Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører eldre. Eldrerådet er opprettet av bystyret og består av fem medlemmer med fem personlige varamedlemmer. Rådet skal sørge for at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunens beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i saker. Eldrerådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken. Eldrerådet har talerett i bystyret. 

Eldrerådets møter holdes på onsdager, samme dag som utvalgene, kl. 13.00 på Kommunehuset.

Møtesekretær: Ståle Sjaavaag
 

Eldrerådets medlemmer 2019-2023

Møteinnkallinger/-protokoller

Eldrerådets reglement inngår i:
Reglement for politiske organer i Risør kommune (PDF, 589 kB)

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

Eldrerådet årsmelding for 2020 (PDF, 638 kB)

Kontaktinformasjon

Ståle Sjaavaag
Prosjekt/Saksbehandler
E-post
Mobil 945 00 042