Planarbeid for ny E18 Dørdal - Grimstad

Alle de åtte kommunene i det interkommunale plansamarbeidet har nå vedtatt sin del av planen.  Korridoren for framtidig E18 er dermed bestemt, men ikke den endelige veitraséen. Den fastsettes i det videre reguleringsplanarbeidet. Nye Veier vil først starte opp med E18 Dørdal-Tvedestrand og deretter med E18 Arendal-Grimstad.

Disse kommunene har deltatt i samarbeidet: Bamble, Kragerø, Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei, Arendal og Grimstad kommuner.

I Risør kommune ble kommunedelplanen vedtatt av bystyret 28. september 2019, sak 19/85.

Klikk på lenken for saksframlegg og protokoll.

Kommunedelplanen vil ventelig være vedtatt i alle kommunene innen midten av oktober.

Kommunedelplanen består av

 • Planbeskrivelse
 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • Konsekvensutredninger og vedlegg

Klikk her for å se dokumentene (ekstern lenke til Arendal kommune og møtet 12. september 2019)

I Risør kommune er det vedtatt at E18 skal gå i ny trase fra Buråsen til Tvedestrand. Det skal etableres toplankryss ved Barlinddalen, ca 2,8 km vest for dagens Vinterkjær.

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Risør kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Nye Veier. Denne omhandler tilførselsveier, standardkrav, deponi/anleggsområder og ansvar for planlegging. Risørs forpliktelser i avtalen ble vedtatt av bystyret 22. august 2019, sak 19/78. Klikk på lenken for saksframlegg, avtale og protokoll.

Bakgrunn for planen - interkommunalt plansamarbeid

I meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å legge frem forslag til planprogram og kommunedelplan for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. Dette er et pilotprosjekt for Nye Veier. I samarbeid med Aust-Agder og Telemark fylkeskommuner besluttet de berørte kommunene å gjennomføre arbeidet med kommunedelplan som et interkommunalt plansamarbeid. Et slikt plansamarbeid er nytt i veisektoren i Norge. Planarbeidet omfatter Bamble, Kragerø, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. 

Styret for det interkommunale plansamarbeidet ble konstituert 1. mars 2018 og består av: 

 • Ordfører Per Kristian Lunden, Risør, styreleder
 • Ordfører Jone Blikra, Kragerø, nestleder
 • Ordfører Inger Løite, Gjerstad
 • Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand
 • Ordfører Hallgeir Kjeldal, Bamble
 • Ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad
 • Varaordfører Terje Eikin, Arendal
 • Ordfører Kirsten Helen Myhren, Vegårshei

Her finner du vedtak som er gjort i det interkommunale planstyret: https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-motekalender-saksdokumenter/#se:utvalg/utvalgid:201687 (Lenker til eksterne nettsider hos Arendal kommune) 

Hva er hensikten med en kommunedelplan?

En kommunedelplan (KDP) avgrenser planområdet og framtidig E18-trasé som skal utredes nærmere. KDP for strekningen viser hovedløsningene for valg av kryss, bru og tunnel. I forbindelse med KDP ble det utarbeidet en konsekvensutredning for å legge til rette for valg av den mest samfunnsøkonomiske lønnsomme korridoren.

Forslaget til planprogram ble behandlet i januar 2019. I et interkommunalt plansamarbeid er det den enkelte kommune skal vedta KDP. 

Arbeidet med KDP startet med formelt varsel om oppstart av planarbeidet mai 2018. KDP ble lagt ut til offentlig ettersyn i april 2019 med mulighet for å komme med innspill.

Hva skjer etter at kommunedelplanen er vedtatt i alle kommunene?

Etter kommunevedtak kan man starte opp arbeid med reguleringsplaner for utforming av selve veilinjen. I denne fasen vil det avklares i detalj hvilke eiendommer som blir berørt og hvilke bygg som må innløses.

Nye Veier prioriterer utbyggingsprosjekter etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. De prosjektene i porteføljen som har høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet blir prioritert for utbygging først.

Det er ikke avklart strekningsinndeling eller framdrift for reguleringsplanlegging. Nye Veier er positive til at reguleringsplanen også organiseres som et interkommunalt plansamarbeid, men entreprenør vil sannsynligvis inkluderes i planarbeidet.

Kontaktinformasjon

Sigrid Hellerdal Garthe
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 37 14 96 11
Mobil 938 15 929