Kontrollutvalget

Hva er og gjør et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget er kommunestyrets/fylkestingets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget velges av kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens virksomhet. Dette gjelder så fremt utvalget ikke overprøver politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak. Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er kommunens/fylkeskommunens klageorgan.

Mer informasjon om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Risør kontrollutvalgs sekretariatsfunksjonen er lagt til Temark (Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS). 

Møtedatoer, saksdokumenter og medlemmer

Forvaltningsrevisjonsprosjekter

"Konsulenttjenester" (PDF, 149 kB) (2007)
"Kvalitet i hjemmetjenestene" (PDF, 9 MB) (2008)
"Opplæring av ansatte" (PDF, 3 MB) (2009)
"IKT-sikkerhet og sårbarhet" (PDF, 669 kB) (2012)
"Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak" (PDF, 3 MB) (2014)

Selskapskontroller

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (PDF, 122 kB)
Lisand Industrier AS
RTA AS

Kontaktinformasjon

Per Anders Østerholt (H)
Leder kontrollutvalget
E-post
Telefon 905 30 565