Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fv.416 Øylandsdal - Dørsdal.

Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for fv.416 (Risørveien) mellom Øylandsdal og Dørsdal i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Forslag til planprogram sendes samtidig på høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9.

Detaljregulering av fv. 416 på strekingen mellom Øylandsdal og Dørsdal skal bygge på et plansamarbeid mellom Risør kommune, Agder fylkeskommune og Nye Veier. Risør kommune er forslagstiller til detaljreguleringsplanen, og vil svare på eventuelle spørsmål i planprosessen.

Innspill

For å komme med innspill til planen, benytt gjerne vår medvirkningsportal. (Dersom siden ikke vil lastes inn, prøv å åpne linken i annen nettleser som f.eks Chrome). Alternativt sendes innspill i posten til Risør kommune v/plan- og byggesak, Pb. 158, 4952 Risør. Eller epost: post@risor.kommune.no.

Frist for å komme med innspill til oppstart av planen er 31. mars 2020.  Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planen tirsdag 3. mars kl. 17.00 på Gregersen Båtbyggeri.

Formålet med planleggingen

Hensikten med planen er å redusere ulempene for Risør kommune ved endret kryssplassering til E-18, og samtidig legge til rette for at Risør kommune skal ta del i et større felles bo- og arbeidsmarked. Det skal planlegges for utbedret vei med gang- og sykkelvei.

Planområdet

Planområdet strekker seg fra Øylandsdal, på nordsiden av Lauvåsen, langs kanten på Aklandstjenna, gjennom eksisterende Vinterkjærkryss og langs dagens Fv.416 til Sauvika. Videre går planområdet utenom tettstedet Moen på sørsiden, og berører ytterkant av Auslandstjenn som ligger innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskilden Auslandsvann. Fra Auslandstjenn følges dagens vei frem til plangrensa forbi Dørsdal.

Dokumenter til planen

Kart med avgrensing av planområdet (PDF, 3 MB)

Planprogram (PDF, 2 MB)

Høringsliste   (PDF, 457 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 567 kB)

Videre saksgang

Innspill i høringsperioden besvares ikke enkeltvis. Etter frist for innspill til denne oppstartsmeldingen, vil disse bli sammenstilt og vurdert i arbeidet med planen. Alle innspill legges ved plansaken til politisk behandling av planprogrammet. Videre vil man jobbe med å utarbeide et planforslag med detaljer og utredninger frem mot oktober 2020. Det vil bli anledning til å komme med nye innspill i forbindelse med høring av planforslaget