Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Revidert kommuneplan ble vedtatt av Risør bystyre 26.11.2019 sak 19/114 i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med plankart, bestemmelser, og planbeskrivelse med tilhørende vedlegg. Ny fv.416 (Risørveien) er en del av kommuneplanens arealdel.

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 er lagt ut til alminnelig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-4 og kommunelovens §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3. Eventuelle merknader kan oversendes til: post@risor.kommune.no senest 11. desember, før bystyrets endelige behandling torsdag 12. desember.

 

Fiskerihavna Risør AS v/Asplan Viak AS søker om å foreta en mindre endring av reguleringsplanen for Holmen.

Det varsles med dette at Risør kommune søker om å foreta en mindre endring av reguleringsplanen for Moland Vest.

Risør kommune v/Miljø og teknisk komité, har vedtatt å legge endring av plan for del av Østebøområdet ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Risør kommune søker profesjonell bistand til opparbeidelse av Hollenderhagen i Risør sentrum i henhold til konkurransegrunnlaget, hagehistorisk plan, plantegning, snitt og teknisk beskrivelse.

Skriftlige tilbud må være mottatt innen 30. august 2019. Kontaktperson i Risør kommune er Camilla Trondsen Solli, tlf: 91168798 epost: camilla.trondsen@risor.kommune.no.

 

Risør bystyre vedtok 28.05.2019 i sak 53/19, å legge ut kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn (høring) i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk i kommunen, og planforslaget legger opp til flere endringer i arealformål. Vi ønsker tilbakemelding på planforslaget i høringsperioden, der fristen for å komme med innspill er satt til 24.07.2019.

Endringer i planforslaget etter vedtaket i bystyret er beskrevet i planbeskrivelsen under politiske vedtak og oppdatert i plankartet.

 

Risør bystyre godkjente den 28.03.19, vesentlig endring av detaljreguleringsplanen for Flisvika, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Endringen omfatter kun formålet i sjø «småbåthavn», samt oppdatering av planen i.h.t ny plan- og bygningslov.

Risør bystyre vedtok 28.02.2019 sak 19/19 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 og § 11-14. Frist for innspill er 17.04.2019.