Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Risør bystyre vedtok 28.02.2019 sak 19/19 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 og § 11-14. Frist for innspill er 

Risør bystyre vedtok i sak 101/18 den 13.12.18, nytt gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak.

Gebyr er hjemlet i:

Aust-Agder fylkeskommune tildeler hvert år tilskuddsmidler til friluftslivstiltak. Aust-Agder fylkeskommune forvalter også tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet til friluftslivsaktiviteter og til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder.

Søknadsfristen for 2019 er 1. februar 2019. 

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det om oppstart at arbeidet med ny reguleringsplan for Kranfjorden båthavn.

Risør bystyre fattet i sak 83/18 den 25. oktober 2018 følgende:

Risør bystyre gir aksept for oppstart av omregulering av deler av områdeplan for Østebøområdet. Det forutsettes at totalt forretningsareal innenfor planområdet beholdes på 10000 m2. Planen skal følge krav til områderegulering i kap. 12 i plan- og bygningsloven.

Risør bystyre har i sak 90/18 den 29.11.18, godkjent reguleringsplan for eiendommen Lunheim, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen regulerer bl.a. til 5 nye og 1 eksisterende hytte, småbruk med landbruksformål og eksisterende brygge samt atkomstvei og parkeringsplasser.

Miljø- og teknisk komité vedtok i sak 45/18, den 14.11.18, at forsalg til lokal forskrift for nedgravde oljetanker, skal legges ut på høring.