Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan for Pettersmyr

Bystyret i Risør kommune fattet i sak 107/17, den 30.11.17, følgende vedtak:

«Risør bystyre ønsker å benytte deler av regulert lekeareal ved Pettersmyr til boligtomt for funksjonshemmede, som en oppfølging av bystyrevedtak den 28.09.17 sak 87/17. Det må utarbeides ny reguleringsplan for området og før planarbeidet starter, må det prosjekteres nødvendig omlegging av avløpsledning for å sikre at området kan bebygges. Prosjektering for omlegging av kommunal avløpsledning utføres av kommunen. Omregulering utføres av søker i samarbeid med fagkyndige. Det er viktig at det fortsatt er en attraktiv lekeplass i området.»

Iht. vedtak i Risør bystyre varsles herved om oppstart av planarbeidet i medhold av § 12-8 i plan og bygningsloven. Planen utarbeides av foreldregruppen i samarbeid med Risør kommune.

Endringen omfatter en omregulering av området vest for Viddefjellveien. Området har et areal på ca. 4,5 mål, og er regulert til lekeplass/friområde. Planforslaget går ut på å dele dette området i ett område på ca. 3,5 mål for konsentrert småhusbebyggelse i den nordre delen av området. Resterende areal i sør, beholder samme formål som i dag.

Konsentrert småhusbebyggelse:

Det planlegges å bygge et leilighetsbygg med 6 leiligheter i 1 etasje, i tillegg til rom for personalbase. Leilighetene legges ut for salg til unge voksne funksjonshemmede. Anslått arealbehov for ny bebyggelse er inntil 800 m2 BYA.

Dokumenter til planarbeidet kan sees her:

Merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til varsel om oppstart av planarbeid sendes til:

Risør kommune v/Anders Pedersen. Enhet for plan og byggesak, PB 158, 4952 Risør.

Frist for å komme med merknader settes til fredag 7. desember 2018.

Kontaktinformasjon

Anders Auten Pedersen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 37 14 96 39