Offentliggjøring – Planstrategi for Risør kommune 2020-2024

Planstrategien er et strategisk dokument som blant annet omtaler hvilke planer som skal utarbeides de neste årene. I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 10 skal forslag til planstrategi offentliggjøres 30 dager før vedtak.

Formannskapet gjorde følgende vedtak 10. september (sak 20/57): Trafikksikkerhetsplanen flyttes til 2020-2021. Utover dette ble planstrategien for 2020-2024 vedtatt slik den framgår i vedlegget og legges til grunn for kommunens videre planarbeid.

Planstrategi for Risør kommune 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Saksframlegg til FMS Planstrategi for Risør kommune 2020 - 2024 (PDF, 444 kB).

Vi ber om innspill til planstrategien innen 15. oktober. Det legges opp til at planstrategien vedtas i bystyremøtet 29. oktober.

Innspill sendes til post@risor.kommune.no, merkes "planstrategi".