Ukraina og Risør kommunes beredskap

Les mer om Ukraina og Risør kommunes beredskap her.

Kommunal beredskap

Beredskapsplaner

Risør kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder. Risør kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Ordføreren har ansvar for kontakt med publikum og media. Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Leder for kriseledelsen er kommunedirektør Trond Aslaksen tlf. 41 42 14 14. 
Beredskapskoordinator er Odd Arne Børset tlf. 91 69 79 85

Kriseledelsens medlemmer

Kriseledelsens medlemmer
Navn Tittel Telefon Mobil
Per Kristian Lunden Ordfører 37 14 96 35 91 64 85 22
Trond Aslaksen Kommunedirektør 37 14 96 19 41 42 14 14
Kamilla Solheim Kommunalsjef samfunnsutvikling (Kommunedirektørens stedfortreder i kriseledelsen) 37 14 97 35 98 66 04 83
Hans Tomter Kommuneoverlege 37 14 96 31 92 02 00 78
Beate Aas Kommunalsjef 37 14 96 96 93 46 82 11
Per Christian Andersen Kommunalsjef 37 14 97 09 916 27 993
Benedicte Tynes Organisasjonssjef (Informasjonsleder)   48 02 25 43
Odd Arne Børset Beredskapskoordinator 37 14 96 30 91 69 79 85
Einar Werner Frøyna Enhetsleder eiendom og teknisk 37 14 96 37 90 58 89 12


Smittevern

Hans Tomter er kommuneoverlege og har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Tilfluktsrom 

Kommunen har to kommunale tilfluktsrom. 

Risør Idrettshall - Caspersens vei 25 - 240 plasser 
Risør videregående skole - Sirisvei 8, blokk A - 470 plasser

Se alle tilfluktsrom i Norge på dette kartet. 

Jodtabletter 

Risør kommune har et lager med jodtabletter. Alle kommuner skal ha nok tabletter til alle innbyggere under 18, samt gravide og ammende. Det blir lagt ut informasjon på denne siden om hvordan tablettene blir fordelt ved behov. 
Les mer om jodtabletter på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Jodtabletter - informasjon på flere språk

Atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har god informasjon på sin nettside.
Atomberedskap - hva kan jeg gjøre?
Atomberedskap - informasjon på flere språk

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god side med råd om egenberedskap.        

Risør kommunes psykososiale kriseteam

Risør kommunes psykososiale kriseteam
Navn Tittel Telefon
Hans Tomter Kommuneoverlege 92 02 00 78
Inger Asdal Urfjell Leder helsestasjonen 97 60 29 29
Marianne Rundholt Hjelpepleier 99 56 45 44
Mette Kjørholt Adjunkt 41 64 88 22
Kommunal tilsynslege
Albert Walla Sokneprest 92 29 24 09
Prestetjenesten Vakttelefon 95 46 64 58
Eric Nonseid Kommunepsykolog 906 72 974
Stine Tjelmeland Psykisk helse 99 79 63 97
Trine S. Ilestad Hjemmetjenesten
Geir Håkon Vålandsmyr Psykisk helse 99 79 63 97


Nasjonale og regionale vakttelefoner

Nasjonale og regionale vakttelefoner
Navn Kontaktinformasjon Telefon
Alarmtelefon for barn og unge www.116111.no 116 111
Østre Agder krisesenter www.krisesenteret.no 37 02 33 44 (for kvinner) og 48 89 88 44 (for menn)
Legevakt (Arendal) www.legevaktenarendal.no 116 117
Tannlegevakt https://agderfk.no/vare-tjenester/tannhelse/tannlegevakt/ 91 18 47 30
Mattilsynet www.mattilsynet.no 06040
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21 07 70 00
Statsforvalter www.statsforvalteren.no 37 01 75 00

 

Kontaktinformasjon

Trond Aslaksen
Kommunedirektør
E-post
Hans Tomter
Kommuneoverlege
E-post

Kommunelege, smittevernlege i delt stilling med Tvedestrand kommune.

Odd Arne Børset
Avdelingsleder tekniske tjenester
E-post

Tekniske tjenester