Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har ni medlemmer. Utvalget holder møte en gang i måneden, vanligvis første onsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt klokken 17:00.
Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Utvalgets medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Ansvarsområder

 • Helsetjenester
 • Omsorgstjenester
 • Habiliteringstjenesten (psykisk utviklingshemmede)
 • Rehabilitering
 • Rus og psykiatri
 • Samhandlingsreformen (kommune/sykehus)
 • Sosiale tjenester
 • Flyktninger
 • Folkehelse
 • Skoler
 • Voksenopplæring
 • Barnehager
 • Skolefritidsordning
 • PP-tjeneste

Livsløpsutvalget skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere planer
 • Gi høringsuttalelser
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde
 • Gi uttalelse til handlingsprogram- og økonomiplan
 • Behandle og avgjøre klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen
 • Drøfte kommunens årsberetning som omhandler de aktuelle sektorene og kommentere denne før behandling i formannskapet.
 • Drøfte aktuelle sektorers årsplaner
 • Holde seg orientert om aktuelle enheters drift og økonomi

Møtesekretær: Bjørn Haugersveen

Kontaktinformasjon

Bjørn Haugersveen
Enhetsleder Helsetjenester
E-post