Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Nye veier AS har lagt forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i det interkommunale plansamarbeidet (25.06.2021). 

Planforslaget er tilgjengelig på Nye Veier sin prosjektside: Offentlig ettersyn av planforslaget | Nye Veier AS

Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Risør kommune v/Miljø og teknisk utvalg, har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til fornyet offentlig ettersyn (høring) i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Kulturutvalget vedtok i sitt møte 14. april å legge utkast til frivilligstrategi, med tilhørende veileder for frivillig innsats, ut på høring.
Høringen åpner for at interesseorganisasjoner, lag og foreninger, samt andre interesserte får mulighet til å påvirke strategien. Fristen ble opprinnelig satt til 15. mai. De elleve høringsinnspillene som kom inn før 15. mai og nye innspill fram til forlenget frist skal tas i betraktning før ny versjon legges fram for behandling i kommunens råd, kulturutvalget og livsløpsutvalget før endelig behandling i bystyret.
Innen den forlengede fristen 1. september, kom ytterligere ett innspill, fra Rockeklubben, som også finnes nedenfor.

Iht. § 11-4 i plan- og bygningsloven varsles med dette oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og miljø, og høring av planprogrammet, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven.

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for Apalvika, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

 

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Tyriveien 15 A - I.

Formannskapet behandlet Kommunedirektørens forslag i møte 19. november. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 4 uker, fram til endelig behandling i bystyret 17. desember.

Miljø- og teknisk utvalg vedtok i møte 18.11.2020 sak 20/38, å legge ut planforslaget for ny fv.416 mellom Øylandsdal og Dørsdal til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  Hovedformålet i planen er samferdsel og teknisk infrastruktur.