Presentasjoner i politiske møter

Møter i bystyre og formannskap overføres direkte via web-TV og kan sees i arkivet med avholdte møter.

Presentasjoner kan lastes ned i pdf-format fra oversikten nedenfor.

Presentasjoner
Tittel Publisert Type
2018-11-15 Offentlighetslov og klagebehandling

19.11.2018 Filtype
2018-09-12 Kommuneplanrullering 2018-19 Planprogram

10.10.2018 Filtype
2018-09-06 Helse- og omsorgsdag - Analyser helse og velferd - Agenda Kaupang

10.10.2018 Filtype
2018-08-23 Dialogrunde med R2030 Klimaveikart og Leveka°r Risør

10.10.2018 Filtype
2018-06-21 Ny E-18 og FV416

27.07.2018 Filtype
2018-06-21 Handlingsprogram og øknomomiplan 2019-2022

27.07.2018 Filtype
2018-03-22 Reguleringsarbeid ny E18

27.07.2018 Filtype
2018-03-22 Reguleringsarbeid ny E18

27.07.2018 Filtype
2018-03-22 Legevakt Arendal

27.07.2018 Filtype
2017-11-15 NAV - fra minus til pluss

27.07.2018 Filtype
2017-11-15 Innføring av velferdsteknologi

27.07.2018 Filtype
2017-11-15 Bufetat - Agder barne- og familiesenter

27.07.2018 Filtype
2017-11-15 Bufetat - Agder barne- og familiesenter

27.07.2018 Filtype
2017-08-23 - Digitalisering - Ulike veier inn til NAV

27.07.2018 Filtype
2017-03-30 Næringsdag - Utsikter og innsikter for Risør

27.07.2018 Filtype
2017-03-30 Næringsdag - Status næringsarbeid 2017

27.07.2018 Filtype
2017-03-30 Næringsdag - Presentasjon av Risør By AS

27.07.2018 Filtype
2017-03-30 Næringsdag - Kyststi i Risør - et OFU prosjekt

27.07.2018 Filtype
2017-03-15 Løpende oversikt over folkehelsen og videre arbeid etter funn i UngData undersøkelsen 2016

27.07.2018 Filtype
2017-03-15 Løpende oversikt over folkehelsen og videre arbeid etter funn i UngData undersøkelsen 2016

27.07.2018 Filtype
2017-03-15 Av-og-til

27.07.2018 Filtype
2017-02-01 Årshjul 2016 Helse og omsorgskomiteen - oppsummert

27.07.2018 Filtype
2017-02-01 Utredning Helsehus

27.07.2018 Filtype
2017-02-01 Kommunale tjenester i NAV-kontoret

27.07.2018 Filtype
2016-11-09 Barneverntjenesten Øst i Agder

27.07.2018 Filtype
2016-10-12 Hjelpetilbud til barn og unge i Risør kommune

27.07.2018 Filtype
2016-09-14 Østre Agder Krisesenter

27.07.2018 Filtype
2016-09-14 Planstrategi 2016-2020

27.07.2018 Filtype
2016-09-14 BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

27.07.2018 Filtype
2016-06-09 Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

27.07.2018 Filtype
2016-06-09 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

27.07.2018 Filtype
2016-05-27 Lisand Industrier

27.07.2018 Filtype
2016-05-12 N.K.S veiledningssenter for pårørende – distrikt sør as

27.07.2018 Filtype
2016-04-28 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

27.07.2018 Filtype
2016-03-16 Steds- og boligutvikling i Risør kommune

27.07.2018 Filtype
2016-03-16 Kommunens forståelse av fattigdom og fattigdomsgrense

27.07.2018 Filtype
2016-02-18 Bystyrets næringsdag ved Vincent Fleischer

27.07.2018 Filtype
2016-02-18 Bystyrets næringsdag ved Kamilla Solheim

27.07.2018 Filtype
2016-02-18 Bystyrets næringsdag ved jordbrukssjef Liv Kirsten Eide

27.07.2018 Filtype
2016-02-18 Bystyrets næringsdag Risør By AS

27.07.2018 Filtype
2016-01-14 SLT-ordningen i Risør kommune

27.07.2018 Filtype
2016-01-14 Barneverntjenesten Øst i Agder

27.07.2018 Filtype
2015-12-16 Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning

27.07.2018 Filtype
2015-12-03 En lett innføring i konsesjonslova

27.07.2018 Filtype
2015-11-12 Rådmannens forslag til budsjett 2016

27.07.2018 Filtype
2015-11-12 Presentasjon av NAV Risør

27.07.2018 Filtype
2015-11-12 Presentasjon av avdeling Helse

27.07.2018 Filtype
2015-11-12 Folkehelseoversikt 2015

27.07.2018 Filtype
2015-11-11 Presentasjon av enhet for plan og byggesak

27.07.2018 Filtype
2015-11-11 Presentasjon av enhet for eiendom og teknisk

27.07.2018 Filtype
2015-11-11 Plan og planprosess

27.07.2018 Filtype
2015-09-10 Oversikt over folkehelsen- Status

27.07.2018 Filtype
2015-09-10 Kriminalomsorgen Region Sørvest

27.07.2018 Filtype
2015-09-10 Bosetting av flyktninger 2015

27.07.2018 Filtype
2015-08-27 Helse- og omsorgsdag i Bystyret

27.07.2018 Filtype
2015-08-13 Virksomhetsplan Samhandling Helse og omsorg i Østre Agder 2015-2016

27.07.2018 Filtype
