Miljø- og teknisk komité

Miljø- og teknisk komité har syv medlemmer. Komiteen holder møte en gang i måneden, vanligvis første eller andre torsdag i hver måned. Møtene holdes i Kommunehuset parallelt med de øvrige komiteenes møter. Møtene starter normalt kl. 17.00. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Komiteens medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Presentasjoner

Miljø- og teknisk komité har følgende ansvarsområder:

a. Vann og avløp
b. Havn
c. Trafikk
d. Parkering
e. Kommunale eiendommer
f. Gatenavn
g. Byggesak og oppmåling
h. Bygg, vei, gatelys mv.
i. Renovasjon
j. Konsesjon
k. Miljø- og naturvern
l. Friluftsarealer
m. Jord og skog
n. Fisk og viltstell
o. Brannvern
 

Miljø- og teknisk komité skal innenfor sine ansvarsområder:

a. Rullere sektorplaner
b. Gi høringsuttalelser 
c. Gi uttalelse til handlingsprogram
d. Avgjøre plansaker, for så vidt gjelder søknad om igangsetting av planarbeid, utlegging til offentlig ettersyn og vedtak om planprogram og mindre endringer av reguleringsplaner
e. Oppnevne ett av medlemmene i plan- og byggekomiteen
f. Oppnevne ett av medlemmene i forhandlingsutvalget for grunnerverv
g. Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen

Kontaktinformasjon

Paal Eckhoff Salvesen (Ap)
Leder Miljø- og teknisk komité
E-post
Telefon 907 80 822