Foreslå representanter til eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser

Risør kommune ønsker å få inn forslag til medlemmer og varamedlemmer til eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser for valgperioden 2023 – 2027. 

I reglement for politiske organer i Risør kommune står det at begge rådene skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådene bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. 

Interesseorganisasjoner for det enkelte råd har rett til sende inn forslag på medlemmer, men andre kan også sende inn forslag. Det er viktig at de som foreslås får mulighet til å sette seg inn i hva det innebærer å være rådsmedlem.

Du kan lese mer om rådenes sammensetting og virksomhet i “Reglement for politiske organer i Risør kommune”

Valgperioden er 4 år. Kommunestyret vil oppnevne rådene så fort det lar seg gjøre. fortrinnsvis i deres møte 30. november.

Forslag til medlemmer og varamedlemmer ber vi om at dere sender oss per e-post: post@risor.kommune.no eller per post: Risør kommune v/ politisk sekretariat, Postboks 158, 4952 Risør. 

Eventuelle forslag  må være mottatt innen 1. november 2023. 

 

Medvirkningsrådene i Agder fylkeskommune

Det skal oppnevnes nye medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse, fylkeseldrerådet og rådet for likestilling, inkludering og mangfold.

-Å være med i de fylkeskommunale medvirkningsrådene er en mulighet til å gjøre en forskjell og være en stemme for viktige grupper i Agder. Kjenner du til gode kandidater håper vi å høre fra deg, sier avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune, Sissel Strickert. 

Formålet med rådene er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning.

–Vi oppfordrer særlig til å nominere unge kandidater under 30 år til rådet for personer med funksjonsnedsettelse og rådet for likestilling, inkludering og mangfold, sier Strickert.


Fakta om medvirkningsrådene

Fylkeseldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse er lovpålagte råd. De skal være rådgivende organer i politiske prosesser som angår deres fagfelt, på fylkeskommunalt nivå. 

Rådet for likestilling, inkludering og mangfold er ikke lovpålagt, men har samme funksjon som de to andre rådene. For LIM-rådet er det viktig å være et rådgivende organ i det politiske arbeidet som angår «Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (2015-2027)», med fokus på diskrimineringsindikatorer som: kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn.

Fristen for å nominere er 1. november 2023 og gjøres til: postmottak@agderfk.no 

Nominasjonen må inneholde:

  • Navn og kontaktinfo for personen/organisasjonen som nominerer
  • Navn og kontaktinfo på den som foreslås
  • Begrunnelse for hvorfor man mener den nominerte er en god kandidat
     

Les mer om rådene og hvordan en kan nominere her: https://agderfk.no/aktuelt/na-kan-du-nominere-nye-medlemmer-til-flere-av-medvirkningsradene-i-agder-fylkeskommune.56140.aspx

For mer informasjon:
Kontakt Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune, telefon +4799297689, e-post sissel.strickert@agderfk.no