut på høring.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019 ble behandlet i formannskapet 1. november 2018 (PS 52/18). Formannskapets innstilling ligger nå ute til alminnelig ettersyn før bystyrets endelige behandling torsdag 13. desember. 

Bystyret i Risør kommune fattet i sak 107/17, den 30.11.17, følgende vedtak:

«Risør bystyre ønsker å benytte deler av regulert lekeareal ved Pettersmyr til boligtomt for funksjonshemmede, som en oppfølging av bystyrevedtak den 28.09.17 sak 87/17. Det må utarbeides ny reguleringsplan for området og før planarbeidet starter, må det prosjekteres nødvendig omlegging av avløpsledning for å sikre at området kan bebygges. Prosjektering for omlegging av kommunal avløpsledning utføres av kommunen. Omregulering utføres av søker i samarbeid med fagkyndige. Det er viktig at det fortsatt er en attraktiv lekeplass i området.»