BTI Agder

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2017 valgt ut som programfylker i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet), med midler fra Helsedirektoratet. BTI Agder (Bedre Tverrfaglig Innsats i Agder) er en av fire hovedsatsinger i Agder, med Lister og Risør kommune som ledende aktører. Lister og Risør har utarbeidet felles søknad for prosjektsatsingen, med innspill fra øvrige kommuner i samarbeidet.

 Hovedmål for BTI Agder  

 • Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge  

 • Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte  

Tiltak i BTI Agder

 1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy
 2. Digitalisering
 3. Kompetanseheving
 4. Evaluering

1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy 

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning.

2. Digitalisering

 • Digital handlingsveileder: Lister har prioritert etablering av digital handlingsveileder, og Sirdal var den første kommunen i Agder som har lansert dette. Siljan kommune har nylig lansert en annen versjon av digital handlingsveileder. Lillesand kommune presenterte sin versjon på nettverksmøte 1-19, https://lillesand.bedreinnsats.no/bti-veileder/BTI Agder vil bidra til at alle i samarbeidet får tilgang til en digital løsning 
 • Digital stafettlogg: Flere BTI kommuner har allerede tatt i bruk digital stafettlogg. BTI Agder prøvde i 2018 ut mulighetene for å knytte data opp mot evalueringsformål og i 2019 planlegges anskaffelse for Risør kommune, eventuelt med opsjon for flere kommuner
 • E-læring: BTI Agder ønsker å legge til rette for effektiv spredning av kompetanse gjennom muligheter for e-læring

3. Kompetanseheving

Kompetanseplan knyttet til BTI er utarbeidet i flere av kommunene. For Risør har RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) etablert en BTI kompetanseportal, med kursinnhold utarbeidet av RVTS i samarbeid med KoRus Sør og RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og Risør kommune. Å bidra til hensiktsmessige kompetansehevingsprogram og erfaringsdeling er en viktig del av BTI Agder.

4. Evaluering

Universitetet i Agder har bistått ledende aktører i arbeidet med å lage plan for evaluering (PDF, 205 kB) av prosjektet. De ulike kommunene i BTI Agder vil kunne ha ulik grad av medvirkning i de ulike arbeidspakkene. Det er ikke avklart hvilken forskningsinstitusjon som vil gjennomføre evalueringen. Oppdraget ble lagt ut på anbud, med frist 13. september 2019.

Det arbeides også med et felles evalueringsprosjekt for satsingene i folkehelseprogrammet i Agder, "Godt begynt", se https://www.godtbegynt.no/.

Se også Veileder i egenevaluering, beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet (Kommunesektorens organisasjon KS, september 2018).

Informasjon fra BTI Agder

Kontaktpersoner for BTI Agder

Deltakende kommuner i BTI Agder

Kommuner med avtale med KoRus før BTI Agder ble etablert som regionalt prosjekt

 • Sirdal
 • Flekkefjord
 • Farsund
 • Kvinesdal
 • Lyngdal
 • Åmli
 • Risør

Andre kommuner som det er innledet samarbeid med gjennom BTI Agder

 • Vegårshei
 • Gjerstad
 • Arendal
 • Tvedestrand (2019)
 • Lillesand
 • Hægebostad (2019)
 • Audnedal (2019)

Dessuten deltar Kristiansand kommune i det regionale samarbeidet der det anses hensiktsmessig, selv om kommunen har valgt å ikke inngå samarbeidsavtale med BTI Agder. 

Klikk for stort bilde