Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer. Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis andre torsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset og starter normalt kl. 17.00.

Formannskapets medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Møtene videofilmes og legges direkte ut på internett. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Formannskapet har følgende oppgaver:
- Avgjøre saker i henhold til myndighet delegert fra bystyret
- Avgi innstilling til bystyret i saker som forelegges formannskapet, og i saker som
formannskapet selv tar opp.
- På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes

Formannskapet har følgende ansvarsområder

a. Økonomistyring og budsjettarbeid
b. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
c. Overordnet planstrategi
d. Utbyggingssaker inkl. idrettsanlegg
e. Grunneierforhold
f. Eierskapssaker
g. Oppfølging av kommunens rettssaker
h. Forhandlinger om rådmannens lønn og lederavtale
i. Hastevedtak etter kommuneloven § 13 nr. 1
j. Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger et av utvalgene
k. Andre saker som ikke naturlig hører til i andre organer


I tillegg har formannskapet følgende funksjoner:
- Valgstyre etter valgloven § 4-1
- Klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 andre ledd

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)
Ordfører
E-post
Telefon 37 14 96 35
Mobil 916 48 522