Rådmannens ansvarsområder

Rådmannen har selv direkte ansvar for en del områder, mens andre ansvarsområder er fordelt mellom kommunalsjefene, eller ligger til rådmannsgruppa (RGR) i fellesskap.

RGR: Rådmannsgruppen (alle), TRAS: rådmann Trond Aslaksen, NMA: kommunalsjef Nils Martin Andersen; PCA: kommunalsjef Per Christian Andersen; INLU: kommunalsjef Inger S. Bømark Lunde

Hovedoppgaver/ansvarsområder

Ansvar

Strategisk overordnet lederansvar

TRAS

Overordnet samfunnsutvikling

TRAS

Interkommunalt/regionalt samarbeid

TRAS

Næring

TRAS

Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå

TRAS

Organisasjonsutvikling

TRAS

Informasjon / kommunikasjon

NMA

Beredskap

NMA

Boligkoordinerende Enhet (BKE)

NMA

Planforum

TRAS

Internkontroll, HMS og Tjenestekvalitet

TRAS

Koordinerende enhet (KE)

PCA

Stabsfunksjoner

 

Organisasjonssjef

TRAS

Økonomisjef

TRAS

Næringssjef

NMA

Samfunnsplanlegger

NMA

Byantikvar

NMA

Rådgiver

NMA

Skolefaglig rådgiver

INLU

Barnehagefaglig rådgiver

INLU

Spesialpedagoger barnehage

INLU

Logoped

INLU

Kommuneoverlege

PCA

Enheter

 

Samfunnsutvikling

 • Enhet Plan- og byggesak
 • Enhet Eiendom og teknisk
 • Enhet Kultur

NMA

Bosetting, opplæring og inkludering

 • Enhet Bosetting, opplæring og inkludering
 • Enhet Risør barneskole
 • Enhet Risør ungdomsskole
 • Enhet Hope oppvekstsenter
 • Enhet Søndeled skole
 • Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) (interkommunal)
 • Enhet Trollstua barnehage
 • Enhet Fargeskrinet barnehage

INLU

Helse og omsorg

 • Enhet Somatikk
 • Enhet personer med demens
 • Enhet psykisk helse og rehabilitering
 • Enhet hjemmetjenester
 • Enhet Sandnes ressurssenter
 • Enhet Orreveien ressurssenter
 • Enhet Linken arbeids- og aktivitetssenter
 • Enhet NAV
 • Enhet helsetjenester

PCA

 

Politisk sekretariat

 

Formannskapet/Administrasjonsutvalg

TRAS

Bystyret

TRAS

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

TRAS

Kulturkomiteen

TRAS

Miljø- og teknisk komite

NMA

Komiteen for barnehage, skole og voksenopplæring

Nytt navn fra 01.01.18: Barnehage, skole og bosetting

INLU

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

INLU

Helse- og omsorgskomiteen

PCA

Eldrerådet

PCA

Regionale fora

 

Rådmannsgruppen Østre Agder

TRAS

Østre Agder Skoleeierforum

INLU

Helse- og omsorgslederforum Østre Agder med underutvalg

PCA

Regional koordineringsgruppe – velferdsteknologi/E-helse

PCA

Interkommunale samarbeid (vertskommune)

 

IKT Agder

TRAS

Kemneren i Østregionen

TRAS

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder

TRAS

Kulturskolen Øst i Agder

NMA

Østre Agder brannvesen, inkl. 110 Sentralen Agder og Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning (IUA)

NMA

Klinisk veterinærvakt

NMA

Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste

INLU

Barneverntjenesten Øst i Agder, inkludert Barnevernvakt (Arendal)

PCA

Østre Agder krisesenter

PCA

Arendal legevakt

PCA

Kommunal øyeblikkelig hjelp

PCA

Kontaktinformasjon

Trond Aslaksen
Rådmann
E-post
Telefon 37 14 96 19
Mobil 414 21 414