Detaljregulering av Risørveien, fv.416

Arbeidet med å detaljregulere fv.416 er påbegynt på strekningen mellom Øylandsdal og Dørsdal. Det ble varslet oppstart av planen 14.februar 2020. Detaljreguleringsplanen skal bygge på et plansamarbeid mellom Risør kommune, Agder fylkeskommune og Nye Veier. Risør kommune er forslagstiller til planen.

Prosess og innspill

I høringsfaser vil det være mulig å komme med innspill til planen via medvirkningsportalen. Alternativt kan innspill sendes på epost til post@risor.no, eller i posten til Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak pb.158, 4952 Risør.

Fra 14.februar - 31.mars vil det være mulig å komme med innspill til oppstart av planen. Videre vil man jobbe med å utarbeide et planforslag med detaljer og utredninger frem mot oktober 2020. Det vil bli anledning til å komme med nye innspill i forbindelse med høring av planforslaget.

Det ble avholdt informasjonsmøte om planen tirsdag 3. mars kl. 17.00 på Gregersen Båtbyggeri. Powerpointpresentasjonene ligger her:

Planprosess (PDF, 2 MB)

Grunnerverv (PDF, 230 kB)

Formålet med planleggingen

Hensikten med planen er å redusere ulempene for Risør kommune ved endret kryssplassering til E-18, og samtidig legge til rette for at Risør kommune skal ta del i et større felles bo- og arbeidsmarked. Det skal planlegges for utbedret vei med gang- og sykkelvei.

Planområdet

Planområdet strekker seg fra Øylandsdal, på nordsiden av Lauvåsen, langs kanten på Aklandstjenna, gjennom eksisterende Vinterkjærkryss og langs dagens Fv.416 til Sauvika. Videre går planområdet utenom tettstedet Moen på sørsiden, og berører ytterkant av Auslandstjenn som ligger innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskilden Auslandsvann. Fra Auslandstjenn følges dagens vei frem til plangrensa forbi Dørsdal.

For spørsmål knyttet til planen kontakt Risør kommune v/Camilla Trondsen Solli, tlf: 91168798