Kommunereformprosess i Risør kommune

I regi av Østre Agder-samarbeidet har Risør kommune  deltatt i kommunereformutredninger og -forhandlinger. Arbeidet har resultert i signert intensjonsavtale, innbyggerundersøkelse og folkeavstemming om kommunesammenslåingsalternativet 4K-Øst, mellom Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad kommuner. I folkeavstemmingen 30. mai 2016 ble det tydelig resultat mot sammenslåingsalternativet 4K-Øst. I bystyremøtet 22. juni 2016 ble det vedtatt at Risør kommune ikke går videre med forhandlinger med Gjerstad kommune. Risør kommune fortsetter som egen kommune.

Bakgrunn for kommunereformprosessen i kommunene

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. 

Utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner

Nettløsningen Ny kommune gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen.

Prosess i vår region

I Gjerstad kommunes kommunestyremøte 21. april (sak 16/47) ble følgende vedtatt:

Gjerstad kommune tar initiativ til en formell henvendelse til Vegårshei kommune, Risør kommune og Tvedestrand kommune, om muligheten for å lage en intensjonsavtale for tre eller fire kommuner.

Ordfører Inger Løite rettet etter dette en formell henvendelse til Risør kommune. Ordfører Per Kr. Lunden presenterte henvendelsen i bystyremøtet 28. april.I bystyremøtet 28. april (sak 81/16) ble det gjort følgende vedtak (utdrag):

Risør bystyre støtter initiativ fra Gjerstad kommune om muligheten for å lage en intensjonsavtale for tre eller fire kommuner, uten Arendal kommune.

Utredningsarbeid

Det er laget en utredning som beskriver Risør kommune i dag og utfordringer fram mot 2040 (PDF, 2 MB). Utredningen er laget etter den felles malen som kommunene i Østre Agder har blitt enige om å bruke. Utredningen ble vedtatt i bystyret 28. mai 2015 (sak 82/15). Det er også utarbeidet utredninger andre kommunealternativ (se artikler nedenfor):

  • 6K (Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand og Arendal)
  • Østregionen (Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand)
  • E18-kommunen (Arendal, Tvedestrand, Risør og Gjerstad)

Rapportering til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Rapportering til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder oversendt 1. juli 2016 (PDF, 233 kB)