Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Miljø- og teknisk utvalg vedtok i møtet 12.10.2022 å sende forslag til Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2027 med Handlingsplan på høring og offentlig ettersyn. 

Risør kommunestyre har, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, vedtatt reguleringsplan for Hasalen i sak 22/70 den 29.9.2022.

Risør kommunestyre har, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, vedtatt reguleringsplan for Risør sentrum i sine møter 30.06.22/01.07.22 og 29.09.22.

Risør kommunestyre vedtok i kommunestyremøte 29.09.2022 å oppheve lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 - bopliktforskriften. Endring eller oppheving av forskriften skal legges ut på høring jf forvaltningsloven § 37.  Høringsfristen er satt til 14. november 2022.

Risør kommune ønsker å utforske muligheten for å etablere en sommerscene i Urheia fra juni 2023. I første omgang ønskes det å sette opp en enkel scene, enten en midlertidig, eller en scene som danner grunnlag for videre utvikling.

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Livbeltefabrikken, Hasdalgata 43, 45.

Miljø og teknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for del av Gåseveien ut til høring/offentlig ettersyn i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Kommunestyret i Risør godkjente den 17. februar 2022, detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, i medhold av § 12-12 i plan og bygningsloven.

Risør kommune har i forlengelsen av saken om offentlige arealer på Tangen og Kastellet, utarbeidet en mulighetsstudie for området Gustavs Pønt og arealet sør for Kastellveien 20 og 28. Rapporten er laget etter innspill fra og befaring med, Tangen Vel.