100 % avtalehjemmel Fysioterapeut

Ved Risør fysikalske institutt og manuell terapi er det ledig 100 % avtalehjemmel for autorisert fysioterapeut. Hjemmelen er en av fire på instituttet, og tiltredelse er så raskt som mulig. Søknadsfrist 1. mars.

Risør kommune har tilsammen 7,3 fysioterapiårsverk, hvorav 4 er organisert med avtalehjemmel knyttet til Risør fysikalske institutt og manuell terapi. Blant fysioterapeutene i praksisen er en manuell terapeut, og ellers har alle tre tilleggsutdannelser innenfor områdene kognitiv terapi, komplett fysikalsk lymfødembehandling, ultralyd diagnostikk og medisinsk akupunktur.

 

Instituttet er beliggende sentralt i Risør sentrum.

Risør kommune har utfordringer knyttet til folkehelse og fremtidig demografi, blant annet relativt størst befolkningsvekst forventet i gruppene innvandrere og eldre. Det er sentralt med et tett og godt samarbeid med øvrige helseaktører i Risør, samt en samforståelse knyttet til fremtidige utfordringer. 

 

Tildeling av hjemmel vil skje iht. ASA 4313, og praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Søker må være villig til å kjøpe seg inn i Risør fysikalske institutt og manuell terapi.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid
 • Aktivt å bidra til videre utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Oppfølging av pasientene på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig behandling
 • Ved behov og i tråd med nærmere retningslinjer gitt i ASA 4313, kan kommunen stille krav om at inntil 20 % av avtalt tid rettes mot kommunes udekkede behov
 • Spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover

 

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi, herunder kompetanse til å jobbe med en bred og varierende pasientgruppe med tanke på alder og diagnoser
 • Evne til å samhandle og kunne jobbe tverrfaglig og løsningsorientert i team er avgjørende
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Erfaring og ferdigheter til å drifte en privat praksis
 • Vilje og evne til å videreutvikle instituttet og den totale fysioterapitjenesten i Risør kommune
 • God teknisk innsikt, og gjennomføringskraft innen IKT.

 

Vi tilbyr

 • Ryddige avtaleforhold
 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
 • En spennende arbeidshverdag i en kommune med utfordringer knyttet til demografi og folkehelse
   

Annet

 • Politiattest må framlegges ved ansettelse
 • Førerkort klasse B

 

Søknadsfrist

01.03.2019

 

Kontaktinformasjon:

Fra Risør kommune: Enhetsleder helse, Bjørn Haugersveen tlf. 911 31 590, bjorn.haugersveen@risor.kommune.no


Fra Risør fysikalske institutt og manuell terapi: selvstendig næringsdrivende fysioterapeut, Tone Hege Høglund tlf. 37 15 10 95 / 919 06 149

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Bjørn Haugersveen
Enhetsleder Helsetjenester
E-post
Telefon 37 14 97 33
Mobil 911 31 590