Kommunal beredskap

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Risør kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Risør kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

Leder for kriseledelsen er kommunedirektør Trond Aslaksen tlf. 41 42 14 14                           

Risør kommunes psykososiale kriseteam

Risør kommunes psykososiale kriseteam
Navn Tittel Telefon
Hans Tomter Kommuneoverlege 92 02 00 78
Inger Asdal Urfjell Leder helsestasjonen 97 60 29 29
Marianne Rundholt Hjelpepleier 99 56 45 44
Mette Kjørholt Adjunkt 41 64 88 22
Kathrine Pedersen Kommunal tilsynslege 92 02 07 05
Albert Walla Sokneprest 92 29 24 09
Prestetjenesten Vakttelefon 95 46 64 58


 Nasjonale og regionale vakttelefoner

Nasjonale og regionale vakttelefoner
Navn Kontaktinformasjon Telefon
Alarmtelefon for barn og unge www.116111.no 116 111
Østre Agder krisesenter www.krisesenteret.no 37 02 33 44 (for kvinner) og 48 89 88 44 (for menn)
Legevakt (Arendal) www.legevaktenarendal.no 116 117
Tannlegevakt https://agderfk.no/vare-tjenester/tannhelse/tannlegevakt/ 91 18 47 30
Mattilsynet www.mattilsynet.no 06040
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21 07 70 00
Fylkesmannen i Agder www.fylkesmannen.no 37 01 75 00