2015-08-13 KØH-prosjektet i Østre Agder - Harry Svendsen

27.07.2018 Filtype
2015-06-04 Foreløpig oversikt over folkehelsen

27.07.2018 Filtype
2015-05-29 Østre Agder

27.07.2018 Filtype
2015-05-29 Telemarksforskning - Grenland og Østre Agder - utviklingstrekk

27.07.2018 Filtype
2015-05-29 St

27.07.2018 Filtype
2015-05-29 Jernbaneforum Sør - Hvordan fremme utvikling og vekst

27.07.2018 Filtype
2015-05-29 Grenlandssamarbeidet - Kommunereformarbeid

27.07.2018 Filtype
2015-05-29 Grenlandssamarbeidet - Hva skjer i Grenlandsregionen

27.07.2018 Filtype
2015-05-28 NHO - Møte med Øst-regionen om kommunestruktur

27.07.2018 Filtype
2015-05-21 Mulighetsstudie Helsesenter - Rambøll

14.11.2018 Filtype
2015-05-07 Oversikt over helsetilstanden

27.07.2018 Filtype
2015-04-30 Klima- og miljødag - Miljøfyrtårn og Klimapartnere

27.07.2018 Filtype
2015-04-30 Klima- og miljødag - Klimasatsing i Arendal kommune

27.07.2018 Filtype
2015-04-30 Klima- og miljødag - Handlingsprogram og virksomhetsplaner

27.07.2018 Filtype
2015-04-30 Klima- og miljødag - Energiforbruk i bygg

27.07.2018 Filtype
2015-04-30 Klima- og miljødag - Energi- og klimaplan

27.07.2018 Filtype
2015-04-16 Årsmelding 2014 Område helse og omsorg

27.07.2018 Filtype
2015-04-16 Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge - status

27.07.2018 Filtype
2015-04-16 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

27.07.2018 Filtype
2015-03-26 Skolens dag - Utdanningsdirektør Karen Junker

27.07.2018 Filtype
2015-03-26 Skolens dag - Seniorrådgiver KS Agder Torbjørn Torblå

27.07.2018 Filtype
2015-03-26 Skolens dag - Kommunalsjef Inger Bømark Lunde

27.07.2018 Filtype
2015-03-12 Friluftsrådet Sør

27.07.2018 Filtype
2015-02-05 Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskriving av pasienter

27.07.2018 Filtype
2015-02-05 OSS fagutvalg e-helse og velferdsteknologi

27.07.2018 Filtype
2015-02-05 Kommunal Øyeblikkelig Hjelp døgnopphold og interkommunal legevakt

27.07.2018 Filtype
2015-02-05 Kilandsenteret

27.07.2018 Filtype
2015-02-05 Frisklivssentralen Risør

27.07.2018 Filtype
2015-01-29 Fylkesmannen om kommunereformen

27.07.2018 Filtype
2015-01-15 Østre Agder krisesenter

27.07.2018 Filtype
2015-01-15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsrapport

27.07.2018 Filtype
2015-01-15 Boligkoordinerende enhet BKE

27.07.2018 Filtype
2014-11-13 Opptrappingsplan KØH i Østre Agder 2014, rapport

27.07.2018 Filtype
2014-11-13 Evaluering og videreføring av Kvello-modellen

27.07.2018 Filtype
2014-11-13 Caspersensvei ved Erik Grorud

27.07.2018 Filtype
2014-11-13 Arendal interkommunale legevakt

27.07.2018 Filtype
2014-11-06 Budsjett 2015

27.07.2018 Filtype
2014-09-24 Helse- og sosialdagen i bystyret

27.07.2018 Filtype
2014-09-11 Samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune

27.07.2018 Filtype
2014-06-26 Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018

27.07.2018 Filtype
2014-06-05 Konsulent og saksbehandler i enhet for habilitering

27.07.2018 Filtype
2014-06-05 Kommuneplan 2014-2025 - begrenset høring

27.07.2018 Filtype
2014-05-08 Boligutredning

27.07.2018 Filtype
2014-05-08 Alternativ til vold

27.07.2018 Filtype
2014-04-24 Enhet for eiendom og tekniske tjenester - presentasjon for kontrollutvalget

27.07.2018 Filtype
2014-04-10 Næring - Trender og utviklingstrekk i sentrumshandelen - Hanne Toftdahl

27.07.2018 Filtype
2014-04-10 Næring - Ståle Økland

27.07.2018 Filtype
2014-04-10 Næring - Prosjekter i fokus - Risør By - Visit Risør

27.07.2018 Filtype
2014-04-03 Utredning om KØH tilbud i Østre Agder

27.07.2018 Filtype
2014-04-03 Arbeid med oversikt over helsetilstanden

27.07.2018 Filtype
2014-03-13 Utredning om kommunale boliger

27.07.2018 Filtype
2014-03-13 Skolens dag - Risør ungdomsskole

27.07.2018 Filtype
2014-03-13 Skolens dag - PPT

27.07.2018 Filtype
2014-03-13 Skolens dag - Innledning ved kommunalsjefen

27.07.2018 Filtype
2014-03-13 Skolens dag - Grunnskole for voksne

27.07.2018 Filtype
2014-02-27 Næringsdag - Lars U

27.07.2018 Filtype
2014-02-27 Næringsdag - Innledning ved næringssjefen

27.07.2018 Filtype
2014-02-20 Næringsarbeid i Risør kommune 2014

27.07.2018 Filtype
2013-11-14 Stortingsmelding 45 Frihet og likeverd

27.07.2018 Filtype