Priser og betaling

Det betales for 11 måneder i året. Ingen regning i juli. Betalingsfristen er den 20. i hver måned.

Betalingssatser for oppholdsbetaling i barnehage 2019

Stortinget har foreslått nye nasjonale maksimalsatser for oppholdsbetaling i barnehager for 2019. Bystyret i Risør kommune har i budsjettbehandlingen for 2019, vedtatt å øke foreldrebetalingen i tråd med Regjeringens forslag.

Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner per måned.

Fra 1. august 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 3 040 kroner per måned.

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Satsene fra og med til 01.01.2019 blir som følger:

Opphold

Barn nr. 1

Barn nr. 2

Barn nr. 3

60 %

2093

1465

1047

70 %

2392

1674

1196

80 %

2691

1884

1346

100 %

2990

2093

1495

 

Satsene fra og med til 01.08.2019 blir som følger:

Opphold

Barn nr. 1

Barn nr. 2

Barn nr. 3

60 %

2228

1490

1064

70 %

2432

1702

1216

80 %

2736

1915

1368

100 %

3040

2128

1520

 

Private barnehager kan ha egne regler for foreldrebetaling, se barnehagens hjemmeside.

Søskenmoderasjon 

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon

Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om redusert pris.

I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Søknadsfrist

For å få innvilget vedtak om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid fra og med barnehageoppstart 1. august, må du levere søknaden innen fristen 1. juni.

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert oppholdsbetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Risør kommune behandler søknaden din.

Slik søker du

Benytt søknadsskjema for redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehage (DOCX, 181 kB).

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.

Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding/selvangivelse. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjelder også inntekter som ikke er forhåndsfylt på skattemeldingen/selvangivelsen.

Dersom foresatte ikke kan legge fram skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, må søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt som for eksempel:

Dersom det er store endringer i inntekt i forhold til hva som står i skattemeldingen/selvangivelsen, må også annen dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden.

Hva skjer etter at du har søkt?

Søknader blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistret. Risør kommune skal altså behandle søknader om redusert foreldrebetaling for barn som er bosatt i Risør kommune. Et vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde fra måneden etter søknadsdato.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret, men både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Behov for veiledning?

Alle punkter i søknadskjema må fylles ut. Dersom du/dere har behov for personlig hjelp og veiledning kan du/dere ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver, Janne Broms for å avtale tid slik at du/dere kan få hjelp til korrekt utfylling av skjema.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kontaktinformasjon

Janne Broms
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 61