Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, Sandnes.

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for eiendommene øst for Hødnebøkilen iht. § 12-3 i plan- og bygningsloven. Planområdet ligger på Øysang og er i kommuneplanen satt av til boligbebyggelse. Formålet med reguleringsplanen er å regulere eksisterende hyttetomter i samsvar med dagens bruk og tidligere vedtak i området.

Planprogrammet for detaljregulering av fv.416 mellom Øylandsdal og Dørsdal ble vedtatt av Miljø- og Teknisk Utvalg 13.05.2020 sak 20/18.

Risør kommune v/Miljø- og teknisk utvalg, har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til offentlig ettersyn (høring) i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planen skal erstatte nåværende plan som ble vedtatt i 1991. Den nye planen omfatter et litt større område og har mer omfattende bestemmelser.

Revidert kommuneplan ble vedtatt av Risør bystyre 26.11.2019 sak 19/114 i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med plankart, bestemmelser, og planbeskrivelse med tilhørende vedlegg. Ny fv.416 (Risørveien) er en del av kommuneplanens arealdel.

Fiskerihavna Risør AS v/Asplan Viak AS søker om å foreta en mindre endring av reguleringsplanen for Holmen.

Det varsles med dette at Risør kommune søker om å foreta en mindre endring av reguleringsplanen for Moland Vest.

Risør kommune v/Miljø og teknisk komité, har vedtatt å legge endring av plan for del av Østebøområdet ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Risør kommune søker profesjonell bistand til opparbeidelse av Hollenderhagen i Risør sentrum i henhold til konkurransegrunnlaget, hagehistorisk plan, plantegning, snitt og teknisk beskrivelse.

Skriftlige tilbud må være mottatt innen 30. august 2019. Kontaktperson i Risør kommune er Camilla Trondsen Solli, tlf: 91168798 epost: camilla.trondsen@risor.kommune.no.