Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Kulturutvalget vedtok i sitt møte 14. april å legge utkast til frivilligstrategi, med tilhørende veileder for frivillig innsats, ut på høring.
Høringen åpner for at interesseorganisasjoner, lag og foreninger, samt andre interesserte får mulighet til å påvirke strategien. Fristen ble opprinnelig satt til 15. mai.

Takk for de elleve høringsinnspillene som kom inn før 15. mai! Disse og nye innspill fram til forlenget frist skal tas i betraktning før ny versjon legges fram for behandling i kommunens råd, kulturutvalget og livsløpsutvalget før endelig behandling i bystyret.

Iht. § 11-4 i plan- og bygningsloven varsles med dette oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og miljø, og høring av planprogrammet, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven.

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for Apalvika, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

 

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Tyriveien 15 A - I.

Formannskapet behandlet Kommunedirektørens forslag i møte 19. november. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 4 uker, fram til endelig behandling i bystyret 17. desember.

Miljø- og teknisk utvalg vedtok i møte 18.11.2020 sak 20/38, å legge ut planforslaget for ny fv.416 mellom Øylandsdal og Dørsdal til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  Hovedformålet i planen er samferdsel og teknisk infrastruktur.

Miljø- og teknisk utvalg har i sak 20/33, den 09.09.20 vedtatt å legge forslag til ny detaljreguleringsplan for eiendommene øst for Hødnebøkilen, ut til offentlig ettersyn med hjemmel i §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningsloven.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet plangrense ved Moen for pågående detaljregulering av fv. 416 mellom Øylandsdal og Dørsdal.