Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Risør kommunestyre vedtok i kommunestyremøte 29.09.2022 å oppheve lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 - bopliktforskriften. Endring eller oppheving av forskriften skal legges ut på høring jf forvaltningsloven § 37.  Høringsfristen er satt til 31. oktober 2022.

Risør kommune ønsker å utforske muligheten for å etablere en sommerscene i Urheia fra juni 2023. I første omgang ønskes det å sette opp en enkel scene, enten en midlertidig, eller en scene som danner grunnlag for videre utvikling.

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Livbeltefabrikken, Hasdalgata 43, 45.

Miljø og teknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for del av Gåseveien ut til høring/offentlig ettersyn i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Det varsles om oppstart av revidering av kommuneplanens samfunnsdel og høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035.

Risør kommune inviterer til folkemøte på Fjordheim. Tema for møtet er stedsanalyse og videre utvikling av Søndeled.

Risør kommune har utlyst rammeavtale på flere fagområder innen håndverkertjenester. Konkurransen er kunngjort på www.doffin.no med referanse 2022-329577. Avtalene vil gjelde for inntil 4 år. De som ønsker å gi tilbud må gå inn på https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/327255/0/0?returnUrl=&b=VAF for å få tilgang til konkurransedokumenter.

Kommunestyret i Risør godkjente den 17. februar 2022, detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, i medhold av § 12-12 i plan og bygningsloven.

Risør kommune har i forlengelsen av saken om offentlige arealer på Tangen og Kastellet, utarbeidet en mulighetsstudie for området Gustavs Pønt og arealet sør for Kastellveien 20 og 28. Rapporten er laget etter innspill fra og befaring med, Tangen Vel.

Miljø og teknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Apalvika ut til høring/offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven