Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Miljø- og teknisk utvalg vedtok i møte 18.11.2020 sak 20/38, å legge ut planforslaget for ny fv.416 mellom Øylandsdal og Dørsdal til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  Hovedformålet i planen er samferdsel og teknisk infrastruktur.

Miljø- og teknisk utvalg har i sak 20/33, den 09.09.20 vedtatt å legge forslag til ny detaljreguleringsplan for eiendommene øst for Hødnebøkilen, ut til offentlig ettersyn med hjemmel i §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningsloven.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet plangrense ved Moen for pågående detaljregulering av fv. 416 mellom Øylandsdal og Dørsdal.

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet planavgrensning for flere mindre områder i forbindelse med pågående detaljregulering av fv. 416 mellom Øylandsdal og Dørsdal.

I forbindelse med pågående planarbeid for fv.416 (mellom Øylandsdal og Dørsdal), setter vi av torsdag 27.august og fredag 28.august til åpen kontordag på kommunehuset, der naboer og berørte langs veistrekningen kan møte opp for informasjon og spørsmål.

Salg av tomter på Rønningsåsen starter 14.august. Denne dagen vil kommunen være tilgjengelig i boligfeltet fra kl. 0900-13.00 for å besvare spørsmål og vise området. På grunn av smittevern, ber vi alle som møter om å registrere seg ved ankomst og holde god avstand til andre. Visninger andre dager kan avtales med Marita Herigstad Halvorsen tlf: 37149622. Salgsannonse ligger tilgjengelig på Finn.no.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det utvidet planavgrensning for pågående detaljregulering av fv. 416 mellom Øylandsdal og Dørsdal.

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, Sandnes.

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for eiendommene øst for Hødnebøkilen iht. § 12-3 i plan- og bygningsloven. Planområdet ligger på Øysang og er i kommuneplanen satt av til boligbebyggelse. Formålet med reguleringsplanen er å regulere eksisterende hyttetomter i samsvar med dagens bruk og tidligere vedtak i området.

Planprogrammet for detaljregulering av fv.416 mellom Øylandsdal og Dørsdal ble vedtatt av Miljø- og Teknisk Utvalg 13.05.2020 sak 20/18.