Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget har ni medlemmer. Utvalget holder møte en gang i måneden, vanligvis første onsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt klokken 17:00.
Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Møter

Livsløpsutvalgets møteplan og saksdokumenter.

Medlemmer i Livsløpsutvalget

Medlemmer i Livsløpsutvalget
Navn Parti Rolle E-post
Ole Henrik Grønn Arbeiderpartiet Leder ole-henrik.g@hotmail.com
Reidun Hansen Kristelig folkeparti Nestleder reidunh3@online.no
Hanne Trine Helland Ellefsen Rødt Utvalgsmedlem hanne.trine.ellefsen@politiker.risor.no
Gailute Akeland Senterpartiet Utvalgsmedlem agailute@hotmail.com
Oddvar Mykland Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem omykland@gmail.com
Rigmor Aino Bjordammen Høyre Utvalgsmedlem rigmor_eiker6@msn.com
Per Christian Giving Høyre Utvalgsmedlem per.christian.giving@politiker.risor.no
Dag Oddvar Gjesteby Høyre Utvalgsmedlem dag@gjesteby.se
Frode Ausland Venstre Utvalgsmedlem frode.ausland@risor.kommune.no
Therese Slangsvold Arbeiderpartiet Varamedlem therese.slangsvold@risor.kommune.no
Hanne Helgesen Naas Rødt Varamedlem naas.hanne@gmail.com
Signe Johanne Indergård Lundberg Arbeiderpartiet Varamedlem siginder@online.no
Svein Andresen Kristelig folkeparti Varamedlem sveinflyt@gmail.com
Stig Trondsen Arbeiderpartiet Varamedlem stig.trondsen@gmail.com
Wenche Zaal Arbeiderpartiet Varamedlem zaal73@hotmail.com
Ole Per Hopaneng Arbeiderpartiet Varamedlem olehopa@online.no
Karl Wilhelm Nilsen Høyre Varamedlem karlw@nilsen.com
Anette Lunner Høyre Varamedlem anette.lunner@politiker.risor.no
Heidi Lovise Andberg Simonsen Høyre Varamedlem heidi.as@online.no
Kjersti Hektoen Moen Venstre Varamedlem kjerstim@hotmail.com
Mimmi Aas Søndeled Fremskrittspartiet Varamedlem mimmisondeled@gmail.com

Ansvarsområder

 • Helsetjenester
 • Omsorgstjenester
 • Habiliteringstjenesten (psykisk utviklingshemmede)
 • Rehabilitering
 • Rus og psykiatri
 • Samhandlingsreformen (kommune/sykehus)
 • Sosiale tjenester
 • Flyktninger
 • Folkehelse
 • Skoler
 • Voksenopplæring
 • Barnehager
 • Skolefritidsordning
 • PP-tjeneste

Livsløpsutvalget skal innenfor sine ansvarsområder:

 • Rullere planer
 • Gi høringsuttalelser
 • Innstille til kommunestyret i saker som faller innenfor utvalget sitt ansvarsområde
 • Gi uttalelse til handlingsprogram- og økonomiplan
 • Behandle og avgjøre klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen
 • Drøfte kommunens årsberetning som omhandler de aktuelle sektorene og kommentere denne før behandling i formannskapet.
 • Drøfte aktuelle sektorers årsplaner
 • Holde seg orientert om aktuelle enheters drift og økonomi

Møtesekretær: Bjørn Haugersveen

Kontaktinformasjon

Bjørn Haugersveen
Enhetsleder Helsetjenester
E-post
Mobil 91 13 15 90