Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører eldre. Eldrerådet er opprettet av kommunestyret og består av fem medlemmer med fem personlige varamedlemmer. Rådet skal sørge for at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunens beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i saker. Eldrerådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken. Eldrerådet har talerett i kommunestyret. 

Eldrerådets møter holdes på onsdager, samme dag som utvalgene, kl. 13.00 på kommunehuset.

Eldrerådets medlemmer 2019-2023

Møteinnkallinger/-protokoller

 

Eldrerådets reglement inngår i:
Reglement for politiske organer i Risør kommune (PDF, 436 kB)

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)

 

 

Møtesekretær: Ståle Sjaavaag

Kontaktinformasjon

Ståle Sjaavaag
Prosjekt/Saksbehandler
E-post