Miljø- og teknisk utvalg

Miljø- og teknisk utvalg har ni medlemmer. Utvalget har møte en gang i måneden, vanligvis andre onsdag i hver måned. Møtene holdes på Kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt kl. 17.00. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Utvalgets medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Miljø- og teknisk utvalg har følgende ansvarsområder:

a. Vann og avløp
b. Havn
c. Trafikk
d. Parkering
e. Kommunale eiendommer
f. Gatenavn
g. Byggesak og oppmåling
h. Bygg, vei, gatelys mv.
i. Renovasjon
j. Konsesjon
k. Miljø- og naturvern
l. Friluftsarealer
m. Jord og skog
n. Fisk og viltstell
o. Brannvern
 

Miljø- og teknisk utvalg skal innenfor sine ansvarsområder:

a. Rullere sektorplaner
b. Gi høringsuttalelser 
c. Gi uttalelse til handlingsprogram
d. Avgjøre plansaker, for så vidt gjelder søknad om igangsetting av planarbeid, utlegging til offentlig ettersyn og vedtak om planprogram og mindre endringer av reguleringsplaner
e. Oppnevne ett av medlemmene i plan- og byggekomiteen
f. Oppnevne ett av medlemmene i forhandlingsutvalget for grunnerverv
g. Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen


Møtesekretær: Heidi Rødven

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven
Leder Enhet plan- og byggesak
E-post
Telefon 37 14 96 13
Mobil 474 54 768

Kommunehuset