Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer. Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis andre torsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset og starter normalt kl. 17:00.
Ordfører er møteleder i formannskapet.

Møtene streames via Youtube - du finner opptakene her.

Møtene er åpne for publikum.

Møter

Formannskapets møteplan og saksdokumenter

Medlemmer i formannskapet

Medlemmer i formannskapet
Navn Parti Rolle E-post
Per Kristian Lunden Arbeiderpartiet Ordfører per.kristian.lunden@risor.kommune.no
Viktor Hauge Senterpartiet Varaordfører viktor.hauge@politiker.risor.no
Elen Regine Lauvhjell Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem elen.regine.lauvhjell@politiker.risor.no
Ragni Macqueen Leifson Arbeiderpartiet Uvalgsmedlem ragniml@uia.no
Magnus Stø Kittelsen Fremskrittspartiet Utvalgsmedlem msk.risor@gmail.com
Kai Strat Høyre Utvalgsmedlem kai.magne.strat@politiker.risor.no
Anette Lunner Høyre Utvalgsmedlem anette.lunner@politiker.risor.no
Andrew Windtwood Rødt Utvalgsmedlem andrew.windtwood@politiker.risor.no
Sara Sægrov Ruud Venstre Utvalgsmedlem sara.ruud@gmail.com
Tove Hansen Arbeiderpartiet Varamedlem tove1970hansen@gmail.com
Ole Henrik Grønn Arbeiderpartiet Varamedlem ole-henrik.g@hotmail.com
Silje Dagmar Ibsen Arbeiderpartiet Varamedlem silje.dagmar.ibsen@risor.kommune.no
Lene Gunsteinsen Arbeiderpartiet Varamedlem lene.gunsteinsen@risor.kommune.no
Kristian Willy Thorsen Fremskrittspartiet Varamedlem kristian.willy.thorsen@politiker.risor.no
Lars Ole Røed Høyre Varamedlem l-olroee@online.no
Dag O. Gjesteby Høyre Varamedlem dag@gjesteby.se
Petter Emil B. Gundersen Høyre Varamedlem ebgunder@online.no
Christian Axelsen Høyre Varamedlem chrax@icloud.com
Knut Henning Thygesen Rødt Varamedlem hennthyg@icloud.com
Frida Fred Dørsdal Rødt Varamedlem fridafred@gmail.com
Stian Lund Venstre Varamedlem stianlund77@hotmail.com
Frode Ausland Venstre Varamedlem frode.ausland@risor.kommune.no

 

Ansvarsområder

 • Økonomioppfølging
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Overordnet planstrategi
 • Næringsarbeid
 • Informasjon, markedsføring, omdømme
 • Interkommunalt samarbeid
 • Eierskapssaker
 • Formannskapet er kommunens valgstyre jfr. valgloven § 4-1
 • Formannskapet er kommunens klagenemnd, jfr. forvaltningsloven § 28, andre ledd
 • Formannskapet er arbeidsgivers del av administrasjonsutvalget, jfr. kommuneloven § 2 9.2

Formannskapet skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere planer og utarbeide eventuelle nye planer
 • Gi høringsuttalelser
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde, herunder skattevedtak og økonomisaker som nevnt i kommuneloven § 14-3; økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.
 • Behandle og avgjøre klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen.

Formannskapet har i tillegg vedtaksmyndighet i saker vedrørende:

 • Grunneierforhold
 • Kjøp av eiendom på inntil kr 2 millioner pr. eiendom. Kommunestyret skal orienteres om kjøpet og godkjenne finansiering dersom beløpet ikke allerede er budsjettert.
 • Oppfølging av kommunens rettssaker
 • Forhandlinger om kommunedirektørens lønn og lederavtale
 • Hastevedtak etter kommuneloven § 11-8
 • Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av utvalgene

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)
Ordfører
E-post
Mobil 91 64 85 22