Hollenderhagen

Risør kommune har kjøpt og utviklet en stor, gammel hage midt i sentrumskvartalet i Risør. Hagen har lenge vært en «hemmelig hage», uten innsyn fra gateplan - en fredelig oase blant trehus og måkeskrik.

 
Hollenderhagen som byrom har en unik historie som forteller mye om opprinnelsen til Risør. Hagen ble opparbeidet etter en hagehistorisk plan i vinter, og nå gleder vi oss til å åpne 20. juni. Det har blitt en frodig bypark med plener, gruslagte stier, frukttrær, blomster, en scene og restaurerte murer. Den skal være til glede for alle, både som felleshage, sosialt samlingssted og rolig bypark.

 Det er helt unikt at vi nå gir Risør et nytt byrom. Hele sentrum ble bygget opp i enhetlig stil etter bybrannen i 1861, og på mange måter er byen «ferdiglaget» med gater, hus og hager. Byutviklingsprosjekter foregår først og fremst i trehusbyens randsoner, og derfor er det kjærkomment med et nytt stort byrom midt i sentrumskvartalet. Hollenderhagen representerer et helt annerledes byrom i sentrum, som en lukket og rolig park med utsikt over trehusbyen.

Hollenderhagen er kjøpt og utviklet med midler fra Miljødirektoratet, Fylkeskommunen og Risør kommune. Vi har fått tilskudd for at området skal være et statlig sikret friluftsområde. En gjeng frivillige hjelper til med beplantning, blomster, vanning og luking. Lupiner og roser blomstrer vakkert i sommer. Snart kommer det epler, pærer og plommer på frukttrærne. Arbeidsparken/Lisand klipper gresset, vasker benker/bord og tømmer søppel.

Inngangen til Hollenderhagen blir gjennom Havnegata 8. Her har kommunen kjøpt et restaurert portrom med trapp, heis og tre offentlige toaletter. Det er Sollie Bygg AS v/Arvid Sollie som selger inngangspartiet til kommunen, som er utviklet som et fellesområde for Hollenderhagen og Havnegata 8. Lisand leier hele huset, og de vil drive keramikkutsalg (Acanthus-produkter) og ha kafe i første etasje. I andre og tredje etasje blir det kontorer og møtelokaler. I restaureringen er det vektlagt tradisjonelle byggemetoder og kulturhistorisk formidling, og sammen med Hollenderhagen blir dette en ny attraksjon og opplevelse i Risør sentrum.

Hollenderhagen har vært et spennende byutviklingsprosjekt, hvor et privat hageområde er omgjort til offentlig byrom. Det mest krevende har vært å finne en universelt utformet atkomst. Vi synes inngangsløsningen gjennom Havnegata har blitt veldig bra, til glede for hele sentrum. Det har vært mye dialog med naboer, og i utforming og åpningstider er naboene forsøkt ivaretatt, men det er åpenbart at prosjektet innebærer en stor endring for dem. Høyere gjerder og beplantning i kantsoner er blant tiltakene som skal skjerme naboene.

Hagens historie

Hollenderhagen som byrom har en unik historie som forteller mye om opprinnelsen til Risør. I hagen er det en markant fjellparti som på folkemunne kalles Hollenderskjæret. Dette er en tydelig landskapsform vi kan se i det første maleriet vi har av Risør, malt av Allaert van Everdingen i 1644 (se nedenfor). Dette var på et tidspunkt hvor folk begynte å etablere hus og handel, og er et maleri fra FØR Risør ble by. På akvarellen sees Hollenderskjæret bak furua til høyre.

På stedet hvor van Everdingen stod og malte i 1644, ble Risør kirke bygget noen år senere. Utover på 16- og 1700-tallet ble det stadig flere hus og mer aktivitet i Risør. Handel/ tømmereksport og skipsbygging/ skipsreparasjon var hovednæringer. 

 I 1799 ble Risør apotek etablert, med apotekerhage i det som i dag er hagens sørøstre hjørne (eiendom 57). Gatestrukturen og eiendomsgrensene var helt annerledes, så det er et krevende sammenligningsgrunnlag. Kartet til høyre viser gammel og ny eiendomsstruktur. Hageområdet var delt mellom flere eiere. I bakhagene ble det dumpet store mengder ballastjord, men også ulike typer husholdningsavfall. Vi finner fremdeles østers, engelsk porselen, krittpiper fra London, basse beinrester og knuste glass i Hagen. Det er også flere ballastplanter og noen typiske medisinplanter i hagen i dag, men vi vet ikke om de kommer fra denne perioden eller noe senere.

I 1861 brant store deler av Risør sentrum ned, til sammen 248 hus og flere skip. Det ble laget en ny byplan med brede gater som skulle forhindre brannsmitte. Torvet ble flyttet til havna. Hele Hagen ble èn eiendom tilknyttet Havnegata 8. Det spekuleres i om det ble bygget et lysthus på toppen av Hollenderskjæret. Hagen ble beplantet med fruktrær, bærvekster, kjøkkenhage, men også syriner, roser, lupiner og andre prydvekster.

DIVE-analyse

I 2014 ble det utarbeidet en DIVE-analyse av hele sentrumskvartalet. I den framkommer det at bakgårdsbebyggelsen og hagen har stor kulturhistorisk verdi. Bystyret vedtok at DIVE-analyse skal legges til grunn for all plan- og saksbehandling. I analysen står det viktige føringer for utvikling av sentrumskvartalet: «Endringer bør underordne seg eksisterende bygninger i volum og høyde og utforming, slik at Kvartalet fortsatt kan fremstå som en enhetlig, samlet struktur. En viktig kvalitet ved Kvartalet er at dets endringshistorie og bygningsbiografi, fortsatt er lesbar. Dette prinsippet kan med fordel videreføres. Ved å arbeide aktivt med byrommene innenfor og omkring Kvartalet, kan verdiene forsterkes».

DIVE analyse 2014 (PDF, 14 MB)

RAPPORT hagehistorisk plan 06.11.2017 Komprimert til politisk behandling (PDF, 8 MB)

Forvaltningsplan for Hollenderhagen, godkjent av Agder fylkeskommune 30.09.2021 (PDF, 2 MB)

Omvisning

Samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe tar deg med på en liten omvisning i Hollenderhagen. Videosnutt laget av NRK Sørlandet.