Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Barne- og ungdomsrådet ble oppnevnt etter initiativ fra ordfører Per Kristian Lunden etter at han hadde deltatt på Barnas bystyre 28. august 2012. Barne- og ungdomsrådet hadde sitt første møte 26. september 2012 og har siden hatt 3-5 møter i året. Bystyret vedtok for første gang retningslinjer for Barne- og ungdomsrådet 21. mars 2013, og reviderte retningslinjer 26. mars 2015.

Ungdomskontakt Elin Evensen er sekretær for rådet og ordføreren har vært tilstede på alle møtene.

Rådet har etter at kommuneplanen ble vedtatt høsten 2014 hatt særlig fokus på skole. Hva skal til for å få en god skole? Rådets representanter har vært opptatt av oppgradering av skolebygingene, læringsmiljø, mobbing og lekser. Ordføreren har også involvert rådet i kommunereformprosessen og diskutert spørsmål om sammenslåing av kommuner.

Leder og nestleder velges av rådet.

Barne- og ungdomsrådets medlemmer

Skole

Representant

Kontaktperson

Hope skole Anna Vatne (6. klasse) Kristin Vintermyr
  Chris Winther Christensen (7. klasse)  
     
Søndeled skole Ingrid Lie Færsnes (7. klasse) Mette Johansson
  Evelina Wester(7. klasse)  
     
Risør barneskole Eline Refsland (7. klasse) Terje Johan Karlsen
  Magnus Stenersen (7. klasse)  
     
Risør ungdomsskole Sindre Sletten Sollid (9. klasse) - leder Tove Hansen
  Tuva Hansen (9. klasse)  
     
Risør videregående skole Silje Brattekleiv (3. klasse) Kristin Siewers
     

 

Referat fra BUR-møtene

 

Ordførerens mandat til BUR:

  • Å gi råd og vurderinger til Risør kommune, spesielt i saker som angår barn og unge, men ellers allmenne saker om kommunens utvikling.

  • Rådet vil spesielt arbeide med råd og kommentarer til Risørs kommuneplan.

  • Rådet oppnevnes for ett skoleår av gangen.

  • Rådet har ingen formell status, verken politisk eller administrativt.

  • Rådet møtes 1-3 ganger i halvåret og erstatter ikke Barnas bystyre.

  • Rådet rapporterer til ordfører eller den ordfører utpeker.

  • Rådet oppnevnes av elevene selv gjennom valg i elevrådene på Risør barneskole, Risør ungdomsskole, Hope skole, Søndeled skole og Risør videregående skole. Det oppnevnes to elever fra hver skole.

  • Rådet velger selv en leder og en nestleder.

Barne- og ungdomsråd i kommuneplanprosessen

Risør kommune opprettet et eget barne- og ungdomsråd som et ledd i arbeidet med Kommuneplan 2014-2025. Medlemmene er valgt av elevrådene fra alle skolene i kommunen. Rådet skal gi råd og innspill i kommuneplanarbeidet og ellers kunne ta opp egne saker de er opptatt av. Rådet arbeidet med deler av kommuneplanen, spesielt framtidsbilder, skole og fritid for ungdom. Elevrådene ved skolene og noen klasser arbeidet også med kommuneplanen. Spørsmålene var blant annet hvordan vi ser for oss kommunen i framtiden og hva som skal til for at vi vil bo i kommunen som voksne.

Ønske om videre medvirkning i lokalpolitikken

Barne- og ungdomsrådet har selv ønsket å ha en fast medvirkning i lokalpolitikken i Risør etter endt kommuneplanprosess. Rådet ønsker å møtes ca fem ganger i året og ellers ta initiativ til møter når aktuelle saker dukker opp. Rådet er spesielt opptatt av saker som angår barn og unge, men det kan være mange ulike saker. Rådet kan ha meninger om saker som bystyret behandler, men ikke bare det. Rådet skal  bestå av to representanter utpekt av elevrådene ved hver av skolene i Risør kommune (inkludert Risør videregående skole). Barne- og ungdomsrådet formidlet ønsket om å bli et permanent råd under en orientering i bystyremøtet 28. februar 2013.

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Ungdomskontakt og SLT-koordinator
E-post
Mobil 918 30 135

Arbeidssted kommunehuset.