Kontrollutvalget

Hva er og gjør et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget er kommunestyrets/fylkestingets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget velges av kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens virksomhet. Dette gjelder så fremt utvalget ikke overprøver politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak. Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er kommunens/fylkeskommunens klageorgan.

Mer informasjon om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Risør kontrollutvalgs sekretariatsfunksjon er lagt til Vetaks (Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS kontrollutvalgssekretariat IKS). 

Møtedatoer, saksdokumenter og medlemmer

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter

"Konsulenttjenester" (PDF, 149 kB) (2007)
"Kvalitet i hjemmetjenestene" (PDF, 9 MB) (2008)
"Opplæring av ansatte" (PDF, 3 MB) (2009)
"IKT-sikkerhet og sårbarhet" (PDF, 669 kB) (2012)
"Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak" (PDF, 3 MB) (2014)

Selskapskontroller

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (PDF, 122 kB)
Lisand Industrier AS
RTA AS