Priser og betaling

Det betales for 11 måneder i året. Ingen regning i juli. Betalingsfristen er den 20. i hver måned.

Opphold Barn nr. 1 Barn nr. 2 Barn nr. 3 Kost Bleier
100 % 2 910 2 037 1 455 350 60
80 % 2 619 1 831 1 315 280 50
70 % 2 328 1 630 1 164 245 40
60 % 2 037 1 426 1 019 210 30
Redusert oppholdsbetaling : Grense: 500 500,- Gratis kjernetid: 450 000,- tom 31.07.18

Søk barnehageplass

Foreldrebetaling i barnehage

 

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Grensen blir fastsatt av Stortinget. 

Søskenmoderasjon 

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon

Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om redusert pris.

I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Søknadsfrist

For å få innvilget vedtak om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid fra og med barnehageoppstart 1. august,  må du levere søknaden innen fristen 1. juni.

Du kan søke gjennom hele året, et vedtak om redusert oppholdsbetaling/gratis kjernetid vil normalt gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Risør kommune behandler søknaden din.

Slik søker du

Benytt søknadsskjema for redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehage (DOCX, 181 kB).

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Du skal søke til den kommunen du og barnet bor i, selv om dere har barnehageplass i en annen kommune.

Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding/selvangivelse. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjelder også inntekter som ikke er forhåndsfylt på skattemeldingen/selvangivelsen.

Dersom foresatte ikke kan legge fram skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, må søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt som for eksempel:

Er det store endringer i inntekt i forhold til hva som står i skattemeldingen/selvangivelsen, må også annen dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden.

Behov for veiledning?

Alle punkter i søknadskjema må fylles ut. Dersom du/dere har behov for personlig hjelp og veiledning kan du/dere ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver for å avtale tid slik at du/dere kan få hjelp til korrekt utfylling av skjema.


Private barnehager kan ha egne regler for foreldrebetaling, se barnehagens hjemmeside.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kontaktinformasjon

Janne Broms
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 61