Kommunedirektørens ansvarsområder

Kommunedirektøren har selv direkte ansvar for en del områder, mens andre ansvarsområder er fordelt eller ligger til Kommunedirektørens ledergruppe (KL) i fellesskap.

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektør Carl Jakob Hansen (CJH)
Kommunalsjef interne tjenester Halvor Halvorsen (HHA)
Kommunalsjef helse- og omsorg Per Christian Andersen (PCA) 
Kommunalsjef oppvekst Beate Aas (BAA)
Kommunalsjef samfunnsutvikling Kamilla Solheim (KAS

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe
Hovedoppgaver Ansvar
Strategisk overordnet lederansvar CJH
Overordnet samfunnsutvikling CJH
Interkommunalt/regionalt samarbeid CJH
Næring CJH
Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå CJH
Organisasjonsutvikling CJH
Informasjon og kommunikasjon HHA
Beredskap CJH
Boligkoordinerende enhet (BKE) HHA
Internkontroll, HMS og tjenestekvalitet HHA
Koordinerende enhet (KE) PCA

Enheter

Samfunnsutvikling

 • Plan- og byggesak
 • Eiendom og teknisk
 • Kultur
 • NAV

Skole og barnehage

 • Risør ungdomsskole
 • Søndeled barneskole
 • Hope oppvekstsenter
 • Risør barneskole
 • Fargeskrinet barnehage
 • Trollstua barnehage
 • VIRK (voksenopplæringen i Risør kommune)
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

Helse- og omsorg

 • Sykehjem
 • Psykisk helse og rus
 • Rehabilitering og hjemmetjenester
 • Habilitering
 • Helsetjenester

Interne tjenester

 • Økonomi og regnskap
 • Publikumstjeneste 
 • Kommunikasjon 
 • Arkiv/dokumentsenter

Stabsfunksjoner

Stabsfunksjoner
Funksjon Ansvar
Økonomisjef HHA
Næringssjef KAS
Samfunnsplanlegger KAS
Skolefaglig rådgiver BAA
Barnehagefaglig rådgiver BAA
Kommuneoverlege PCA

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat
Råd/utvalg Ansvar
Formannskapet/administrasjonutvalget CJH
Kommunestyret CJH
Arbeidsmiljøutvalget HHA
Miljø- og teknisk utvalg KAS
Livsløpsutvalget PCA
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PCA
Eldrerådet PCA

Regionale fora

Regionale fora
Grupper(forum Ansvar
Rådmannsgruppen Østre Agder CJH
Østre Agder skoleforum BAA
Helse- og omsorgslederforum Østre Agder med underutvalg PCA
Regional koordineringsgruppe, velferdsteknologi/E-helse PCA

Interkommunale samarbeid

Oversikt over hvilke samarbeid Risør kommune inngår i finnes i Risør kommunes eierskapsmelding.

Interkommunale samarbeid
Samarbeid Ansvar
IKT Agder CJH
Kulturskolen Øst i Agder KAS
Østre Agder brannvesen, inkudert 110 sentralen Agder og interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA) KAS
Klinisk veterinærvakt KAS
Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste BAA
Barneverntjenesten Øst i Agder, inkludert barnevernvakt (Arendal) PCA
Østre Agder krisesenter PCA
Arendal legevakt PCA
Kommunal øyeblikkelig hjelp PCA

Kontaktinformasjon

Carl Jakob Hansen
Kommunedirektør
E-post
Mobil 91 18 81 52