Styrevervregisteret

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten. Åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner har er viktig for befolkningens tillit til kommunens ledelse.
Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret og kommunens ledere med delegert avgjørelsesmyndighet registreres automatisk i Styrevervregisteret med navn og verv/stilling. For å registrere andre relevante verv og interesser må den enkelte logge inn og legge til opplysninger i registeret selv.

Oversikt over registrerte folkevalgte og ansatte i Risør kommune.

Automatisk innhentede opplysninger

Når kommunestyre/fylkesting eller generalforsamling i kommunal bedrift har vedtatt å tilslutte seg Styrevervregisteret, innhentes automatisk opplysninger om den enkelte fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. Folkevalgte og ansatte i kommunen, fylkeskommunen eller det kommunale selskapet skal være kjent med at deres navn og verv/stilling publiseres i Styrevervregisteret. De vil motta egen e-post med tilgang til å redigere opplysninger i registeret.

For personer som er registrert i Styrevervregisteret

Dersom du er registrert i Styrevervregisteret, fins det allerede opplysninger om noen av dine verv og interesser. Det gjelder verv som folkevalgt eller stilling i kommune, fylkeskommune eller kommunalt selskap, samt opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Andre verv og interesser som du vurderer som relevante må du selv legge inn.

Verv og økonomiske interesser omfatter alt som kan sette spørsmål ved din habilitet som folkevalgt eller ansatt – det vil si verv eller interesser som kan komme til å bli berørt av beslutninger i kommunen. Du må selv vurdere hva som kan være relevante forhold. Det kan være fast eiendom, eiendeler i ulike selskaper, aksjeeierskap, verv i en frivillig organisasjon eller lag som på et eller annet tidspunkt kan tenkes å søke om midler eller støtte fra kommunen. Videre kan det være styreverv i offentlig eller privat eide selskaper, i interesseorganisasjon eller lønnet arbeid / konsulentoppdrag som kommer i tillegg til verv eller ansettelse i kommunen.

Du kan logge inn på Styrevervregisteret.no og redigere opplysningene via «Logg inn for vervinnehavere».

Risør kommunes prinsipper for eierstyring

Risør kommune har i sin Eierskapsmelding (PDF, 918 kB) vedtatt prinsipper for godt kommunalt eierskap. Prinsipp nummer 5 lyder: Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper skal registrere seg i styrevervregisteret. Det er den enkelte representants ansvar å sørge for at opplysningene til en hver tid er oppdatert.

 

Reglement for politiske organer i Risør kommune punkt 5. omhandler styrevervregisteret. (PDF, 862 kB)