Høring - Utescene i Urheia

Risør kommune ønsker å utforske muligheten for å etablere en sommerscene i Urheia fra juni 2023. I første omgang ønskes det å sette opp en enkel scene, enten en midlertidig, eller en scene som danner grunnlag for videre utvikling.

Risør kommune ønsker å ha scenen i en testperiode på to år for å se om scenen blir benyttet av kulturlivet i Risør og om kulturarrangører, publikum, naboer og kommunen får positive erfaringer fra arrangementene. Erfaringene herfra vil avgjøre om kommunen skal gå videre med planlegging og etablering av en permanent utescene i Urheia med tak og tilrettelagt infrastruktur.

Plassering av scenen

Det jobbes foreløpig med to alternative forslag. Begge krever minimalt med terrenginngrep, og begge alternativene vil sette minimalt med spor etter en eventuell fjerning av scenen. Vi planlegger for en scene med utsikt over Østerfjorden og publikum plassert i naturen mellom furutrærne. Det er ønskelig å så langt som mulig beholde alle furutrærne. Det vil være behov for å tynne ut lauvtrærne i området rundt scenen og publikumsarealet.

Kart over område for utescene i Urheia

Fotomontasje som viser plassering av utescene i Urheia 

Hovedformålet med Reguleringsplanen for Urheia er å sikre Urheia og Buvikplatået til friluftsformål. Etter vår vurdering vil ikke de planlagte tiltakene forringe området som friluftsområde. Vi mener en friluftscene vil kunne bidra til å få kulturarrangement ut som en del av friluftsområdet, og at det vil være en berikelse for friluftsliv. På en annen side vil arrangement som krever inngangsbilletter påvirke allmennhetens bruk av området mens arrangementet pågår.

Utescenen vil kunne benyttes av mange aktører gjennom sesongen, og i tillegg til konserter ser vi for oss dans, teater, trim og friluftsliv på platået.

Kommunen vil innføre grunnleggende regler for bruk av utescenen, eksempelvis tidspunkt for når konserter skal avsluttes på kvelden og hvor mange arrangementer som kan være på scenen i løpet av sesongen.

Dersom det er behov for toalettfasiliteter i forbindelse med arrangement, vil det være krav om at dette løses av arrangørene, for eksempel ved å leie festivaldoer. Det vil også stilles krav til søppelhåndtering og rydding av området etter alle arrangementer.

Alternative løsninger

Kommunen vurderer to alternative løsninger, hvor det første alternativet er å kjøpe et ferdig scenegulv på 130 m2 som står på et stillas. Fordelen med denne scenetypen er at den lett kan fjernes, og kan tas vekk i vinterhalvåret. Den vil også kunne settes andre steder og brukes til andre arrangement i kommunen. En av bakdelene med denne scenen er at den totalt vil koste i overkant av 700 000 kroner.

Alternativ 1 for utescene i Urheia 

 

 

 

 

Alternativ to er at kommunen bygger en platting med fundamenter i stein og betong for bærende konstruksjon, med et plankedekke som igjen kles i bunnplater i vannfast finér for å få et slett toppdekke som også kan brukes til dans. Den totale kostnaden på en slik scene vil være ca 400 000 kroner.

Alternativ 2 for utescene i Urheia 

 

 

 

 

Innspill

Dette forslaget sendes på høring til aktuelle lag og foreninger, naboer av området og regionale myndigheter. Den legges også ut på kommunens hjemmeside, og som annonse i Aust-Agder Blad. Etter vi har mottatt innspill, vil saken behandles politisk. Målet er at dersom Risør kommune ønsker å anlegge en midlertidig utescene i Urheia, skal den stå ferdig til Kammermusikkfesten i 2023, og at den kan være en arena for arrangementer i forbindelse med byjubileet.

Vi ønsker særlig innspill til følgende forhold:

  • Lyd og støy – Vil arrangement i Urheia være sjenerende for naboer? Hvilke tiltak kan iverksettes for å begrense støy? Når på kvelden skal konserter avsluttes, og hvor mange arrangement med lydforsterkere bør man tillate per sesong?
  • Inngrep i naturen – Vil utescenen og arrangementer i Urheia virke negativt på natur, miljø og øvrig friluftsliv i området?
  • Hvilket alternativ? – Hvilket av de fremlagte alternativene synes dere er mest hensiktsmessig?

I tillegg til å få innspill om en midlertidig utescene i Urheia, ønsker vi også å få deres mening om å anlegge en permanent utescene i Urheia

Frist for å sende inn innspill er tirsdag 18. oktober.

Innspill sendes til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør eller på e-post: post@risor.kommune.no. Merk innspillet med «Utescene Urheia»

Dersom dere har spørsmål angående saken, kan dere ta kontakt med Anna Stina Næss, kultursjef eller Berit Weiby Gregersen, samfunnsplanlegger