Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Risør kommune v/Miljø- og teknisk utvalg, har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til offentlig ettersyn (høring) i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planen skal erstatte nåværende plan som ble vedtatt i 1991. Den nye planen omfatter et litt større område og har mer omfattende bestemmelser.

Revidert kommuneplan ble vedtatt av Risør bystyre 26.11.2019 sak 19/114 i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med plankart, bestemmelser, og planbeskrivelse med tilhørende vedlegg. Ny fv.416 (Risørveien) er en del av kommuneplanens arealdel.

Fiskerihavna Risør AS v/Asplan Viak AS søker om å foreta en mindre endring av reguleringsplanen for Holmen.

Det varsles med dette at Risør kommune søker om å foreta en mindre endring av reguleringsplanen for Moland Vest.

Risør kommune v/Miljø og teknisk komité, har vedtatt å legge endring av plan for del av Østebøområdet ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Risør kommune søker profesjonell bistand til opparbeidelse av Hollenderhagen i Risør sentrum i henhold til konkurransegrunnlaget, hagehistorisk plan, plantegning, snitt og teknisk beskrivelse.

Skriftlige tilbud må være mottatt innen 30. august 2019. Kontaktperson i Risør kommune er Camilla Trondsen Solli, tlf: 91168798 epost: camilla.trondsen@risor.kommune.no.

 

Risør bystyre vedtok 28.05.2019 i sak 53/19, å legge ut kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn (høring) i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk i kommunen, og planforslaget legger opp til flere endringer i arealformål. Vi ønsker tilbakemelding på planforslaget i høringsperioden, der fristen for å komme med innspill er satt til 24.07.2019.

Endringer i planforslaget etter vedtaket i bystyret er beskrevet i planbeskrivelsen under politiske vedtak og oppdatert i plankartet.

 

Risør bystyre godkjente den 28.03.19, vesentlig endring av detaljreguleringsplanen for Flisvika, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Endringen omfatter kun formålet i sjø «småbåthavn», samt oppdatering av planen i.h.t ny plan- og bygningslov.

Risør bystyre vedtok 28.02.2019 sak 19/19 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 og § 11-14. Frist for innspill er 17.04.2019.