Kulturutvalget

Kulturutvalget har syv medlemmer. Utvalget holder møte en gang i måneden, vanligvis første onsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt klokken 17:00.
Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Møter

Kulturutvalgets møteplan og saksdokumenter.

Medlemmer i Kulturutvalget

Medlemmer i Kulturutvalget
Navn Parti Rolle E-post
Ragni Macqueen Leifson Arbeiderpartiet Leder ragniml@uia.no
Lene Gunstensen Arbeiderpartiet Nestleder lene.gunsteinsen@risor.kommune.no
Ister Muhamud Ali Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem istermali86@gmail.com
Vidar Iversen Rødt Utvalgsmedlem vidaiv58@gmail.com
Lars Ole Røed Høyre Utvalgsmedlem l-olroee@online.no
Signe Leonore Lindstøl Høyre Utvalgsmedlem signeleonore@gmail.com
Sara Sægrov Ruud Venstre Utvalgsmedlem sara.ruud@gmail.com
Gro Øymyr Rødt Varamedlem groymyr@yahoo.no
Heidi Hødnebø Senterpartiet Varamedlem heidi4990@gmail.com
Bjørn Preben Anfinsen-Arisæ Arbeiderpartiet Varamedlem bjpran@online.no
Per Arve Øyen Arbeiderpartiet Varamedlem per.arve.oyen@gmail.com
Agyad Alhamwi Arbeiderpartiet Varamedlem agyadalhamwi@gmail.com
Viggo Mathisen Larsen Høyre Varamedlem viggomlarsen@gmail.com
Else Tollan Bøhn Høyre Varamedlem eto-boe@online.no
Mads Christian Hveem Venstre Varamedlem madshveem@gmail.com

Ansvarsområder

 • Bibliotek
 • Kino
 • Kunst
 • Idrett
 • Musikk
 • Teater
 • Kulturskolen
 • Fritidstilbud
 • Frivillighet

Kulturutvalget skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere sektorplaner
 • Gi høringsuttalelser
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde
 • Gi uttalelse til økonomiplan/handlingsprogram
 • Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen
 • Kulturutvalget får delegert myndighet til å vedta retningslinjene for følgende tildelinger:
  • Kulturmidler
  • Midler til humanitære organisasjoner og frivillig organisert arbeid
  • Kulturprisen
  • Talentprisen
 • Kulturutvalget får delegert myndighet for tildeling av kulturmidler på bakgrunn av innstilling fra kommunedirektøren. Kulturpris og talentstipend avgjøres av kulturutvalget på bakgrunn av innspill. Prosjekt- og kunststipend har fortsatt en egen faglig stipendkomite.
 • Drøfte kommunens årsberetning som omhandler de aktuelle sektorene og kommentere denne før behandling i formannskapet.
 • Drøfte aktuelle sektorers årsplaner
 • Holde seg orientert om aktuelle enheters drift og økonomi

Møtesekretær: Anna Stina Næss

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post
Mobil 91 80 96 98