Ny svømmehall i Risør

Kommunestyret vedtok i desember 2020 at kommunen skulle starte opp planleggingsarbeid knyttet til ny svømmehall. I september 2021 vedtok kommunestyret en prosjektplan for forstudie (mulighetsstudie) knyttet til planlegging av ny svømmehall.

Det er vedtatt at planleggingsfasen skal ha et særlig fokus på energi- og miljøbesparende løsninger, fremtidsrettede bedriftsøkonomiske rammer og muligheter for å stimulere til lokale anskaffelser i byggeperioden innenfor gjeldende lovverk. Målet med forstudiet er å avklare viktige forutsetninger og få svar på vesentlige spørsmål før selve prosjektet igangsettes. I denne sammenheng dreier det seg om:

  • Hvilke behov skal svømmehallen imøtekomme - enkel svømmehall eller kombinasjon med folkebad?
  • Hvor skal den ligge?
  • Er det behov for ny svømmehall eller kan man rehabilitere eksisterende anlegg?
  • Kartlegge driftskostnader og investeringskostnader for de ulike alternativene.

Resultatet av forstudien skal være et beslutningsgrunnlag for gjennomføring av forprosjekt og hovedprosjekt.

Her kan du lese prosjektplanen for forstudien og en presentasjon av foreløpige alternativer for ny svømmehall: