Kommunedirektørens ansvarsområder

Kommunedirektøren har selv direkte ansvar for en del områder, mens andre ansvarsområder er fordelt eller ligger til Kommunedirektørens Ledergruppe (KL) i fellesskap.

KL: Kommunedirektørens Ledergruppe (alle), TRAS: rådmann Trond Aslaksen, KAS: kommunalsjef Kamilla Solheim; SNY: Kommunalsjef Søs Nysted; PCA: kommunalsjef Per Christian Andersen; BTY: Organisasjonssjef Benedicte Tynes; HHA: Halvor Halvorsen

Hovedoppgaver/ansvarsområder

Ansvar

Strategisk overordnet lederansvar

TRAS

Overordnet samfunnsutvikling

TRAS

Interkommunalt/regionalt samarbeid

TRAS

Næring

KAS

Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå

TRAS

Organisasjonsutvikling

BTY

Informasjon / kommunikasjon

BTY

Beredskap

KAS

Boligkoordinerende Enhet (BKE)

KAS

Internkontroll, HMS og Tjenestekvalitet

BTY

Koordinerende enhet (KE)

PCA

Stabsfunksjoner

 

Organisasjonssjef

TRAS

Økonomisjef

TRAS

Næringssjef

KAS

Samfunnsplanlegger

KAS

Rådgiver 

SNY/TRAS

Seniorrådgiver

TRAS

Skolefaglig rådgiver

SNY

Barnehagefaglig rådgiver

SNY

Kommuneoverlege

PCA

Enheter

 

Samfunnsutvikling

 • Enhet plan- og bygg
 • Enhet eiendom og teknisk
 • Enhet kultur
 • Enhet NAV
 • Enhet bosetting, opplæring og inkludering

KAS

Oppvekst og inkludering

 • Enhet Risør ungdomsskole
 • Enhet Risør barneskole
 • Enhet Søndeled skole
 • Enhet Hope oppvekstsenter
 • Enhet Fargeskrinet barnehage
 • Enhet Trollstua barnehage
 • Enhet VIRK (Voksenopplæringen i Risør kommune)
 • Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) (interkommunal)

SNY

Helse og omsorg

 • Enhet sykehjem
 • Enhet psykisk helse og rus
 • Enhet rehabilitering og hjemmetjenester
 • Enhet habilitering
 • Enhet helsetjenester

PCA

 

Politisk sekretariat

 

Formannskapet/Administrasjonsutvalg

TRAS

Bystyret

TRAS

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

BTY

Miljø- og teknisk utvalg

KAS

Livsløpsutvalg

PCA

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PCA

Eldrerådet

PCA

Regionale fora

 

Rådmannsgruppen Østre Agder

TRAS

Østre Agder Skoleeierforum

SNY

Helse- og omsorgslederforum Østre Agder med underutvalg

PCA

Regional koordineringsgruppe – velferdsteknologi/E-helse

PCA

Interkommunale samarbeid (vertskommune)

 

IKT Agder

TRAS

Kemneren i Østregionen

HHA

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder

HHA

Kulturskolen Øst i Agder

KAS

Østre Agder brannvesen, inkl. 110 Sentralen Agder og Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning (IUA)

KAS

Klinisk veterinærvakt

KAS

Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste

SNY

Barneverntjenesten Øst i Agder, inkludert Barnevernvakt (Arendal)

PCA

Østre Agder krisesenter

PCA

Arendal legevakt

PCA

Kommunal øyeblikkelig hjelp

PCA