Enhet for bosetting, opplæring og inkludering

Enhet for bosetting, opplæring og inkludering (EBOI) ble opprettet i 2017. Etter bystyrevedtak i februar 2016 ble Voksenopplæringen (VIRK), bosetting av enslige mindreårige (EM) og Nav Flyktning organisert sammen, med en enhetsleder. Ansvaret i enheten er å sikre at vi oppfyller ulike lovverk for flyktninger og asylsøkere. Enheten skal i hovedsak forholde seg til introduksjonsloven, opplæringsloven og barnevernsloven.

Vi skal etablere gode integrerings- arenaer for alle. Våre flyktninger skal motta tjenester av god kvalitet, av kompetente ansatte. Enheten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å utvikle selvstendighet, samt leve- og bo kompetanse. Den enkelte skal ha en trygg, aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Organisering

For å tilstrebe en optimal organisering og samordne kompetansen som er i de ulike avdelingene samlokaliseres noen av tjenestene innen januar 2017. Målet er full samlokalisering av alle avdelinger.

Programrådgivere fra Nav Flyktning samordnes med driften på VIRK. Her er de nær brukere og blir en del av VIRK sin drift.

Flyktningkonsulentene blir en del av den totale bosettingstjenesten, sammen med bosetting enslige mindreårige på kommunehuset. Enslige mindreårige bosettes i kollektiver og voksne flyktninger og familier sikres egne boliger som eies eller leies av kommunen eller private.

Enheten selger tjenester innenfor opplæring til omkringliggende kommuner.

Kontaktinformasjon

Beate Aas
Kommunalsjef Barnehage og skole
E-post
Telefon 37 14 96 96
Mobil 934 68 211