Beyond Risør – en relevant, utfordrende og intim kunnskapsarena 

Ingen vet sikkert hvordan fremtiden blir, verken på kort eller lengre sikt. Vi vet ikke sikkert hvordan arbeidsmarkedet vil se ut, hvilken kompetanse det er behov for eller hvor de store verdiene vil skapes. Det vi vet er at evnen til læring, utvikling og omstilling er og blir viktig.  

Designtekning

Design thinking (designtenkning) er metoder og prosesser for utvikling av tjenester og nye produkter som setter brukeren i sentrum. Bruk av design som metode gjør BeyondRisør til en idelab for bærekraftige løsninger. Det er bevist at denne måten å jobbe på er fremtiden, og at det kan være en suksessfaktor både i det offentlige og i norsk næringsliv fremover. Flere store kommuner har jobbet godt med bærekraftsmålene, men å skape bærekraftig vest, utvikling og attraktivitet i små kommuner, krever nye løsninger og tjenester. BeyondRisør ønsker å bidra til å finne de gode løsningene som flere kommuner kan lære av.  

Siden 2006 har BeyondRisør arbeidet for å fremme designtenkning og designmetoder som verktøy i utviklings- og innovasjonsarbeid. Målgruppen har vært regionalt næringsliv og offentlig sektor, med spesielt fokus på Sørlandet.  Vi kobler designere med bedrifter og offentlige virksomheter slik at kompetansen om bruken av design øker. Gjennom relevante arrangementer og samskapningsprosjekter synliggjøres suksessfaktorene ved strategisk bruk av design. 
I Risørs intime atmosfære utfordres nasjonale og internasjonale deltakere til nytenkning og nettverksbygging på tvers av fagfelt og geografisk tilhørighet. 

Historikk 

BeyondRisør ble opprettet i 2005 og har siden da vært et av Risør kommunes viktigste kultur- og næringsutviklingsprosjekter. Fra 2006 til 2014 arrangerte BeyondRisør flere nasjonale og internasjonale designtreff: 
 
2008 - BeyondAcoustic 
2010 - BeyondLight 
2012 - BeyondDesignToImproveLife 
2014 - Design or Redesign 

I 2011 inngikk Risør kommune et treårig “Partner City” samarbeid med den danske ideelle organisasjonen INDEX: som utelukkende arbeider for å promotere livsforbedrende design. Partnerskapet medførte at Risør, på lik linje med Singapore, Helsinki, Guangzhou og København, ble en del av et internasjonalt designnettverk som utfordrer den tradisjonelle oppfattelsen av design.  

Se rapport om samarbeidet her. (Link kommer) 

Film fra treffet i Buvika i 2012 

I juni 2014 ble designtreffet med tittelen "DESIGN OR RESIGN" arrangert. Her ble en rekke suksesshistorier, hvor design er fellesnevneren presentert. Det ble også gjennomført parallelle skreddersydde workshops for bedrifter og offentlig sektor, slik at de skal fikk et innblikk i hvordan designere jobber og får oppleve hvor relevant dette er for dem. 

Andre prosjekter

Risør Pop-Up Campus – I started in Risør 

Kjært barn, mange navn, og prosjektet har også blitt omtalt som Masterclass in Design & Entrepreneurship. Siden starten i 2013 har dette vært et tverrfaglig samarbeid mellom BeyondRisør, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) og Universitetet i Agder (UiA). 
 
En uke i året blir Risør universitetsby, når masterstudenter i design fra AHO og masterstudenter i økonomi fra UiA jobber sammen om gode businesscase, og samfunnsløsninger i Risør. 

NRK film – studenter hjelper bedrifter

BeyondRisør jobber kontinuerlig for å øke bevisstheten om designtenkning og metoder, samskapende og tverrfaglig arbeid,,og hva det kan føre til med hensyn til å booste innovasjon, nytenkning og inspirasjon.  

YourStreet 

Designeren Ravi Naidoo lanserte i 2011 en stedsutviklingskonkurranse kalt YourStreet, i Cape Town i Sør-Afrika. Formålet med konkurransen var å utfordre designere og kunstnere til økt livskvalitet gjennom å skape et bedre nærmiljø. Året etter, i 2012, deltok Ravi Naidoo på BeyondRisør Designbiennale, og utfordret Risørs ordfører, Per Kristian Lunden, til å iverksette en tilsvarende konkurranse i Risør. Dette resulterte i at YourStreet konseptet ble lansert i Risør, som første kommune i Norge i 2013.  

I Risør kommune ble alle innbyggerne oppfordret til å komme med forslag. Pengepremien var forholdsvis liten, 110 000 kr, noe som gjorde alle tiltakene avhengig av dugnadstimer og gratisarbeid. Over 30 ulike ideer til nærmiljøtiltak kom inn, og viste hvordan en slik konkurranse engasjerte og involverte Risørs beboere og næringsliv i høy grad. To prosjekter vant, “Den blå parken” i Risør sentrum og “Moen trim- og kulturløype”. Begge tiltakene er realisert. 

Prosessen ble startskuddet for en endring i hvordan Risør, som kommune, inkluderte brukerne i utformingen av sin egen by. Sigrid uttaler at: «metoden skaper god kvalitet for beboerne ettersom de selv er med på å bestemme byens form og funksjon».   

I august 2015 kjøpte Risør kommune en privat, grønn hage i Risør sentrum, og utviklingen av denne som en offentlig hage, skal skje i tett samarbeid med Risør-boerne selv: kommunen ønsker tett medvirkning.  

I BeyondRisør er vi glade for at våre møteplasser kan skape ringvirkninger som både har lokal relevans, men som ikke minst gjør seg bemerket nasjonalt også. Design handler om å avdekke behov og kultur hos mennesker, og i en kommunesammenheng kan dette sees på som måten innbyggerne bor, lever og samhandler på. Your Street konkurransen fra 2013 har i så måte vært en bidragsyter til at Risør kommune er blitt bedre på å inkludere sine innbyggere i utformingen av steder.  

Kontaktinformasjon

Martine van der Eems
Prosjektleder Beyond Risør og Remote Risør
E-post
Telefon 992 23 181