Komité for oppvekst og inkludering

Komité for oppvekst og inkludering har syv medlemmer. Komiteen holder møte en gang i måneden, vanligvis første eller andre torsdag i hver måned. Møtene holdes i Kommunehuset parallelt med de øvrige komiteenes møter. Møtene starter normalt kl. 17.00. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Komiteens medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Presentasjoner

Komiteen har følgende ansvarsområder:

a. Skoler
b. Voksenopplæring
c. Barnehager
d. Skolefritidsordning
e. Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Komiteen har skal innenfor sine ansvarsområder:

a. Rullere sektorplaner
b. Gi høringsuttalelser
c. Gi uttalelse til handlingsprogram
d. Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen

Kontaktinformasjon

Sara Sægrov Ruud (V)
Komiteleder
E-post
Telefon 402 02 693

Leder komite for barnehage, skole og voksenopplæring