Planarbeid for ny E18 Dørdal - Grimstad

Nye Veier AS har startet reguleringsplanarbeid for E18 Dørdal – Tvedestrand, med utgangspunkt i korridoren fra den vedtatte kommunedelplanen (2019).

Organiseringen med interkommunalt plansamarbeid består. For Dørdal – Tvedestrand skal det utarbeides reguleringsplan. For Arendal – Grimstad skal det gjennomføres en verdsettingsanalyse.

Nye Veier AS har startet reguleringsplanarbeid for E18 Dørdal – Tvedestrand, med utgangspunkt i korridoren fra den vedtatte kommunedelplanen (2019, se nedenfor). Organiseringen med interkommunalt plansamarbeid består. For Dørdal – Tvedestrand skal det utarbeides reguleringsplan. For Arendal – Grimstad skal det gjennomføres en verdsettingsanalyse.

Planprogram og høring

Her kan du se Planprogrammet for reguleringsplanen E18 Dørdal – Grimstad (PDF, 3 MB). Nyheter og oppdateringer rundt veiprosjektet finner du på Nye Veier sin hjemmeside. 

Det er varslet at planen skal ut på høring i perioden mars til april 2021. Høringen vil varsles i avisene, på kommunens hjemmesider og hos Nye Veier.
Saker som har vært behandlet av det interkommunale planstyret er lagt på Arendal kommunes hjemmeside(Møtekalender og saksdokumenter for Styret i interkommunalt plansamarbeid E18)

Her er link til Cowi-rapporten om Næringsveien (PDF, 3 MB), utarbeidet november 2020. I rapporten sammenlignes to alternativer for Næringsveien: 1. Beholde en nedskalert variant av Næringsveien og 2. Tilbakeføre strekningen til natur (LNF i reguleringsplanen).

Organisering - Interkommunalt plansamarbeid

meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å legge frem forslag til planprogram og kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. Dette er et pilotprosjekt for Nye Veier. I samarbeid med Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner besluttet de berørte kommunene å gjennomføre arbeidet med kommunedelplan som et interkommunalt plansamarbeid. Et slikt plansamarbeid er nytt i veisektoren i Norge. Planarbeidet omfatter Bamble, Kragerø, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. 

Styret for det interkommunale plansamarbeidet ble konstituert 1. mars 2018 og består av: 

 • Ordfører Per Kristian Lunden, Risør, styreleder
 • Ordfører Grunde Wegar Knudsen, Kragerø
 • Ordfører Inger Løite, Gjerstad
 • Ordfører Marianne Landås, Tvedestrand
 • Ordfører Hallgeir Kjeldal, Bamble
 • Kjetil Glimsdal, Grimstad
 • Varaordfører Terje Eikin, Arendal
 • Ordfører Kjetil Torp, Vegårshei

Her finner du sakspapirer og vedtak som er gjort i det interkommunale planstyret (Lenker til eksterne nettsider hos Arendal kommune) 

Kommundelplan E18 Dørdal – Grimstad

I Risør kommune ble kommunedelplanen vedtatt av bystyret 28. september 2019, sak 19/85.

Klikk på lenken for saksframlegg og protokoll.

Kommunedelplanen består av

 • Planbeskrivelse
 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • Konsekvensutredninger og vedlegg

I Risør kommune er det vedtatt at E18 skal gå i ny trase fra Buråsen til Tvedestrand. Det skal etableres toplankryss ved Barlinddalen, ca 2,8 km vest for dagens Vinterkjær.

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Risør kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Nye Veier. Denne omhandler tilførselsveier, standardkrav, deponi/anleggsområder og ansvar for planlegging. Risørs forpliktelser i avtalen ble vedtatt av bystyret 22. august 2019, sak 19/78. 

Kontaktinformasjon

Sigrid Hellerdal Garthe
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 37 14 96 11
Mobil 938 15 929