Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Risør kommune søker profesjonell bistand til opparbeidelse av Hollenderhagen i Risør sentrum i henhold til konkurransegrunnlaget, hagehistorisk plan, plantegning, snitt og teknisk beskrivelse.

Skriftlige tilbud må være mottatt innen 30. august 2019. Kontaktperson i Risør kommune er Camilla Trondsen Solli, tlf: 91168798 epost: camilla.trondsen@risor.kommune.no.

 

Risør bystyre vedtok 28.05.2019 i sak 53/19, å legge ut kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn (høring) i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk i kommunen, og planforslaget legger opp til flere endringer i arealformål. Vi ønsker tilbakemelding på planforslaget i høringsperioden, der fristen for å komme med innspill er satt til 24.07.2019.

Endringer i planforslaget etter vedtaket i bystyret er beskrevet i planbeskrivelsen under politiske vedtak og oppdatert i plankartet.

 

Risør bystyre godkjente den 28.03.19, vesentlig endring av detaljreguleringsplanen for Flisvika, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Endringen omfatter kun formålet i sjø «småbåthavn», samt oppdatering av planen i.h.t ny plan- og bygningslov.

Risør bystyre vedtok 28.02.2019 sak 19/19 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 og § 11-14. Frist for innspill er 17.04.2019.

Risør bystyre vedtok i sak 101/18 den 13.12.18, nytt gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak.

Gebyr er hjemlet i:

  • §§ 28-7 og 33-1 i plan- og bygningsloven (gebyr for planer og byggesaker)
  • § 32, første ledd i matrikkelloven, jf. § 16 i matrikkelforskriften (kart, oppmåling og delingssaker)
  • § 52 a i forurensningsloven (utslippssaker)
  • §§ 6 og 8 i havne- og farvannsloven, jf. § 1 i forskrift om gebyr (tiltak i sjø)
  • § 7 i eierseksjonsloven (seksjoneringer)
  • §§ 1-5 i forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker (boplikt og landbrukssaker)

Aust-Agder fylkeskommune tildeler hvert år tilskuddsmidler til friluftslivstiltak. Aust-Agder fylkeskommune forvalter også tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet til friluftslivsaktiviteter og til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder.

Søknadsfristen for 2019 er 1. februar 2019. 

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det om oppstart at arbeidet med ny reguleringsplan for Kranfjorden båthavn.